Лісівництво

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ


Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ


7.1 Загальні уявлення про процеси, що відбуваються у ґрунті


З курсу ґрунтознавства відомо, що ґрунт — це верхні пухкі шари суші земної кори, які несуть на собі рослинний покрив. Як природне тіло, ґрунт має специфічну структуру та склад, що утворилися при взаємодії органічних речовин з мінеральними гірської породи.

Ґрунтам властива поглинальна здатність, котра буває механічна, коли ґрунт являє собою фільтр; фізична — коли речовини концентруються на поверхні ґрунтових часточок; хімічна — коли певні хімічні речовини зв'язують ґрунт якимись хімічними реакціями; біологічна — коли речовини поглинаються живими організмами ґрунту; фізико — хімічна або обмінна — коли ґрунт поглинає або обмінює іони різних речовин (еквівалентний обмін).

Найважливіша для рослин фізико — хімічна або обмінна поглинальна здатність. При ній колоїдні часточки ґрунту обмінюються з іншими іонами на своїй поверхні. При цьому ґрунт здійснює обмін селективно: колоїдна часточка легше поглинає іони з більшою валентністю, гірше — одновалентні, але останні в певних умовах можуть поглинатися в значній кількості.

Наявність іонів водню в ґрунтовому розчині, а також обмінних іонів водню та алюмінію в ґрунтовому поглинальному комплексі обумовлює кислотність ґрунту. Підвищена кислотність ґрунту негативно впливає на рослини та ґрунтові мікроорганізми.

Розрізняють дві форми ґрунтової кислотності: актуальну або активну та потенціальну або пасивну. Актуальна кислотність ґрунту обумовлюється наявністю іонів водню в ґрунтовому розчині. її, як правило, виражають від'ємним логарифмом концентрації водневих іонів, що позначається рН, або в мг-екв на 100 г сухого ґрунту. При умовній величині рН, рівній 7, реакція ґрунтового розчину буде нейтральною, при меншій — кислою, а при більшій — лужною. Підзолисті ґрунти лісової зони мають переважно кислу реакцію (рНВ0Д 4,5-5,5).

Хоча масштаб актуальної кислотності виражають у цілих числах (в межах від 3 до 11), логарифмічний масштаб виражає 10-кратну різницю кислотності між кожним числом. Наприклад, ґрунтовий розчин з рН 6 у 10 разів кисліший від розчину з рН 7, а розчин рН 5 — у 100 разів кисліший нейтрального (рН 7).

Потенціальна кислотність — це кислотність твердої частини ґрунту. Вона поділяється на обмінну та гідролітичну, її виражають у мг-екв на 100 г ґрунту. Обмінна кислотність обумовлюється наявністю катіонів водню, алюмінію в твердій фазі ґрунту, які переходять у ґрунтовий розчин з поглинального комплексу при взаємодії з нейтральними солями. В багатих на гумус горизонтах ґрунту обмінна кислотність обумовлюється іонами водню, а в бідних на гумус мінеральних горизонтах - іонами алюмінію. В підзолистих ґрунтах обмінна кислотність становить рНКСl3,5- 5,0 або 0,5-6,0 мг-екв на 100 г сухого ґрунту.

Гідролітична кислотність визначається іонами водню, які не здатні переходити з поглинального комплексу в ґрунтовий розчин під дією нейтральних солей, а переходять при взаємодії з лугами або гідролітичнолужними солями, наприклад ацетатом натрію. В підзолистих ґрунтах величина гідролітичної кислотності знаходиться в межах 1-10 мг-екв на 100 сухого ґрунту. Для поліпшення розкладу лісової підстилки, росту деревних порід (найчастіше в розсадниках) надмірно кислі ґрунти вапнують.

Деревні породи впливають на кислотність ґрунту. Так, хвойні породи сприяють збільшенню кислотності верхнього шару ґрунту значно сильніше, ніж широколистяні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити