Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології - Частина І - 2013

РОЗДІЛ 2. Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР «Спеціаліст» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за спеціальностями 702030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька); Мова і література (російська)

Т.В. Кеба, кандидат філологічних наук, доцент

Проектне навчання у старших класах

Дисципліна: Методика навчання англійської мови в старших класах ЗОШ.

Вид лекції: тематична

Дидактичні цілі:.

Навчальні: розкрити специфіку проектного навчання як своєрідної форми організації комунікативно-пізнавальної діяльності учнів, ознайомити студентів з основними принципами, формами та видами проектної роботи, визначити її роль та переваги у викладанні англійської мови .

Розвиваючі: формувати і розвивати навички використання різноманітних технологій проектного навчання на уроках англійської мови в старших класах ЗОШ.

Виховні: виховувати інтерес до професії вчителя, риси творчої особистості

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: практика усного та писемного мовлення, соціолінгвістика, країнознавства.

Основні поняття: проект, пізнавальне навчання, розвиваюче навчання, комунікативні вправи,

Навчально-методичне забезпечення: мультимедійна презентація.

План

1. Історія виникнення, становлення та розвитку методу проектного навчання.

2. Основні характеристики проектної методики викладання англійської мови.

3. Психолого-педагогічні і методичні передумови реалізації проектної методики.

4. Специфіка проектного навчання як своєрідної форми організації комунікативно-пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання англійської мови.

4.1. Мета навчання англійської мови на основі проектної методики.

4.2. Основні вимоги до організації проектної технології.

4.3. Особливості проектної методики навчання англійської мови в старших класах.

4.4. Типологія проектів.

4.5. Функції вчителя.

4.6. Етапи виконання проекту.

Рекомендована література:

1. Арванітопуло Е.Г Проектна робота з англійської мови учнів старшої школи / Елла Георгіївна Арванітопуло. - Навчальний посібник. - К. : Ленвіт, 2006. - 56 с.)

2. Абишева Н.Ю. Ефективність застосування методу проектів на

уроках іноземної мови в загальноосвітній школі. [Електронний ресурс] / Н.Ю. Абишева. - Режим доступу: ftp: / / lib. Herzen. Spb. Ru / text / abysheva 102_________________ 116 121. Pdf

3. Полат Є.С. Метод проектів на уроках іноземної мови [Електронний ресурс] / Є.С. Полат. - Режим доступу: http://distant.ioso. ru/library/publication/iaproj.htm

4. Полат, Є.С. Нові педагогічні та інформаційні технології в системі освіти / Є.С. Полат. - М.: Видавничий центр «Академія», 2003. - 272с.

5. Трубанева. М.М. Використання методу преоктов [Текст] / М.М. Трубанева // Навчання англійській мові в російських школах: Матеріали IV Всеросійського семінару / Доповіді і виступи. - К. : Титул, 2001. - С. 68 - 76

6. Джонсонс Дж. К. Методы проектирования / Дж. К. Джонсонс. - М. : Мир, 1986. - 326с.

7. Дьюи Дж. Школа будущего / Дж. Дьюи - М.:Госиздат, 1926.

8. Килпатрик У.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процес се / У.Х. Килпатрик. - Л. : Брокгауз-Ефрон, 1925. - С. 10

9. Moursund D. (n.d.). Problem-based learning and project-based learning [Електронний ресурс] / D. Moursund. - Retrieved November 4, 2007. - Режим доступу: from http://darkwing.uoregon. edu/~moursund/Math/pbl.htm

10. Railsback J. (2002). Project-based instruction: Creating excitement for learning [Електронний ресурс] / J. Railsback. - Retrieved October 5, 2007. - Режим доступу: from http: //www.nwrel.org/request/2002aug/profdevel.html

11. Thomas J.W. (2000). A review of research on project-based learning [Електронний ресурс] / J.W. Thomas. - Retrieved October 5, 2007. - Режим доступу: from http://www.bie.org/files/researchreviewPBL_1.pdf

Текст лекції

Концепція навчання іноземних мов у середній загальноосвітній школі передбачає використання у навчанні англійської мови (у подальшому АМ) в старших класах методів та прийомів, що максимально наближають до реальних умов спілкування з представниками іншомовної культури, зокрема, методів проектів.

1. Історія виникнення, становлення та розвитку методу проектного навчання.

Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів виник у 20-ті роки нинішнього століття у США в зв'язку з тим, що розвивалась усе ширше ідея трудовий школи. Спершу його називали «методом проблем» і розвивався він у межах гуманістичного напряму у філософії та освіті, в педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї, американського педагога, психолога, філософа-ідеаліста, якій розкритикував шкільну систему тих часів за відрив від життя, абстрактний, схоластичний характер всього навчання. Джон. Дьюї запропонував реформу шкільної освіти, за якою знання мали вибиратиметься з практичної самодіяльності й особистого досвіду дитини.

Джон Дьюї висуває гасло проектного навчання: «Навчання у вигляді роблення/діяння». У цьому Дж. Дьюї виділяє низку вимог до успішності навчання:

- проблематизація навчального матеріалу;

- активність учня;

- зв'язок навчання з життям дитини, грою, працею.

Отже, Джон Дьюї стверджує, що дитина засвоює матеріал не просто слухаючи чи сприймаючи органами почуттів, а має бути активним суб'єктом свого навчання.

Докладного висвітлення метод проектів отримав й у роботах американських педагогів В.Х. Килпатрика і Е. Коллингса.

У книзі «Опыт работы американской школы по методу проектов», яка була написана на початку сторіччя Коллингс пропонував розділяти проекти на такі типи:

1) екскурсійні (Excursion projects) - наприклад, огляд соняшників місіс Мерфі, мета якого - дізнатися, чому вона «саджає свої соняшники біля задньої частини двору, а не в палісаднику разом з іншими квітами?»

2) трудові (Hand projects), які «прагнуть виразити різноманітні думки у певній формі - змайструвати кролячу пастку, приготувати какао для шкільного сніданку і т.п.»

3) ігрові (Play projects) - «гра у магазин, «в сищиків», свята, що влаштовуються із метою прославляння церковних подій, історичних героїв». і т.д.

Ідеї проектного навчання виникли у Радянському Союзі практично паралельно з розробками американських педагогів. Радянські педагоги вважали, що критично перероблений метод проектів зможе забезпечити розвиток творчої ініціативи й самостійності у навчанні і сприятиме безпосереднього зв'язку між придбанням знань і умінь і застосуванням їх на вирішення практичних задач.

Прибічники методу проектів В.М. Шульгін, М. В. Крупеніна, Б.В. Ігнатьєв проголосили його єдиним способом перетворення школи навчання у школу життя, де придбання знань здійснюватиметься з урахуванням й з працею учнів.

У 1929-1930 рр. універсалізація методу проектів та розвитку комплексної системи навчання сприяли формуванню і виданню комплексно-проектних програм, вибудовувалась система, відпрацьовувались проекти (комплекси), які включали у себе основні програмні знання. Цей процес було перервано постановою ЦК ВКП(б) от 25 липня 1932 р. «Об учебных программах и режиме в начальной и средней школе».

Сьогодні під методом проектів можна розуміти певний комплекс ідей, достатньо чітку педагогічну технологію і практику педагогів. Значимість ідей, які мали бути реалізовані методом проектів, знову стають очевидним

У основі сучасного розуміння проектної методики, як зазначає Е.С. Полат, лежить «використання широкого спектра проблемних, дослідницьких, пошукових методів, орієнтованих на реальний практичний результат, значимий для учня».

«Для такого, результату», - продовжує Е.С. Полат, «необхідно навчити дітей самостійно мислити, знаходити і вирішувати проблеми, залучаючи для цієї мети знання з різних галузей, здатність прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів розв'язання, вміння встановлювати причинно-наслідкових зв'язків»

2. Основні характеристики проектної методики викладання англійської мови.

Слід зазначити, що в сучасних дослідженнях з методики навчання АМ термін „проект” вживається в декількох значеннях, але най

більш відповідним здається таке визначення: ПРОЕКТ - це особлива форма організації комунікативно-пізнавальної діяльності (Капаєва А.Е.)

Тобто можна трактувати проект як систему комунікативних вправ, яка передбачає самостійну творчу іншомовну діяльність учнів з розв'язання певної проблеми, результатом якої є виокремлений кінцевий продукт. У такому значенні проект можна розглядати як одиницю навчального процесу, еквівалент циклу уроків, в якому учні оволодівають знаннями, навичками та вміннями іншомовного мовлення в межах певної тематики.

Особливістю проектної методики навчання є той факт, що учні оволодівають АМ під час виконання творчих завдань, які вони отримують згідно зі своїми інтересами, здібностями та рівнем володіння мовою. Виконання всіх завдань передбачає спілкування АМ з метою одержання певної інформації (інтерв'ю, листування, читання літератури тощо).

Новизна проектної методики полягає в тому, що учням надається можливість самим конструювати зміст комунікативної діяльності, визначати теми спілкування і той мовний матеріал, що призначається для активного засвоєння.

Специфіка проектної методики полягає в спрямованості на створення певного виокремленого кінцевого продукту (письмового звіту, журналу, доповіді, плакату, фільму), що ґрунтується на власному досвіді учнів та знаннях про оточуючий світ.

Однією з переваг проектної методики навчання АМ є той факт, що вона передбачає не тільки аудиторну, а й активну позакласну самостійну роботу учнів.

Аналіз психологічних і педагогічних наукових робіт дає підставу зробити висновок про те, що реалізація проектної методики навчання АМ є особливо доречною в старших класах. Це пояснюється психологічними особливостями, притаманними учням цієї вікової групи. Дослідження з вікової психології свідчать, що психічний розвиток і формування особистості старшокласника характеризується певними змінами в емоційній, регулятивній та когнітивній сферах, а саме: з'являється прагнення й здатність старшокласників до самовираження, самоствердження та самостійності в навчанні. У контексті професійного самовизначення та самоусвідомлення в учнів старших класів поновлюється інтерес до вивчення АМ.

3. Психолого-педагогічні і методичні передумови реалізації проектної методики

а) Психолого-педагогічні передумови реалізації проектної методики навчання АМ в старшій школі:

• комплексна мотивація навчання,

• орієнтація на «зону найближчого розвитку» учнів;

• особистісно-діяльнісний підхід до навчання;

• проблемність та індивідуалізація навчання.

б) Методичними передумовами проектної методики навчання АМ

• комунікативна спрямованість навчання АМ;

• взаємопов'язане навчання усіх видів мовленнєвої діяльності;

• інтегративність навчання АМ, яка передбачає залучення знань, навичок і вмінь учнів з інших навчальних предметів.

4. Специфіка проектного навчання як своєрідної форми організації комунікативно-пізнавальної діяльності учнів в процесі навчання англійської мови

4.1. Мета навчання англійської мови на основі проектної методики

Виходячи з вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти з іноземних мов (2004), визначено мету та зміст навчання АМ на основі проектної методики в старших класах, мета навчання полягає у формуванні комунікативної компетенції учнів у сукупності наступних компонентів:

• лінгвістичного, який включає мовну та мовленнєву компетенції;

• соціокультурного, що увібрав і лінгвосоціокультурну компетенцію;

• когнітивного, який включає уміння самостійно здобувати знання, обирати ефективні навчальні стратегії;

• дискурсивного (уміння працювати з текстом, виділяти головне, аналізувати, робити узагальнення, висновки, а також уміння працювати з довідковою літературою);

• особистісного, який передбачає формування в учнів під час роботи над проектом творчих умінь (уміння генерувати ідеї, знаходити декілька варіантів розв'язання проблеми, вміння прогнозувати результати рішення) та соціалізацію учнів у процесі навчання АМ.

4.2. Основні вимоги до організації проектної технології.

1. Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми (завдання), що потребує інтегрованих знань, дослідницького пошуку для її розв'язання.

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість передбачуваних результатів (наприклад спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця події).

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

4. Структурування змістовної частини проекту (з указуванням поетапних результатів).

5. Використання дослідницьких методів; визначення проблеми досліджуваних завдань, що випливають з неї, висунення гіпотези їх розв'язання, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз отриманих даних, підбиття підсумків, коректування, висновки.

4.3. Особливості проектної методики навчання англійської мови в старших класах.

1. Проект здебільшого буває міжпредметним і потребує актуалізації знань з різних галузей, що сприяє інтеграції шкільних предметів.

2. Процес виконання проекту уможливлює поєднання мовленнєвої іншомовної діяльності з іншими видами діяльності: дослідницькою, трудовою, естетичною.

3. Робота над проектом передбачає поєднання самостійної індивідуальної діяльності учня з парною, груповою і фронтальною творчою діяльністю з розв'язання певної проблеми, що потребує вмінь ставити проблему, намічати способи її розв'язання, планувати послідовність дій, підбирати необхідний текстовий матеріал, обговорювати його з членами групи, систематизувати, визначати способи його презентації і, нарешті, уміння усної презентації проекту широкому загалу.

4.4. Типологія проектів

Основною типологічною ознакою є домінуючий у проекті вид діяльності й вид кінцевого продукту. За цією ознакою розрізняють :

1. Інформаційно-дослідницькі проекти, які потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності предмета, дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі експерементальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументації її актуальності, визначення предмета її об'єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висування гіпотез розв'язання проблеми і накреслення шляхів її розв'язання.

2. Творчі проекти, що не мають детально опрацьованої спільної діяльності учнів, вона розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх представлення - рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, вечір, свято тощо. І тоді потрібні сценарії, програми свят, макети журналів, альбоми, газети.

3. Практично-орієнтовані проекти - результат діяльності учасників чітко визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників (документ, програма, проект закону, словник). Проект потребує складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функції кожного з них. Особливо важливим є хороша організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику. Науковці визначають кілька етапів у роботі над проектом.

4. Ігрові проекти - учасники беруть собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які ускладнюються вигаданими учасниками, ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але домінуючим видом діяльності все-таки є гра.

5. Міжпредметні та монопредметні проекти - за предметно- змістовою галуззю.

6. Внутрішні, регіональні й міжнародні проекти - за характером контактів учнів у проекті.

7. Групові й індивідуальні проекти - за кількістю учасників.

8. Нетривалі, середньої тривалості й довготермінові проекти - за тривалістю проекту.

9. Проекти з безпосереднім спілкуванням, кореспондентським спілкуванням, або із спілкуванням через автентичні художні твори чи пресу (M.Legutke, H.Thomas) - за характером спілкування з носіями мови.

4.5. Функції вчителя.

Учитель:

• допомагає учням у пошуку джерел, необхідних їм у роботі над проектом;

• координує весь процес роботи над проектом; - підтримує і заохочує учнів;

• підтримує неперервний рух учнів у роботі над проектом. Треба вміти допомагати учневі, не виконуючи роботи за нього. Психологічна грамотність і компетентність учителя вкрай важливі для організації проектної діяльності учнів.

4.6. Етапи виконання проекту

Існує 2 способи послідовності реалізації навчання АМ на основі проектів: лінійний та інтегративний. За лінійним способом (Calvin M.Woodward) учні спочатку вивчають необхідний мовний та мовленнєвий матеріал з конкретної теми чи проблеми, виконують вправи на формування й розвиток необхідних мовленнєвих навичок і вмінь із цим матеріалом, а в кінці циклу уроків їм пропонується для виконання проект як “мовленнєва практика”. Інтегративний спосіб (Charles R. Richards), передбачає, що учнів ознайомлюють з завданням проекту на початку вивчення теми. Учні планують свою діяльність в проекті і послідовно її реалізовують на кожному етапі навчального процесу: на етапі формування мовленнєвих навичок, етапі їх удосконалення та на етапі формування мовленнєвих умінь. За такий спосіб, мовленнєві навички й уміння формуються та розвиваються в ході роботи над проектом.

Для розробки методики навчання англійської мови на основі проектів в старших класах ліцею була уточнена послідовність реалізації проекту і визначено чотири етапи проекту:

• підготовчий;

• виконавчий;

• презентаційний;

• підсумковий.

І етап - підготовчий

Вибір напряму і формування назви проекту: включає узагальнену назву проблеми, коло питань; визначення загального напряму або пріоритетних напрямів, оформлених у підпроекти.

Для виконання цих завдань треба визначити:

1. Актуальність, необхідність, значущість обраного напряму (чому саме цей).

2. Мета і завдання проекту.

3. Визначення етапів реалізації проекту:

а) визначаються терміни початку і закінчення проекту;

б) закінчення проекту визначається етапністю реалізації проекту;

в) зазначаються часові інтервали кожного етапу.

4. Механізм реалізації проекту. Пояснення - Як? Яким чином? За допомогою яких засобів? Плани апробації конкретних справ, акцій, заходів.

5. Обов'язки та відповідальність учасників реалізації проекту:

• хто відповідає за проект?

• хто і за що відповідає всередині проекту?

• хто допомагає в реалізації проекту?

6. Очікувані результати.

7. Оцінка і самооцінка проекту. Коли та з якою періодичністю будуть оцінювати виконання проекту, хто візьме участь в оцінюванні: самі учасники, експерти, в якій формі буде подано інформацію про хід проекту (звіт , конкретні матеріали, сценарії, розробки, нові проекти тощо)?

8. Бюджет, ресурсне забезпечення (приблизний бюджет, ураховуючи усі види витрат, необхідних для успішної реалізації проекту).

Визначають напрям і формують назву проекту всі члени колективу спільно, включаючи педагогів та учнів.

Вправи підготовчого етапу.

1. До підготовчого етапу проекту включено:

•рецептивні вправи (заслуховування і визначення теми повідомлення, проблеми, завдання)

•рецептивно-репродуктивні умовно-комунікативні вправи (виділення головної інформації з тексту та визначення логіки побудови висловлювання).

Н. Гальскова пропонує приклади таких вправ, де автоматизація мовленнєвих навичок відбувається в ході виконання певної смислової задачі. Наприклад, якщо старшокласникам пропонується в парах провести анкетування про те, яку форму організації підприємства/ подорожи вони обрали б в разі заснування свого власного бізнесу/ отримання відпустки, а для цього заповнити анкету, що містить нову лексику та конкретні мовленнєві зразки. Реалізація даного підходу передбачає певне зміщення акцентів з мовних аспектів на змістовні і відхід від механічного виконання формальних підставних чи трансформаційних вправ.

Після цього використовуючи нову лексику і нові мовленнєві зразки, учні визначають переваги та недоліки форм бізнесу/видів транспорту/міста… та інтерпретують їх. Дана вправа з багаторазовим повторенням нового матеріалу в жорстко заданому режимі з вербальною опорою забезпечує автоматизацію лексичної та граматичної навички, але при цьому діяльність учнів вмотивована необхідністю дізнатися про щось нове для себе: власне одержана інформація на різних рівнях її узагальнення, разом з автоматизованістю мовленнєвих навичок є результатом виконаного завдання.

Таким чином, важливим фактором комунікативності спілкування у вправі є наявність «смислової задачі», розв'язання якої є особисто цікавим для студента.

Завершення підготовчого етапу передбачає виконання рецептивно-продуктивних комунікативних вправ на обговорення в малих групах плану проектної роботи, формулювання мети і визначення кінцевого продукту проекту.

Наведемо приклад вправи для планування проекту, яка виконується на підготовчому етапі.

1. Приклад - рецептивно-продуктивна комунікативна вправа для формулювання проблеми проекту, визначення можливих форм її реалізації.

Task: The American artist Andy Warhol once said that what is the best in most capital cities of the world is the MacDonald's Restaurant and only Moscow doesn't have such a nice thing. Today this is not true any longer; even in Kiev, if you feel like an American hamburger you go to MacDonald's.

Now work in small groups. Make a list of items in your everyday life that have British/ American origin. You have 5 minutes.

Share your ideas with the class (all the items are discussed and put down on the board in a mind-map).

ІІ етап - виконавчий

Метою вправ виконавчого етапу є навчити учнів читати текст з розумінням загального змісту і важливих деталей, навчити висловлюватися на основі прочитаного або почутого тексту та передавати власне ставлення до його змісту, а також організувати самостійну діяльність учнів з читання та відбору текстів на обрану тему, проводити роботу по збору інформації з інших джерел. Учні навчаються створювати анкети та проводити опитування та інтерв'ю, письмово викладати результати проекту та ілюструвати їх різноманітними схемами і графіками.

Вправи: На виконавчому етапі учні виконують вправи, які готують їх до виконання проекту, а саме:

• вправи на формування задуму висловлювання;

• поєднання смислових частин висловлювання в цілий текст;

• складати різні види анкет і проводити анкетування;

• планувати і проводити інтерв'ю;

• писати звіт.

Учні оволодівають прийомами письмового оформлення проекту та його усної презентації. На цьому етапі учні також навчаються викладати одержану інформацію у графіках, схемах, таблицях тощо. Крім того, виконавчий етап передбачає поточні усні звіти учнів про хід виконання проекту індивідуально, або у мікрогрупах, і заповнення ними звітних форм.

На цьому етапі у учнів формується лексична, мовленнєва компетенція, відпрацьовуються навички читання, письма и, як результат, формується граматична компетенція.

Приклади вправ виконавчого етапу.

Приклад 1 - репродуктивна комунікативна вправа для розвитку вмінь монологічного висловлювання на основі прочитаного тексту.

Task: Tell the representatives from other groups the most interesting facts from the information you've got. Start your statements like this: (“It's interesting to know that…”, “I find amazing the fact that…”).

Приклад 2 - репродуктивна комунікативна вправа для навчання створення різних типів анкет та проведення опитування.

Task 1: You are going to make up a questionnaire to conduct a survey. First study the example, then answer the questions.

Example Open-ended Questions: Music idols survey

1. How many hours a day do you listen to music?

2. What kind of music do you like?

3. Who are your favourite singers or groups?

4. Why do you like them?

Task 2: Now you will learn to make up your own questionnaires on

different topics. Work in small groups. Write a questionnaire to find out about:

a) your classmates' view on the impact of High Technologies on our life.

b) your classmates' view on the climatic changes on our planet.

Приклад 3 - рецептивно-репродуктивна комунікативна вправа

для навчання планування та проведення інтерв'ю. (аудіювання) Task: Listen to an interview conducted in a London street by a social worker. He asks passers-by about changes in the future. Answer the questions:

1. How does the interviewer start the conversation?

2. What does he say in the conclusion?

3. List the words and phrases he uses to link the questions.

Приклад 4 - репродуктивна комунікативна вправа для навчання проведення опитування.

Task: Conduct a small survey in class. Ask your group mates about their eating habits. Fill in the grid and then calculate the percentage. Ask five students:

Приклад 5 - рецептивно-продуктивна комунікативна вправа для організації пошуку в Інтернеті письмової інформації з обраної проблеми (позакласна).

Task: Look through the Internet data and find the articles on the problem you are investigating. Be ready to tell the class the information you have found. First write down the most significant facts. Then add some comments.

Приклад 6 - продуктивна комунікативна вправа для навчання проведення опитування.

Task: The core element of your project will be a survey. Work in small groups. Make a list of possible questions for your project survey. Make sure every group member offers at least one question. Try out the draft questionnaire on pupils from other groups. Make all the necessary corrections.

Важливою умовою ефективності розробленої системи вправ є врахування специфіки навчання в старшокласників і орієнтація на сферу інтересів учнів в тій чи іншій сфері діяльності. Так, у математичних та економічних класах ліцеїв доречним є виконання проек- тів-оглядів та дослідницьких проектів, які передбачають роботу з обчислення статистичних даних, створення комп'ютерної бази даних та презентацію одержаних результатів у схемах, графіках та таблицях. Учні використовують їх в якості наочності під час презентації проектів.

У старших класах ліцею така інтеграція практичних умінь працювати з технічними засобами дозволяє викликати додатковий інтерес до навчання АМ та слугує способом психологічної підготовки учнів до майбутньої професійної діяльності. Тому в запропоновану систему вправ ми включили вправи для навчання викладення результатів опитувань та оглядів у таблицях.

Приклад 7 - рецептивно-продуктивна комунікативна вправа для навчання учнів відображати статистичні дані в графічній формі.

Task 1: You are going to show the audience the results of your surveys visually. Look at the way to depict the results:

Pie chart: Distribution of the world's population by continent.

Task 2: Draw in a pie-chart distribution of your time on the following aspects: school, homework, communicating with mates, hobbies, other.

Приклад 8 - продуктивна умовно-комунікативна вправа для навчання написання звіту про проект.

Task: Write a report describing the results of the survey about eating habits of your mates according to the outline:

III. Презентаційний етап передбачає підготовку учнів до усної презентації проектів в ході виконання рецептивних і продуктивних комунікативних вправ. В ході цієї підготовки відбувається остаточне оформлення проектів: стенгазет, буклетів, (створення мультимедійних презентацій в програмі Power Point, відео в цифровому варіанті тощо) або інсценівок, після чого йде власне презентація проектів.

На презентаційному етапі учні роблять усну презентацію результатів проектної діяльності. Проілюструємо сутність цієї роботи деякими прикладами.

Приклад 1 - продуктивна комунікативна вправа для навчання усної презентації проектів

Task 1: You are going to give a presentation on the problem “Is school a waste of time?” Think what most significant facts in your report you would like to tell the class, write them down.

Task 2: Make an oral presentation of it following the model (in each item choose one of the phrases):

1. Introducing the topic:

• Today I'm going to talk about…

• Now I'd like to describe.

• The aim of my/our presentation is to.

• I've/we've divided the presentation into two/three parts.

• First, I'd/we'd like to give you an overview of.

• Then, I'll/we'll move on to.

• After that, focus on.

• Finally, we'll deal with.

consider.

2. Referring to questions:

Feel free to interrupt me if there's anything you don't understand.

If you don't mind, we'll leave questions till the end.

3. Introducing each section of presentation:

So, let's start with…(objectives…)

Now let's move on to…(the next part.)

Let's turn our attention to…(the question of.)

This leads us to.(the question of…)

Finally.(let's consider.)

4. Summarizing a section of presentation:

That completes my description of.

So, to summarize…(There are five key points.)

5. Referring backwards and forwards:

I mentioned earlier.(the importance of.)

I'll say more about this later.

We'll come back to this point later.

6. Checking understanding:

Is this clear?

Are there any questions?

7. Referring to visual information:

This diagram shows.

If you look at this graph you can see.

What is interesting in this diagram is.

I'd like to draw your attention to this chart.

8. Referring to common knowledge:

As you know.

As I'm sure you're aware of.

9. Concluding:

That concludes my talk (our report).

That brings us to the end of our presentation.

If you have any questions we'd be pleased to answer them.

Thank you for your attention.

IV. Підсумковий етап - Головною метою підсумкового етапу є аналіз та оцінювання проектної діяльності й проектів учнів. Учні обговорюють результати проектної діяльності в малій групі і дають оцінку проекту в цілому, а також оцінюють роботу кожного учня.

Учням пропонується серія вправ для контролю навичок та вмінь в чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Окрім того, на цьому етапі виконуються вправи для навчання учнів само- та взаємоконтролю і

оцінюванню проектної діяльності в усній та письмовій формах. Наведемо приклад такої вправи.

Приклад 1- продуктивна комунікативна вправа для оцінювання проектів.

Task: Express your opinion on the project.

Aspects to consider:

1. Which part of this Project did you find most interesting or relevant and why?

2. Which part of this Project did you find least interesting and why?

3. What have you learnt from this Project?

4. Whose presentation was the most interesting and why (logical organisation, using visual aids, subject knowledge, addressing the audience)?

З метою об'єктивної оцінки рівня сформованості вмінь у всіх видах мовленнєвої діяльності показники за кожним критерієм визначались спочатку в балах, а потім підраховувався коефіцієнт навченості за формулою В.П.Беспалька: K=Q/N, де Q - кількість правильних відповідей, а N - загальна кількість завдань. При цьому виконання завдань вважалось задовільним, якщо К становив не менше 0,7 (В.П.Беспалько).

Окремо хочу спинитися на з'ясуванні питання щодо підходів до оцінювання навчальних досягнень учнів. Оцінювання має грунтуватися на позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не рівня його невдач. Одним з аспектів реформування освіти є методологічна переорієнтація процесу навчання на розвиток особистості учня, формування його основних компетенцій.

Поняття компетентності не зводиться тільки до знань і навичок, а належить до сфери складних умінь і рис особистості. До основних компетенцій, яких потребує сучасне життя і які формуються у процесі проектної діяльності учнів, належать:

• соціальна зрілість, пов'язана з готовністю брати на себе відповідальність, з ініціативністю;

• володіння комунікативними навичками, що передбачає опанування усним і писемним спілкуванням, формування вмінь вести полеміку, лаконічно й аргументовано відповідати на запитання, формування вміння координувати свої дії, працювати «в команді»;

• інформаційні компетенції - розвиток умінь орієнтуватися в інформаційному просторі, критично осмислювати й використовувати різноманітну інформацію;

• здатність до саморозвитку й самоосвіти, прагнення постійно навчатися та вміння самостійно конструювати свої знання, уміння здійснювати самоаналіз, самоконтроль та самооцінку;

• здатність до раціональної продуктивної, творчої діяльності, що передбачає наявність умінь планувати свою роботу, комплексно поєднувати знання з різних галузей для вирішення проблеми;

• презентаційні вміння, навички естетичного оформлення результатів досліджень тощо.

Пропонована система оцінювання проектної діяльності є спробою об'єктивно оцінити рівень компетентності учня. Відповідно ускладнюється оцінка навчальних досягнень кожного учня.

Для оцінювання проектної діяльності учнів доцільно користуватися рейтинговою шкалою.

Рейтингова шкала за рядом ознак схожа на традиційну кількісну шкалу, але не є такою. Вона утворюється шляхом набору балів. Після завершення роботи над проектами усі бали, набрані учнем, сумуються.

Можливий варіант поєднання рейтингової оцінної шкали із традиційною 12-бальною. Такий варіант оцінювання передбачає визначення «середнього балу», урахування результатів роботи учня чи групи учнів на різних етапах проектної діяльності. У такому варіанті кожний етап роботи над проектом оцінюється також за 12-бальною шкалою.

Оформлення результатів оцінювання за рейтинговою шкалою можна виконувати в комп'ютерній програмі ЕхсеІ, яка автоматично підраховує середній бал, розміщує об'єкти в певному порядку відповідно до набраних балів.

1. На етапі підготовки до роботи над проектом може оцінюватись: вдалий вибір теми проекту, обгрунтування актуальності проблем, що розглядаються проектом, активність учнів у ході обговорення основних напрямів роботи та методів дослідження в рамках окресленої тематики

2. На етапі реалізації проекту оцінюється хід формування робочого варіанту учнівського проекту: відповідність стану готовності проекту календарному плану роботи над проблемою, щоденник дослідницької роботи, статті, тези доповіді, чернетки висновків, підготовка ілюстрацій тощо.

Оцінювання здійснюється під час проміжного обговорення отриманих даних у групах (на уроках чи факультативних заняттях). Зазвичай ми практикуємо самооцінку та взаємооцінку роботи учнів.

Підготовка до заключного етапу конкурсу (презентації проектів) є надзвичайно важливою для оцінювання проектної діяльності учнів. Вона включає підготовку критеріїв оцінки презентацій.

Учитель може оцінювати виступи опонентів, активність учнів під час обговорення проекту та підготовки спільного рішення щодо способів і форм застосування результатів проекту.

Підсумкова оцінка враховує роботу учня (учнів) на всіх етапах проектної діяльності. При цьому до уваги береться також показник рівня самостійності в роботі.

Висновки. Проектна робота має велике значення, та вважається одним з найбільш ефективних методів викладання і вивчення іноземної мови через дослідницьку діяльність учнів та їх спілкування. Різні види цього методу дозволяють використовувати його у всіх аспектах навчального процесу. Проектна робота включає в себе усі види діяльності, і фокусуються на інтересі учнів до теми, а не до конкретних мовних завдань і допомагає розвивати уяву і творчість.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити