Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології - Частина ІІ - 2014

РОЗДІЛ 2

Фондові лекції з дисциплін спеціальної підготовки для студентів ОКР «Спеціаліст» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки заспеціальностями 702030302 Мова і література (англійська); Мова і література (німецька); Мова і література (російська)

Н.В. Ситник, кандидат філологічних наук, доцент

Basic translation transformations

Дисципліна: теорія і практика перекладу

Вид лекції: тематична (комплексна)

Дидактичні цілі:

Навчальні: створити теоретичну базу для формування та подальшого розвитку навичок адекватного перекладу (з англійської мови на українську і навпаки), підготувати студентів до самостійної розробки окремих питань лексико-граматичних аспектів перекладу та ведення науково-дослідницької роботи; ознайомити студентів з типовими проблемами, що виникають під час перекладу, з типами і видами перекладу та засобами досягнення передачі змісту повідомлення англійською мовою засобами рідної мови і навпаки.

Розвиваючі: формувати пізнавальну активність аудиторії, розвивати у студентів практичні навички і вміння двостороннього усного і письмового перекладу.

Виховні: виховувати у студентів-філологів моральні принципи, які лежать в основі перекладацької етики, ознайомити з нормами професійної поведінки і вимогами до фахової придатності, сприяти усвідомленню студентами необхідності ґрунтовної і всебічної підготовки до професії перекладача та його відповідальності за якість власної праці.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: культурологія, мовознавство, літературознавство, лексикологія, стилістика, практика усного і писемного мовлення англійської мови, практична граматика і практична фонетика, лінгвокраїнознавство.

Основні поняття: partitioning, integration, transposition, replacement, addition, omission, antonymous translation.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедійна презентація.

План

1. What are the basic translation devices?

2. What are partitioning and integration? Define them and give examples.

3. What is replacement? Define it. What are the basic types of replacements in practical translation? Give examples.

4. What is transposition/permutation? Give definition and examples.

5. What is addition? Give definition and examples. What is omission? Give examples of Ukrainian-English translation.

Рекомендована література

1. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): підручник / Корунець І.В. - Вінниця: Нова Книга, 2001. - 448 с.

2. Виноградов В.С. Введение в переводоведение / В.С. Виноградов. - М.: ИОСОРАО, 2001. - 194 с.

3. Казакова Т.А. Практические основы перевода / Т.А. Казакова. - СПб.: «Издательство Союз», 2001. - 320 с.

4. Карабан В.І. Переклад з української мови на англійську мову: навчальний посібник-довідник для студентів вищих закладів освіти / В.І. Карабан, Дж. Мейс Дж. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 608 с.

5. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение: курс лекций / Комиссаров В.Н. - М.: ЭТС, 1999. - 189 с.

6. Основи перекладу. Курс лекцій: навчальний посібник / [Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон]. - Київ: Ельга, Ніка-Цешр. 2002. - 240 с.

7. Карабан В.І. Попередження інтерференції мови оригіналу в перекладі (вибрані та лексичні проблеми перекладу з української мови на англійську): навчальний посібник / В.І. Карабан, О.В. Борисова. - Вінниця: Нова книга, 2003. - 208 с.

8. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода / Чернов Г.В. - М.: Наука, 2007. - 342 с.

9. Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник / Черноватий Л.М. - Вінниця: Нова книга, 2013. - 376 с.

Текст лекції

1. Translation is a process of inter-language and inter-cultural communication when, after special translation analysis of the Source Language Text (SLT), another communicatively-equivalent text is created in the Target Language (TL).

It is essential to recognize and acknowledge that SLT submitted for translation undergoes a number of changes known as translation transformations. These are inter-language changes of meaningful verbal sings.

Translation transformations, however arbitrary, can be observed on different levels of language hierarchy: grammatical, lexico-semantic and stylistic. Although the choice of particular devices depends on the text type, genre and style as well as on the translation variety (oral, written, con

secutive, simultaneous) and translation direction (into or from a foreign language), the basic set of translation devices (a kind of ‘translator's tool kit') usually comprises partitioning and integration of sentences, transposition of sentence parts, replacement, addition and omission of words and word combinations as well as a special type of transformations called antonymous translation.

2. Partitioning

Partitioning is either replacing in translation of a source sentence by two or more target ones or converting a simple source sentence into a compound or complex target one.

One is to distinguish between inner partitioning (conversion of a simple sentence into a compound or complex one) and outer partitioning (division of a sentence into two or more). For example, inner partitioning is used when translating English verbal complexes into Ukrainian:

Come along and see me play one evening. - Приходь коли-небудь увечері - побачиш, як я граю.

More often than not inner partitioning is a regular translation transformation accounted for by the differences in the Ukrainian and English syntactic structures, although it may be also used on individual occasions as required by the text genre and style and communication variety of the source sentence.

When translating from English into Ukrainian outer partitioning (unlike inner) is more a matter of personal translator's choice based, of course, on the proper account of stylistic and genre peculiarities and communication intent of both the source text and its translation.

Outer partitioning is out of the question in case of translating official legal or diplomatic documents (laws, contracts, memos, etc.) but it becomes a totally justified translation option, say, in consecutive translation of a long and complex sentence.

The following example from Graham Greene is one of the cases where outer partitioning seems a proper translation device (although, of course, not a universal recipe):

There was a real game too, not a party game played in the old school hall and invented by my eldest brother Herbert, who was always of an adventurous character until he was changed by the continual and sometimes shameful failures of his adult life.

Була і справжня, а не салонна гра, у яку ми грали в актовому галі старої школи. Цю гру вигадав мій старший брат Герберт - людина винахідлива і схильна до всіляких пригод, доки постійні і часом ганебні негаразди дорослого життя не змінили його вдачу.

Integration

Integration is the opposite of partitioning, it implies combining two or (seldom) more source sentences into one target sentence.

Generally, integration is a translation device wholly depending on stylistic peculiarities and communication intent of the text being translated. In oral translation, however, integration may be a text compression tool (see below), when an interpreter (consecutive or simultaneous) is to reduce the exuberant elements of the source text to keep in pace with the speaker.

An example will do to illustrate the idea of integration:

Олена Філіп'єва любить усі свої ролі. Якщо якусь із них довго не танцює - починає сумувати.

Olena Filip'eva loves all her roles and even misses them should too much time pass without performing them.

3. Replacement / substitution

- Replacement is any change in the target text at the morphological, lexical and syntactic levels of the language when the elements of certain source paradigms are replaced by different elements of target paradigms.

- Substitution or replacement is a kind of grammatical transformation, where a grammatical unit in the Source Language is transformed into a unit with a different grammatical meaning.

Grammatical replacement may occur at any level of the language and affects practically all types of linguistic units: word forms, parts of speech, sentence elements, sentence types, types of syntactic relations. It can be observed in both English-Ukrainian and Ukrainian-English translation. Typical substitutions include:

1) changes of voice, e.g.: The door was opened by a middle-aged woman. Двері відчинила жінка середнього віку.

2) changes in grammatical tenses due to the sequences of tenses in English, e.g.: Вона поскаржилась, що почувається втомленою. She complained that she was tired.

3) changes in the number of a noun, e.g.: They demand higher wages. Вони вимагають підвищити заробітну плату.

Replacement of Parts of Speech:

the most common is replacing Ukrainian Nouns by English Verbs when translating into English: It is our hope that we will pass English Grammar.

• the replacement of a noun by an adjective, and vice versa, e.g. збільшення прозорості - greater transparency, гранична швидкість - speed limit

• common enough is the replacement of English ‘Nomina agentis' / drinker, sleeper, etc./ by Ukrainian Verbs: He is a heavy drinker.

• the replacement of a noun by a gerund, e.g.: Читання - моє улюблене заняття. Reading is my hobby.

• The replacement of an «adjective + a noun» construction by «a noun + preposition of + a noun» construction, e.g. добра справа - act of kindness, правовий акт - Act of law, державні справи - affairs of state.

5) Replacement in translation of a negative statement by an affirmative one is an efficient device called antonymous translation.

4. Translation transformation of transposition/permutation

Transposition/permutation is a change in the order of linguistic elements: words, phrases, clauses and sentences in the TL (Target Language) as compared with the SL (Source Language).

E.g.

‘The flight will be boarding at Gate 17 in about fifteen minutes,' the girl added with a smile - «Приблизно за п'ятнадцять хвилин на цей рейс буде посадка біля виходу номер 17», -посміхаючись, додала дівчина.

This change may be caused by many reasons. Among them:

• the necessity of preserving the functional sentence perspective (the rheme (focus) and the theme (topic)), which traditionally may take different places in two languages. The rheme/focus (the part of the sentence giving new information about the theme or topic of an utterance) in Ukrainian tends to take a final position in the sentence, whrereas in English it is not necessarily so, compare:

Після обіду подали сигарети. Cigarettes were offered around after lunch.

• Specific rules of adjective and adverb order represent another reason for transposition, compare:

black Spanish leather boots іспанські чорні шкіряні черевики

to breathe hard - важко дихати

• The final position of clauses of condition and time in English may often take the initial position in Ukrainian, e.g.

It'll be done as soon as we agree on certain points. Як тільки ми домовимось щодо деяких питань, справу буде завершено.

Many other such changes in the order of the TL make be required to make the translation sound natural, adhere to the standards and norms of the TL, which is of course easier when you translate into your native tongue.

5. Compression & decompression

It is well-known that the length of two texts in Ukrainian and English may not be the same. This can be explained by the use of the compressed forms in both languages. By compression we mean any shortening of the number of the sentence elements or omission of such elements in translation. The reasons for the use of compression in translation may be quite different: such as the specific features of grammatical structure of the TL, stylistic or pragmatic factors etc. подати заяву про відставку - to resign; null and void - недійсний; as early as - ще; as far back as - ще;

кооперативний будинок - condominium; a job opening - вакансія; to make redundant - звільняти;

Proper omissions are important and necessary translation devices rather than translator's faults as some still tend to believe.

Decompression is the opposite process to compression, i.e. the increase in the volume of the text in the TL as compared to the SL text. Addition in translation is a device intended for the compensation of structural elements implicitly present in the source text or paradigm forms missing in the target language.

E.g. Green Party federal election money - гроші Партії зелених, призначені на вибори на федеральному рівні

fuel tax protests - протести, пов'язані з підвищенням податку на паливо

The reasons for decompression include differences in grammatical structure and the inherent vocabulary of the two languages, different speech patterns and the traditions of speech. Sometimes when translating from the English language we resort to addition. Among the reasons for the use of additional lexical units to render implicit meaningful elements of the SL text are:

• compressed grammatical structures of the English language

- I want you to help me.

- She insists on my staying at home.

• the discrepancy in the use of the plural and the singular forms of certain nouns:

these pieces of furniture / advice

the discrepancy in word-building

smokables - тютюнові вироби

addictive - такий, що викликає звикання etc

When translating from Ukrainian into English, decompression, among other things, includes addition of possessive and other pronouns,

e.g.:

Він підняв руки. - He raised his hands.

Before you can say a word, … - Не встигнеш і слова сказати, …

Conclusion

The basic translators' devices are:

• partitioning;

• integration;

• transposition;

• replacement;

• addition;

• omission and

• antonymous translation.

When these devices are properly applied as tools they ensure adequate translation.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити