ГІДРОБІОЛОГІЯ

3. ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

Блок 1. Гідробіологія як наука Практичне заняття 1. Методика відбору гідробіологічних проб води

(2 год.)

1. Відбір якісних та кількісних проб фітопланктону.

2. Відбір проб на зоопланктон.

3. Відбір кількісних проб зообентосу на середніх і малих річках, водоймах.

4. Відбір якісних проб зообентосу.

Рекомендована література: [3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14]

Практичне заняття 2. Біологічний аналіз якості вод (2 год.)

1. Історія становлення біологічного аналізу якості вод.

2. Групи гідробіонтів - антагоністів Меца.

3. Класична система сапробності Кольквітця-Марссона.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 5, 13, 14]

Блок 2. Екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів Практичне заняття 1. Кисень як показник санітарного стану водойм

(2 год.)

1. Значення кисню в житті гідробіонтів.

2. Сутність методики Вінклера по визначенню вмісту розчиненого у воді кисню.

3. Методика відбору проб для визначення розчиненого у воді кисню.

4. Нормативи по вмісту розчиненого кисню в питній воді та водах природних водних об'єктів.

Рекомендована література: [3, 5, 10] Практичне заняття 2. Індикаторні організми та зони сапробності (2 год.)

1. Значення гідробіонтів різних життєвих форм у біоіндикації екологічного стану водних об'єктів.

2. Характеристика зон сапробності.

Рекомендована література: [1, 2, 3, 5, 13, 14]

Блок 3. Біологічна продуктивність водних екосистем Практичне заняття 1. Індекс сапробності Пантле - Букка (2 год.)

1. Індекс сапробності Пантле-Букка по фітопланктону (зоопланктону).

2. Індекс сапробності Пантле-Букка за пробою перифітону.

Рекомендована література: [ 2, 3, 5, 6, 13 ] Практичне заняття 2. Індекси сапробності Вудівісса, Гуднайта-Уітлея (2 год.)

1. Біоіндикація водотоків за індексом Вудівісса.

2. Оцінка ступеня забруднення водних об'єктів за індексом Гуднайта-Уітлея.

Рекомендована література: [ 2, 3, 5, 6, 13 ] Практичне заняття 3. Комплексний екологічний індекс Іе (2 год.)

1. Оцінка якості води водних об'єктів за комплексним екологічним індексом.

2. Розрахунок блочних індексів за гідрохімічними, гідробіологічними та токсикологічними показниками.

Рекомендована література: [ 3, 5 ]


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити