ГІДРОБІОЛОГІЯ

КАРТКА ТЕСТУВАННЯ

ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ СТУДЕНТА ______________

ФАКУЛЬТЕТ__________________________________

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ______________________________

КУРС, ГРУПА_________________________________

ДАТА ТЕСТУВАННЯ____________________________

НАБРАНО БАЛІВ______________________________

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА____________________________

Критерії та аналіз загальної оцінки

Кіль

Оцінка

Критерії оцінки

Кількість

Набрано

Оцінка

змістових

кість

за 1

«3»

«4»

«5»

правильних

балів


модулів

тестів

тест
відповідейГідробіологія

20

1,0

12-

15-

18-
як наука14

17

20
Екологічні

20

1,0

12-

15-

18-
основи жит14

17

20
тєдіяльності

гідробіонтів

Біологічна

30

1,0

18-

23-

27-
продуктив22

26

30
ність водних

екосистем

Разом

70

-

4250

5360

6370
Перекресліть навхрест клітинку, яка відповідає відповіді на тестове запитання. За кожну правильну відповідь нараховується 1 бал.

Блок 1. Гідробіологія як наука

орп


«п

40


00


орп


«п

40


00

^
а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

в


в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в


в


в

в

Правильних відповідей Набрано балів Оцінка

Блок 2. Екологічні основи життєдіяльності гідробіонтів

орп


«п

40


00


орп


«п

40


00

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

в

в

в

в

в


в

в

вв


в

в

в

в


в

в

Правильних відповідей Набрано балів Оцінка

Блок 3. Біологічна продуктивність водних екосистем

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в


в

в

в

в

в


продовження тесту

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

а

а

а

а

а

а

а

а

а

а

б

б

б

б

б

б

б

б

б

б

в

в

в

в

в

в

в

в

в

в


Правильних відповідей Набрано балів Оцінка

5. ТЕМАТИКА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 5.1. Варіанти самостійної роботи

Підсумком самостійної роботи над вивченням дисципліни «Гідробіологія» є складання письмового звіту за однією з рекомендованих тем (табл. 5.1).

Таблиця 5.1

Варіанти тем самостійної роботи

ТЕМА

Рекомендована література

1

2

3

1

Сучасні наукові дослідження в галузі гідробіології в Україні

5,6

2

Живлення гідробіонтів

2, 5, 6,7

3

Річки та їх населення

2, 5, 6, 14

4

Озера та їх населення

2, 5, 6, 14

5

Болота та їх населення

2, 5, 6, 14

6

Явище стратифікації та його вплив на формування якості вод

2,5, 6

7

Структура та функціональні особливості популяцій гідробіонтів

5,6, 12

8

Внутрішньовидові зв'язки в популяціях гідробіонтів та їх характеристика

5, 6, 12

9

Забруднення водних екосистем

3, 5, 6, 12

10

Реакція гідробіонтів на забруднення

2, 5, 6

11

Заходи боротьби із забрудненням водних екосистем

2, 3, 5, 6, 12

12

Антропогенне евтрофування водойм та чинники, що його спричиняють

2, 5, 6, 12, 14

13

Природне евтрофування водойм та чинники, що його спричиняють

2, 5, 6, 12, 14

14

Заходи боротьби з евтрофуванням водойм

2, 5, 6, 12, 14

15

Методи визначення продукційно- деструкційних процесів у водних об'єктах

1, 5, 6, 7, 13, 14

5.2. Оформлення звіту про самостійну роботу

Самостійна робота виконується студентом відповідно до варіанту, визначеному викладачем. Текстова частина викладається на стандартному папері формату А4 з однієї сторони. Поля: верхнє, нижнє та ліве - 25 мм, праве - 10 мм.

Малюнки та таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих аркушах паперу і повинні мати нумерацію у межах розділу. Формули розміщуються посередині сторінки і повинні мати нумерацію в межах розділу.

Посилання на літературні джерела здійснюють шляхом зазначення у дужках номера, під яким та чи інша друкована праця наведена у списку використаної літератури.

Захист звіту про самостійну роботу відбувається у терміни, спільно обумовлені студентом і викладачем.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити