загрузка...
Loading...
Check Google Page Rank

Основи філософських знань
Розділ перший
ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ФІЛОСОФІЇ

ГЛАВА ПЕРША
ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК ФІЛОСОФСЬКИХ ВЧЕНЬ
4. Філософія Середньовіччя та епохи Відродження

Патристика.

  Філософія Середньовіччя важливий етап у становленні універсального самовизначення мислення, що не зводиться ні до релігії, ні до науки, ні до античного, ейдетичного розуму, ні до новочасового розуму, що постійно прагне пізнавати світ. У XVII ст. поняття середніх віків уведене в науковий обіг, коли в 1671 році Ді Санде назвав тесііа aeta3 період в латинській літературі від епохи римських імператорів Антонінів (II ст. н. е.) до відродження наук (XV ст.). Інший учений, Христофор Келлер у книзі «Загальна історія в стародавній, середній і новий періоди» доводив стародавню історію до імператора Костянтина, середньовічну ж — від Костянтина (тобто від прийняття Римською імперією християнства) до захоплення в 1453 році турками Константинополя. Для цивілізації людства це найбагатший період історії духовної культури, сповнений глибоких пошуків і знахідок у галузі філософії.

  Становлення середньовічної філософії поєднане з патристикою (від слова «патер» — «батько», мається на увазі «отець Церкви»), Тоді, від формування християнської церкви приблизно до VII — VIII ст., «отці Церкви» творили основи християнської догматики. Основні проблеми патристики, що успішно досліджували Квінт Септімій Флоренс Тертулліан, Оріген, Василь Великий, Григорій Нісський, Августін Блаженний та інші, — це, по-перше, проблема суті Бога і його троїстості (тринітарна проблема); по-друге, взаємодія віри і розуму, одкровення християн і мудрості язичників (греків і римлян); по-третє, розуміння історії як руху до визначеної кінцевої мети і визначення мети: «град Божий»; по-четверте, взаємодія волі людини через можливість порятунку або загибелі її душі; по-п'яте, проб лема походження Зла у світі і з'ясування, чому його терпить Бог, та ряд інших. Філософія на етапі Середньовіччя зливалася або, вірніше, поглиналася теологією. Тезу про необ'єднуваність філософії і релігійної віри активно проповідував і Квінт Тертулліан. Заслуги перед церквою полягали переважно в пропаганді християнства, захисті церкви від римської влади і від єретичних намірів. Квінт Тертулліан є одним з перших християнських мислителів, який писав латинською (частково грецькою) мовою. Основна праця — «Апологетикум» («Захист») написана десь у 197 році. Стверджувалося, що між Вірою і Розумом немає ніяких точок дотику. Принцип Тертулліана: «Вірую, тому що абсурдно» (Credo, qura asurdum est) — повністю виражає зміст вчення, де істинність Віри є зовсім іншою, аніж істинність Розуму, аніж істинність матеріального світу. Філософії протиставлялась релігія, язичеській науці — християнська віра, проти Розуму ставилось божественне одкровення. Наукові дослідження стають зайвими, коли відоме Євангеліє — єдине авторитетне джерело пізнання Бога, а тим самим і будь-якого знання.

  Оріген вважав християнство завершенням елліністичної філософії, що є найкращим введенням до християнського вчення, вимагав від теологів, щоб вивчали трактати стародавніх філософів і виявляли в них правильні з погляду християнства моменти. В основному трактаті «Про початки» документується христологія як, по-перше, вчення про Бога Старого і Нового Заповітів разом; по-друге, це «спроба установити точну межу і визначити правило» про розглянуті питання і поняття, оскільки «віруючі в Христа різноголосять» про них; по-третє, про поняття плоті Христа: тілесну природу. Христологія Орігена є разом і богослов'я, і економія, вчення про втілення, і філософія. Бог є не тіло, а Дух, осмислений як «сила, що освячена», схована від непосвячених своєрідним покривалом, «грубим

розумінням». На думку Орігена, Бог — проста природа, що не допускає якої-небудь складності, і «всецільний розум» (розум і джерело розуму). Обґрунтовувалась і нематеріальність Бога, досконалість і вічність якого, за переконанням Орігена, з необхідністю вимагають такого уявлення. Друга вирішальна властивість Бога, теж уперше приписана Орігеном, проявляється в нескінченності. У Біблії немає такого уявлення, але, за суттю, випливає з положень негативної теології, що вимагає заперечення Бога всіх можливих предикатів. Нескінченність божественної істоти, на думку Орігена, випливає і з її нематеріальності: те, що безтілесне, не може мати ніяких меж. Ще більший відступ Орігена від ортодоксально-християнського вчення поєднаний з думкою: творення світу Богом потрібно розуміти не як одноразовий акт. Од вічність Бога допускає й одвічність процесу творення. Бог щораз створює світ, обмежений у просторі, але, оскільки будь-який світ має не тільки початок, а й кінець — теж обмежений божественною волею і в часі, — слідом за ним Бог створює новий світ, і цей процес не може мати кінця. Одвічність божественної творчості проявилася не тільки в створенні все нових і нових речовинних світів, але і в творенні ним — ще до створення світу — безсмертних і безтілесних духів.

  У християнській історіософії здійснюється змістовна завершеність моделі історії, що базується на Святому Письмі, священному переказі і символі Віри. Модель історії в християнській історіософії має невід'ємні компоненти: акт творення Богом усього сущого, зокрема і людини. Відтоді починається власне історія людства, що здійснюється і розгортається за Промислом Божим; гріхопадіння людини, що визначає вступ людства на тернистий шлях негод і поневірянь, на шлях вибору між Добром і Злом; спокута гріхів людських Сином Творця — Ісусом Христом, жертовність якого показує всьому людству шлях до порятунку, до справжньої мети людської історії; але важкий для людини шлях служіння Господу не кожен може здолати, тяга до мирських утіх збиває зі шляху багатьох і тому передбачає кінець грішного світу, настає Страшний суд, після якого наступає тисячолітнє Царство Боже. В епоху Середньовіччя виникла і перша універсальна хронологія світової історії, що належить Євсевію Кесарійському, який поділив історію всіх народів на два основних періоди — «до Різдва Христового» і «після Різдва Христового», указавши на кульмінаційний момент усіх подій.

  Важливий внесок у розвиток філософії Середньовіччя зробив відомий християнський богослов, вчитель церкви Августін (Блаженний) Аврелій. На думку Августіна, Бог є джерело буття, чиста форма, найвища краса, джерело блага. Підтримка буття світу є постійне творення Богом. Якби творча сила Бога припинилася, світ негайно ж повернувся б у небуття. Світ один. Визнання багатьох послідовних світів — порожня гра уяви. У світовому порядку всяка річ має своє місце. Матерія має своє місце у складі цілого. Душа, на думку Августіна, — нематеріальна субстанція, відмінна від тіла, а не проста властивість тіла. Душа безсмертна. Світогляд Августіна глибоко теоцентричний: у центрі духовних бажань — Бог як вихідний і кінцевий пункт міркувань. Августін розглядає Бога як позаречовий Абсолют, що взаємодіє зі світом і людиною як своїм творенням, протиставляє свої погляди всім різновидам пантеїзму, тобто єдності Бога і світу. Августін всіляко підкреслює абсолютну Всемогутність Бога, християнський Бог повністю опанував долею, підкоривши її всемогутній волі: доля стає промислом, приреченням. Стверджуючи принцип безтілесності Бога, Августін формує принцип нескінченності божественного начала. Міркування Августіна про творення світу Богом привели до проблеми вічності і часу, що світ обмежений у просторі, а буття обмежене в часі. Час і простір існують тільки у світі і зі світом. Початок творення світу є разом з тим і початок часу, а час є міра руху і зміни.

  На думку Августіна, вся світова історія людства є історія боротьби двох ворожих і непримиренних царств. Ці царства — царство світла і царство пітьми, або царство Бога і царство диявола. Царство диявола Августін пов'язує з державою. Царство Бога — церква і є той «град Божий». Історія подібна стрілі, що летить, має початок, має сенс і має кінець, завершення. Зміст історії — у перемозі християнства у всесвітньому масштабі, у християнізації всього людства. її початок — створення першолюдей. В основу періодизації історії людства Августін поклав Біблію.

загрузка...

загрузка...