Лісівництво

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ ЛІСІВНИЧИМИ МЕТОДАМИ


Лекція 7. БІОЛОГІЧНИЙ КРУГООБІГ РЕЧОВИН, ЙОГО СУТЬ І РОЛЬ У ПІДВИЩЕННІ ПРОДУКТИВНОСТІ ЛІСІВ


7.1 Загальні уявлення про процеси, що відбуваються у ґрунті


З курсу ґрунтознавства відомо, що ґрунт — це верхні пухкі шари суші земної кори, які несуть на собі рослинний покрив. Як природне тіло, ґрунт має специфічну структуру та склад, що утворилися при взаємодії органічних речовин з мінеральними гірської породи.

Ґрунтам властива поглинальна здатність, котра буває механічна, коли ґрунт являє собою фільтр; фізична — коли речовини концентруються на поверхні ґрунтових часточок; хімічна — коли певні хімічні речовини зв'язують ґрунт якимись хімічними реакціями; біологічна — коли речовини поглинаються живими організмами ґрунту; фізико — хімічна або обмінна — коли ґрунт поглинає або обмінює іони різних речовин (еквівалентний обмін).

Найважливіша для рослин фізико — хімічна або обмінна поглинальна здатність. При ній колоїдні часточки ґрунту обмінюються з іншими іонами на своїй поверхні. При цьому ґрунт здійснює обмін селективно: колоїдна часточка легше поглинає іони з більшою валентністю, гірше — одновалентні, але останні в певних умовах можуть поглинатися в значній кількості.

Наявність іонів водню в ґрунтовому розчині, а також обмінних іонів водню та алюмінію в ґрунтовому поглинальному комплексі обумовлює кислотність ґрунту. Підвищена кислотність ґрунту негативно впливає на рослини та ґрунтові мікроорганізми.

Розрізняють дві форми ґрунтової кислотності: актуальну або активну та потенціальну або пасивну. Актуальна кислотність ґрунту обумовлюється наявністю іонів водню в ґрунтовому розчині. її, як правило, виражають від'ємним логарифмом концентрації водневих іонів, що позначається рН, або в мг-екв на 100 г сухого ґрунту. При умовній величині рН, рівній 7, реакція ґрунтового розчину буде нейтральною, при меншій — кислою, а при більшій — лужною. Підзолисті ґрунти лісової зони мають переважно кислу реакцію (рНВ0Д 4,5-5,5).

Хоча масштаб актуальної кислотності виражають у цілих числах (в межах від 3 до 11), логарифмічний масштаб виражає 10-кратну різницю кислотності між кожним числом. Наприклад, ґрунтовий розчин з рН 6 у 10 разів кисліший від розчину з рН 7, а розчин рН 5 — у 100 разів кисліший нейтрального (рН 7).

Потенціальна кислотність — це кислотність твердої частини ґрунту. Вона поділяється на обмінну та гідролітичну, її виражають у мг-екв на 100 г ґрунту. Обмінна кислотність обумовлюється наявністю катіонів водню, алюмінію в твердій фазі ґрунту, які переходять у ґрунтовий розчин з поглинального комплексу при взаємодії з нейтральними солями. В багатих на гумус горизонтах ґрунту обмінна кислотність обумовлюється іонами водню, а в бідних на гумус мінеральних горизонтах - іонами алюмінію. В підзолистих ґрунтах обмінна кислотність становить рНКСl3,5- 5,0 або 0,5-6,0 мг-екв на 100 г сухого ґрунту.

Гідролітична кислотність визначається іонами водню, які не здатні переходити з поглинального комплексу в ґрунтовий розчин під дією нейтральних солей, а переходять при взаємодії з лугами або гідролітичнолужними солями, наприклад ацетатом натрію. В підзолистих ґрунтах величина гідролітичної кислотності знаходиться в межах 1-10 мг-екв на 100 сухого ґрунту. Для поліпшення розкладу лісової підстилки, росту деревних порід (найчастіше в розсадниках) надмірно кислі ґрунти вапнують.

Деревні породи впливають на кислотність ґрунту. Так, хвойні породи сприяють збільшенню кислотності верхнього шару ґрунту значно сильніше, ніж широколистяні.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити