ГІДРОБІОЛОГІЯ

ПЕРЕДМОВА

Забезпечення потреб людини у харчових білках можливе лише за умов цілеспрямованого збільшення продуктивності водойм, вміння визначити біологічно обґрунтовані норми вилову риби, цінних безхребетних, ефективного ведення аква- та марикультур. У зв'язку з цим виникає потреба не тільки в знанні всіх тих гідробіонтів, які населяють різні водойми, їх біології, закономірностей біологічних явищ тощо, але і в прогнозуванні можливих змін від інтенсивного впливу на них господарської діяльності та управління їх продуктивністю в інтересах людини. У вирішенні цих питань важливу роль відіграє наука гідробіологія, яка вивчає життя гідросфери.

Головною метою навчальної дисципліни «Гідробіологія» студентами спеціальності 6.070800 «Екологія і охорона навколишнього середовища» є вивчення екології організмів окремих видів, їх популяцій, гідробіоценозів та екосистем, а також взаємовідносин гідробіонтів-індивідумів, груп та угруповань як між собою, так і з неживою природою для розуміння суті екологічних процесів, що відбуваються в гідросфері.

В сучасній гідробіології основними пріоритетними завданнями є:

- дослідження популяцій гідробіонтів та гідробіоценозів як цілісних систем;

- розробка наукових основ підвищення біологічної продуктивності водойм;

- вирішення задач забезпечення людей чистою водою;

- розробка біологічних основ боротьби з хижаками та шкідливими гідробіонтами, що завдають шкоди рибному, сільському господарствам, промисловості тощо.

В результаті вивчення курсу «Гідробіології» студенти повинні:

✵ знати: життєві форми пелагіалі та бенталі, структурно-функціональні характеристики водних екосистем та шляхи і методи впливу на екосистеми з метою збільшення кількості біологічної сировини у водоймах; методи контролю за природною кормовою базою.

✵ уміти: застосовувати методи збору у водоймах макрофітів, планктонних та донних організмів; проводити камеральну обробку зібраних матеріалів, включаючи визначення видового та чисельного складу гідробіонтів; давати функціональні характеристики, оцінювати стан екосистем.

Впровадження кредитно-модульної організації навчального процесу передбачає посилення самостійної роботи студентів, використання тестового контролю знань. Дані методичні рекомендації мають за мету допомогти їм у цьому.

Навчальна дисципліна «Гідробіологія» пов'язана з іншими дисциплінами, такими як «Біологія», «Основи екології», «Моніторинг довкілля».

Методичні рекомендації розраховані на студентів вищих навчальних закладів бакалаврського рівня підготовки, які будуть вивчати «Гідробіологію» в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу.Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити