Лісівництво

РОЗДІЛ 1. ЛІСОВА ЕКОЛОГІЯ ТА ТИПОЛОГІЯ

 

Лекція 9. РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНОЇ ЛІСОВОЇ ТИПОЛОГІЇ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XX СТОЛІТТЯ

 

9.3 Лісова типологія О. Л. Бєльгарда для степових умов

 

Питання лісової типології для степових умов розробляв під керів­ництвом Г. М. Висоцького О. Л. Бєльгард, починаючи з 20-х років XX ст. Штучно створені ліси значно відрізняються від лісів природного по­ходження, бо в них немає такої відповідності усіх компонентів, яка існує у природних лісостанах.

Для класифікації степових штучних насаджень за основу бралися лісорослинні умови — рельєф, механічний склад ґрунту, гідрологічний режим, наявність та ступінь окарбоначеності та засоленості. Також вра­хувався фактор заплавності, ступінь мінералізації ґрунтового розчину.

О. Л. Бєльгард будував класифікацію на біогеоценотичному підході, поділивши всі ліси степової зони на "позазаплавні" і "заплавні". Останні розділив на коротко та тривалозаплавні. Шкала трофності замічена ординатою мінералізації: АВ — бідні піски з оліготрофною рослинністю; В — легкі супіски та глинясті піски, на яких домінують оліготрофи та мезотрофи; ВС — піщаний річний алювій з мезотрофами, оліготрофами та мегатрофами; С — багаті супіски з мезо- та мегатрофами; D — суглинки або супіски з прошарками глини з мегатрофами та мезотрофами; Е — ділянки з ознаками засолення у заплавах та окарбоначеності у балках; F — чорноземи вилуговані та нейтральні, карбонатні; G — солонцево-солончакові комплекси.

За О. Л. Бєльгардом, типологія має три таксономічні одиниці: тип лісорослинних умов, тип екологічної структури і тип деревостану.

Тип екологічної структури визначається світловою структурою деревостану та тривалістю його впливу на ґрунтово-гідрологічні умови.

Наприклад, якщо дубовий деревостан першої порослевої генерації зростає на сухуватому чорноземі, то ділянку можна охарактеризувати формулою: чисельник - тип лісорослинних умов, а знаменник — тип екологічної структури і тип деревостану: [34 — СС1ін(ч) — 11(1)] 8д2Пп. У формулі, крім названих позначок, Тін(ч)-тіньова структура, П — другий віковий ступінь першої порослевої генерації; 8Д2Пп — склад дерево­стану.

Детально описана класифікація у книзі О. Л. Бєльгарда "Степное лесоведение" [1971].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити