Фондові лекції викладачів факультету іноземної філології - Частина ІІ - 2014

РОЗДІЛ 1. Фондові лекції з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки для студентів ОКР «Бакалавр» з галузі знань 0203 Гуманітарні науки за напрямами підготовки 6.020303 Філологія* Мова і література (англійська); 6.020303 філологія* Мова і література (німецька); 6.020303 філологія*Мова і література (російська)

Р.М. Семелюк, кандидат філологічних наук старший викладач

Французька література XVII ст.

Дисципліна: Зарубіжна література XVII-XVIII ст.

Вид лекції: тематична Дидактичні цілі:

Навчальні - ознайомити студентів зі специфікою розвитку французької літератури XVII ст..

Розвиваюча - розвивати вміння порівнювати і аналізувати естетичні явища.

Виховні - формувати у студентів розуміння світу на основі естетичних уявлень, виховувати риси творчої особистості, здатність отримувати задоволення від процесу здобуття знань і власне процесу навчання.

Міжпредметні та міждисциплінарні зв'язки: історія, культурологія, образотворче мистецтво.

Основні поняття: класицизм, аристократичне та низове бароко, афоризми, раціоналізм.

Навчально-методичне забезпечення: мультимедійна презентація.

План

1. Історичні умови розвитку Франції у XVII столітті.

2. Творчість Ф. де Ларошфуко. Основні теми та художня своєрідність афоризмів.

3. Естетичні погляди Н. Буало у трактаті «Поетичне мистецтво».

Рекомендована література

1. Артамонов С. Д. История зарубежной литературы XVII- XVIII вв. / С. Д. Артамонов. - М. : Просвещение, 1988. - 608 с.

2. Пасхарьян Н. Т История зарубежной литературы XVII века / H. Т. Пасхарьян. - М. : Высш. школа, 2007. - 487 с.

3. Ніколенко О. М. Бароко. Класицизм. Просвітництво / О. М. Ніколенко. -Харків: Ранок, 2003. - 144 с.

4. Плавскин З. Т., др. История зарубежной литературы XVIII века / З. Т Плавскин. - М. : Высш. школа, 1991. - 335 с.

5. Мегела І. Література європейського просвітництва / І. Мегела. - К. : Видавець Карпенко В.М., 2012. - 320 с.

Текст лекції

1. Історичні умови розвитку Франції у XVII столітті.

Розвиток французької літератури XVII ст. тісно пов'язаний з соціально-історичною ситуацією, що склалася у Франції після закінчення релігійних воєн та затвердження централізованої королівської влади. Зміцнення абсолютизму вимагало обмеження прав феодальної знаті, яка намагалася аж до середини XVII ст. відстояти свою політичну самостійність. Рішучу боротьбу проти цих спроб вів міністр Людовіка XIII (1610-1643) кардинал Рішельє, який фактично правив Францією з 1624 по 1642. Одночасно він планомірно і цілеспрямовано створював складний і розгалужений адміністративно - чиновницький апарат, який служив йому для управління фінансами, судовими установами та іншими сферами державного життя. Ця нова бюрократія поповнювалася за рахунок заможних буржуа, які охоче купували за великі гроші чини і посади, а нерідко разом з ними і дворянське звання. Тим самим Рішельє створював певну соціальну противагу старій аристократії, поступово позбавляючи її представників впливових ключових постів в державі, і одночасно поповнював порожню скарбницю за рахунок продажу адміністративних посад.

Ці соціальні процеси отримали широке відображення в літературі XVII ст., особливо в комедіях Мольєра і в публіцистиці кінця століття.

Політика централізації, послідовно проведена Рішельє (потім його наступником кардиналом Мазаріні і, особливо, починаючи з 1660 р., Людовіком XIV, 1643-1715), сприяла упорядкуванню всіх сфер суспільного і духовного життя. На зміну анархії і хаосу періоду релігійних війн приходить дух дисципліни і суворої регламентації, що поширився і на літературу. Поступово контроль з боку державної влади приймає виразні зовнішні форми, знаходячи вираження в наступних проявах: виникнення періодичної преси (в 1632 р. починає виходити перша газета), створення спеціальної установи, покликаної направляти літературне життя (Французька Академія), нерідко пряме втручання самого Рішельє в літературні суперечки 1630-х років. Разом з тим дух регламентації проникає і у свідомість моралістів, філософів, письменників, літературних критиків, які прагнуть виробити струнку систему правил, що регулюють моральну поведінку людини, форми логічного мислення, художні принципи і прийоми поетичної творчості.

Характерна особливість французької літератури XVII ст. - близьке зіткнення з філософськими течіями, що зробили значний вплив на ідейно-художню структуру літературних творів.

Філософською передумовою класицистської естетики та її конкретного художнього перетворення став раціоналізм, головним представником якого був Рене Декарт (1596-1650). Однак окремі положення, розвинені ним в закінчену систему, а також деякі прийоми його аналітичного методу ми зустрічаємо ще в перші десятиліття XVII ст. у творах другорядних авторів, світських і духовних. Цим пояснюється, зокрема, те, що література 1620-1630-х рр. виявляє разючу близькість до ідей Декарта, сформульованих пізніше. Піддався за своє вчення переслідуванням з боку церкви, Декарт був змушений залишити Францію і помер на чужині. Лише починаючи з 1660- х років вивчення його філософії було дозволено в університетах. З цього моменту вона розробляється численними його учнями і послідовниками і наприкінці століття надає прямий вплив на літературу.

Основні положення раціоналістичної філософії визначили принципи художнього відображення дійсності в естетиці класицизму. Відбір явищ життя, що втілюються в літературі, диктувався розумом. Предметом художнього втілення повинно було бути тільки загальне, об'єктивне, необхідне, а не приватне, суб'єктивно сприйняте, випадкове. Особистість художника розумілася теж як прояв приватного, одиничного, і тому поет повинен був говорити не від імені свого особливого, неповторно індивідуального «я», а від імені людини взагалі, поета взагалі.

З цією установкою класицизму пов'язано переважання в ньому об'єктивних жанрів - насамперед, драматичних, над суб'єктивними, ліричними. Паралельно з раціоналізмом у Франції XVII ст. отримала розвиток і матеріалістична філософія, правда в своїй особливій формі. Вона в набагато більшому ступені, ніж раціоналізм, виявляє зв'язок з філософією Ренесансу.

Головним її представником був П'єр Гассенді (1592-1655), філософ, фізик і астроном, який читав лекції в багатьох університетах і коледжах. Виступаючи проти аскетичної церковної моралі, Гассенді вважав, що людина повинна слідувати природі, природним потягам; прагнення насолоди притаманне людині і не потрібно пригнічувати його. Конфлікт між пристрастями і розумом, який ідеалістична філософія раціоналізму вирішувала на користь розуму, відсутня в етиці Гассенді. Послідовниками Гассенді, іноді його прямими учнями, було багато французьких письменників, публіцистів, вчених, які дотримувалися вільних поглядів на релігію, а іноді і прямо атеїстично налаштовані. З великих письменників класицизму прихильниками філософії Гассенді були Мольєр і Лафонтен. Багато чого почерпнула в ній вільнодумна поезія середини XVII ст. І все ж справжній успіх вчення Гассенді мало в наступному столітті, напередодні епохи Просвітництва.

Поряд з класицизмом у французькій літературі XVII століття, особливо в першій половині, існувала художня система бароко. Воно не грало настільки суттєвої ролі як в Іспанії, але мало численних прихильників в середовищі письменників і справило вплив на весь літературний процес як у XVII столітті, так і дещо пізніше.

У французькому бароко виявляються дві течії, чужі класицизму і ворожі одна одній. Йдеться про аристократичне бароко, представленому переважно так званою преціозною літературою, і про бароко демократичне, «низове», що найяскравіше проявило себе в романах (Ш. Сорель, П. Скаррон та ін), і вільнодумній поезії (Теофіль де Віо і ін.). Боротьба бароко і класицизму особливо характерна для раннього етапу в розвитку французької літератури XVII ст. На ранньому етапі (перша чверть століття) відбувається поступове формування поетичної системи класицизму, переважно в області лірики. Провідна роль належить тут Франсуа Малербу (Francois Malherbe, 1555-1628), який вважається основоположником класицизму у Франції. Головне місце в поетичній спадщині Малерба займають оди і станси, присвячені членам королівської сім'ї, сонети, елегії, епіграми, звернені до друзів і літературних супротивників, а також парафрази псалмів.

Любовна лірика Малерба відрізняється холодною розсудливістю, що пов'язано з його загальнотеоретичними позиціями.

Роль Малерба у виробленні класицистської доктрини виявилася більш значною і історично більш довговічною, ніж його поетична творчість, хоча він не залишив цілісного узагальнюючого комплексу своїх теоретичних положень. Вони розкидані в різних листах, невеликих творах. Малерб вимагав від поезії ясності думки, точності висловлювання, ретельно продуманого і чітко втіленого завдання, відшліфованої зовнішньої форми.

Художні принципи бароко, що отримали вираження в «преціозній» поезії, особливо виразно проступають на початку століття у великих жанрах - насамперед у романі, що стоїть за межами класицистськой поетики і тому більш вільному, менш порушеному будь-якою регламентацією. При всій відмінності змісту і жанрових особливостей два типи роману, що виникають у перші десятиліття століття, - пасторальний психологічний і авантюрно - побутовий - виявляють багато спільних рис у своїй художній структурі. Обидва типи роману намагаються вмістити різноманіття життєвих явищ (по- різному сприйнятих, відібраних і осмислених) у вільних, композиційно необмежених рамках сюжету, що розгортається як би за інерцією та складається з безлічі окремих епізодів і втягує в дію багато дійових осіб. Ця множинність, «відкрита» форма, не скута внутрішньою необхідністю логічного розвитку дії, частково збережеться і в більш пізньому романі середини століття і представляє повну протилежність принципам класицистської композиції.

1630-1650 роки - відзначений затвердженням класицизму в драматичних жанрах, переважно у трагедії. Саме в драматичній формі розробляються стрижневі проблеми суспільного, державного життя і їх моральний сенс. З приходом у літературу Корнеля жанр трагедії стає провідним. Одночасно формується і національний театр як центральне явище французької культури XVII в.

Поступово виявляються специфічні жанри класичної драматургії - трагедія і комедія, протиставлені один одному як «високий» і «низький» жанри. Об'єктом зображення трагедії оголошувалися героїчні діяння царів і героїв минулого, головним чином міфологічних і належали античній історії; центральним конфліктом стає протиборство почуттів, пристрастей і боргу; мова героїв трагедії була підкреслено емоційною, піднесеною; число персонажів зводилося до мінімуму; зовнішня дія (вбивства, поєдинки і пр.) виносилося за сцену, глядач дізнавався про нього лише з розповідей вісників. Одночасно для трагедії і для комедії виробляється знамените правило трьох єдностей: часу, місця і дії.

Французька література другої половини XVII ст., відбивши підйом абсолютизму, виявляє набагато більшу єдність , ніж у попередній період, стилістично більш монолітна, в максимально повній і типовій формі втілює національну культуру і дух свого часу.

Творчість Мольєра і Лафонтена, Расіна і Буало, Ларошфуко і Лабрюйера створює той «золотий вік» французької літератури, який тривалий час розглядався як культурний і художній зразок для інших європейських народів.

Разом з тим в останні десятиліття XVII ст. все виразніше виявляються глибокі протиріччя французького суспільства, кричущий дисонанс між марнотратством і розкішним життям соціальної верхівки і убогістю основної маси народу, між зростаючим офіційним благочестям, насаджуваним королем і його фавориткою пані де Ментенон, і розгнузданістю придворних звичаїв, між парадним блиском двору і хиткість економічної та військової оснащеності країни. Всі ці кризові риси наклали відбиток і на літературу. Одних письменників уже немає в живих (Мольєр), інші переживають внутрішню кризу і відходять від великої світської літератури (Расін). На зміну героїчним і моральним проблемам класичної трагедії приходить критично загострена викривальна публіцистика, іноді злегка завуальована формою філософсько-дидактичного роману(Фенелон). Книга Лабрюйера «Характери й вдачі нашого століття» (1689) ніби підводить сумний і скептичний підсумок «золотого століття». Невдоволення, що охопило досить широкі кола французького суспільства, не отримує від критого вираження через сувору цензури. Але воно проявляється в алегоричній формі або зріє підспудно у вигляді вільнодумної поезії опозиційних літературних гуртків, які готували ідеологічний підйом епохи Просвітництва.

2. Творчість Ф. де Ларошфуко. Основні теми та художня своєрідність афоризмів.

Час, коли жив Франсуа де Ларошфуко, зазвичай називають «великим століттям» французької літератури. Його сучасниками були Корнель , Расін, Мольєр, Лафонтен, Паскаль, Буало. Але життя автора «Максим» мало була схожим на життя творців «Тартюфа», «Федри» або «Поетичного мистецтва». Та й професійним письменником він іменував себе тільки жартома, з деякою часткою іронії.

Рід Ларошфуко вважався у Франції одним з найдавніших - він вів свій початок з XI століття. Французькі королі не раз офіційно називали сеньйорів де Ларошфуко “своїми дорогими кузенами” і доручали їм почесні посади при дворі. Франсуа VI герцог де Ларошфуко, до смерті батька (1650) за традицією носив ім'я принца де Марсійака, народився 15 вересня 1613 р. в Парижі. Його дитинство пройшло в провінції Ангумуа, в замку Вертей. Виховання і навчання принца де Марсійака, так само як і одинадцяти його молодших братів і сестер, було достатньо недбалим. Як і належало провінційним дворянам, він займався переважно полюванням і військовими вправами. Але згодом, завдяки заняттям філософією та історією, читання класиків, Ларошфуко, за відгуками сучасників, стає одним з найбільш вчених людей в Парижі.

У 1630 р. принц де Марсійак з'явився при дворі, а незабаром взяв участь у Тридцятилітній війні. Марсійак серйозно поранений в одному з боїв і змушений повернутися в Париж. Поки він воював, батько купив йому посаду губернатора провінції Пуату.

Провінція Пуату, як і багато інші провінції, бунтувала: податки лягали на населення нестерпним тягарем. Бунт назрівав і в Парижі. Починалася Фронда.

Марсійак приєднався до фрондерів, самовільно залишив Пуату і повернувся в Париж. Свої особисті претензії і причини участі у війні проти короля він пояснив у « Апології принца Марсійака», яка була вимовлена в паризькому парламенті (1648). Ларошфуко говорить в ній про своє право на привілеї, про феодальної честі і совісті, про заслуги перед державою і королевою. Мир був підписаний 11 березня 1649 і став свого роду компромісом між повсталими і короною.

У битві біля міста Бордо у Сент-Антуанському передмісті (2 липня 1652 р.) Ларошфуко був важко поранений пострілом в обличчя і ледь не втратив зір.

За амністією Ларошфуко повинен був залишити Париж і відправитися на заслання. Важкий стан здоров'я після поранення не дозволяв йому брати участь у політичних виступах. Він повертається в Ангумуа, займається господарством, наведеним у повний занепад, поправляє зруйноване здоров'я і розмірковує над щойно пережитими подіями. Результатом цих роздумів стали «Мемуари», написані в роки заслання і видані в 1662 р.

«Мемуари» Ларошфуко влилися в загальну традицію мемуарної літератури XVII століття. Вони підводили підсумок часу, повного подій, надій і розчарувань, і, так само як інші мемуари епохи, мали певну дворянську спрямованість: завданням їх автора було осмислити свою особисту діяльність як служіння державі і довести фактами справедливість своїх поглядів.

Коли “Мемуари” вийшли у світ, Ларошфуко жив в Парижі: він поселяється там з кінця 1650- х років. Поступово забуваються його колишні провини, недавній бунтівник отримує повне прощення. Ларошфуко стає постійним відвідувачем салонів мадам де Шаблі і, пізніше, мадам де Лафайет. З цими салонами і пов'язані “Максими”, назавжди прославили його ім'я. Роботі над ними був присвячений весь залишок життя письменника. “Максими” придбали популярність, і з 1665 по 1678 автор видав свою книгу п'ять разів. Він визнаний великим письменником і великим знавцем людського серця. Перед ним відкриваються двері Французької Академії, однак він відмовляється брати участь у здобутті почесного звання нібито з остраху.

Смерть застала його в ніч на 17 березня 1680. Він помер у своєму особняку на вулиці Сени від жорстокого нападу подагри, яка терзала його з сорокарічного віку.

До моменту початку роботи Ларошфуко над “Максимами” в суспільстві відбулися великі зміни: час повстань закінчився. Особливу роль в суспільному житті країни стали грати салони. У другій половині XVII століття вони об'єднували людей різного суспільного становища - придворних і літераторів, акторів і вчених, військових і державних діячів. Тут складалася громадська думка кіл, які так чи інакше брали участь у державному та ідеологічному житті країни.

У 1659 р. в другому виданні збірника «Галерея портретів» був опублікований і «Автопортрет» Ларошфуко, його перший надрукований твір.

Серед нових жанрів, якими поповнювалася моралистична література, найпоширенішим був жанр афоризмів, або максим. Максими культивувалися, зокрема, в салоні маркізи де Шаблі Прагнення за приватними фактами побачити загальне, відкрити в окремих людях загальний тип людини, знайти якусь єдину формулу всього, що відбувається - все це визначило особливий успіх жанру афоризму і знаходилося в прямій залежності від провідної тенденції часу, який, при всіх своїх суперечностях, був пронизаний духом аналізу і раціоналізму.

Побудувавши “Максими” на матеріалі власного досвіду, Ларошфуко виявився однодумцем і послідовником Гассенді, що виводив з даних досвіду все зміст пізнання. Разом з тим, засвоївши матеріалістичну точку зору Гассенді, Ларошфуко дійшов висновку, що вади (і чесноти) кожної людини пояснюються особливостями людської природи взагалі.

Портрети окремих осіб цієї бурхливої епохи, відображені в «Мемуарах», послужили основою при створенні деяких максим. У Людовика XIII, як говориться в “Мемуарах”, був дріб'язковий розум, спрямований виключно на копання в дрібницях, а його пізнання у військовій справі личило скоріше простому офіцеру, ніж королю.

Бачити в “Максимах” лише моральний витяг з «Мемуарів» було б неправильним, але безсумнівно, що саме «Мемуари» стали першим літературним виразом світогляду Ларошфуко і послужили основою для «Максим». Конкретне явище, відбите в «Мемуарах», ставало предметом більш глибокого роздуму, порівняння та, в кінцевому рахунку, служило для виведення загального закону. «Людина взагалі», яка зображена у «Максимах», мала своїм прототипом учасників Фронди.

З чудовою психологічною і художньою майстерністю Ларошфуко оголює людські почуття, які прихована від очей того , хто їх переживає . Ларошфуко користується парадоксом, щоб розкрити істину: «Те, що ми приймаємо за доброчесність, нерідко виявляється поєднанням корисливих бажань …». Хто ж так жорстоко помиляється? Той, хто спостерігає добродійні вчинки з боку, або той, хто сам їх робить? Може бути, чеснота, про яку тут йдеться, - не тільки обман, але і самообман?

Деякі максими припускають свідоме лицемірство, удавання егоїста, який надів маску чесноти. Люди навчилися приховувати свій егоїзм, пише Ларошфуко, а добра або погана репутація людини залежить від того, наскільки майстерно вдається йому це зробити: адже «воістину спритний той, хто вміє приховувати свою спритність».

Всі наведені максими можна зрозуміти як доказ лицемірства чесноти, але так само і як свідчення самообману. Але от максими, які начебто спростовують теорію самообману: Ларошфуко говорить про справжнє і помилкове кохання, про справжню і помилкову дружбу. «Істинне кохання схоже на привида: всі про нього говорять, але мало хто бачив»; «Як не рідко зустрічається справжня любов, справжня дружба зустрічається ще рідше».

Максими Ларошфуко є не тільки пам'яткою сучасної йому філософії та етики, а й свідченням створила їх епохи і моралі того стану, до якого належав сам автор, який так гірко розчарувався і у Фронді, і в тих, хто її робив. Своїми «Максимами» Ларошфуко продовжував цю традицію і підготував політичні теорії тих, хто шукав порятунку не в поверненні до феодалізму, а в утвердженні нових, більш справедливих державних основ.

3. Естетичні погляди Н. Буало у трактаті «Поетичне мистецтво».

У літературі зрілого класицизму творчості та особистості Буало належить особливе місце. Його друзі і однодумці - Мольєр , Лафонтен , Расін - залишили неперевершені зразки провідних класичних жанрів - комедії, байки, трагедії, що зберегли силу художнього впливу аж до наших днів. Буало працював у жанрах, які за самою своєю природою були не настільки довговічними. Його сатири і послання, гостро злободенні, підказані літературним життям і боротьбою тих років, з плином часу потьмяніли. Однак головний твір Буало - віршований трактат «Поетичне мистецтво», узагальнив теоретичні принципи класицизму, не втратив значення і понині. У ньому Буало підвів підсумок літературному розвиткові попередніх десятиліть, сформулював свої естетичні, моральні та громадські позиції і своє ставлення до конкретних напрямків і письменників свого часу.

З початку 1660-х років його пов'язувала тісна дружба з Мольєром, Лафонтеном і особливо Расіном. У ці роки його авторитет як теоретика та літературного критика є вже загальновизнаним.

Непримиренна позиція Буало у боротьбі за утвердження великої проблемної літератури, захист Мольєра і Расіна від цькування і інтриг з боку третьорядних письменників, за спиною яких нерідко ховалися вельми впливові особи, створили критику безлічі небезпечних ворогів.

Над головним своїм твором «Поетичне мистецтво» Буало працював п'ять років. Слідуючи «Науці поезії» Горація, він виклав свої теоретичні принципи у віршованій формі - легкій, невимушеній, часом жартівливій і дотепній, а часом у різкій. Для стилю «Поетичного мистецтва» характерна відточена лаконічність і афористичність формулювань, що природно лягають в олександрійський вірш. Багато з них стали крилатими словами. У Горація почерпнуті ті окремі положення, яким Буало надавав особливо важливе значення, вважаючи їх « вічними » і універсальними. Однак він зумів застосувати їх до сучасного стану французької літератури, поставити їх в центр суперечок, які велися в критиці тих років. Кожна теза Буало підкріплюється конкретними прикладами із сучасної поезії, в рідкісних випадках - зразками, гідними наслідування.

«Поетичне мистецтво » ділиться на чотири пісні. У першій перераховуються загальні вимоги, які пред'являються до справжнього поета: талант, правильний вибір свого жанру, слідування законам розуму, змістовність поетичного твору.

Поняття правдоподібного в естетиці Буало тісно пов'язане c принципом узагальнення: не одинична подія, доля чи особистість здатні зацікавити глядача , а лише те загальне , що притаманне людській природі в усі часи. Це коло питань призводить Буало до рішучого осуду всякого суб'єктивізму, висування на перший план власної особистості поета.

Від цих загальних питань Буало переходить до більш конкретних правил побудови драматичного твору: зав'язка повинна вводити в дію негайно, без утомливих подробиць, розв'язка також повинна бути швидкою і несподіваною, герой ж - « залишатися самим собою », тобто зберігати цілісність і послідовність задуманого характеру. Однак у ньому спочатку повинні поєднуватися велич і слабкості, інакше він нездатний буде викликати інтерес у глядача (положення, також запозичене у Арістотеля). Формулюється і правило трьох єдностей (з критикою іспанських драматургів, які не дотримували його ), і правило винесення «за сцену» найбільш трагічних подій , про які слід повідомляти у вигляді розповіді.

Деякі з конкретних порад подаються у формі протиставлення високого жанру трагедії і класицистською поетикою роману.

Багато що в «Поетичному мистецтві» є даниною часу, конкретним смакам і суперечкам тієї пори. Однак найбільш загальні проблеми, поставлені Буало, зберегли своє значення і для розвитку художньої критики в наступні епохи: це питання про суспільну і моральну відповідальність письменника, високу вимогливість до свого мистецтва, проблема правдоподібності й правди, етичного начала в мистецтві, узагальнено типового відображення дійсності. Незаперечний авторитет Буало в раціоналістичній поетиці класицизму зберігався протягом більшої частини XVIII сторіччя.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити