Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ


Лекція 9. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ


9.3 Лісова типологія О. Л. Бєльгарда для степових умов


Питання лісової типології для степових умов розробляв під керівництвом Г. М. Висоцького О. Л. Бєльгард, починаючи з 20-х років XX ст. Штучно створені ліси значно відрізняються від лісів природного походження, бо в них немає такої відповідності усіх компонентів, яка існує у природних лісостанах.

Для класифікації степових штучних насаджень за основу бралися лісорослинні умови — рельєф, механічний склад ґрунту, гідрологічний режим, наявність та ступінь окарбоначеності та засоленості. Також врахувався фактор заплавності, ступінь мінералізації ґрунтового розчину.

О. Л. Бєльгард будував класифікацію на біогеоценотичному підході, поділивши всі ліси степової зони на «позазаплавні» і «заплавні». Останні розділив на коротко та тривалозаплавні. Шкала трофності замічена ординатою мінералізації: АВ — бідні піски з оліготрофною рослинністю; В — легкі супіски та глинясті піски, на яких домінують оліготрофи та мезотрофи; ВС — піщаний річний алювій з мезотрофами, оліготрофами та мегатрофами; С — багаті супіски з мезо- та мегатрофами; D — суглинки або супіски з прошарками глини з мегатрофами та мезотрофами; Е — ділянки з ознаками засолення у заплавах та окарбоначеності у балках; F — чорноземи вилуговані та нейтральні, карбонатні; G — солонцево-солончакові комплекси.

За О. Л. Бєльгардом, типологія має три таксономічні одиниці: тип лісорослинних умов, тип екологічної структури і тип деревостану.

Тип екологічної структури визначається світловою структурою деревостану та тривалістю його впливу на ґрунтово-гідрологічні умови.

Наприклад, якщо дубовий деревостан першої порослевої генерації зростає на сухуватому чорноземі, то ділянку можна охарактеризувати формулою: чисельник - тип лісорослинних умов, а знаменник — тип екологічної структури і тип деревостану: [34 — СС1ін(ч) — 11(1)] 8д2Пп. У формулі, крім названих позначок, Тін(ч)-тіньова структура, П — другий віковий ступінь першої порослевої генерації; 8Д2Пп — склад деревостану.

Детально описана класифікація у книзі О. Л. Бєльгарда «Степное лесоведение» [1971].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити