Медична біологія

Розділ 1

БІОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ

1.2. Молекулярно-генетичний і клітинний рівні організації життя

Контрольно-навчальні завдання


1. Біохімічна гіпотеза виникнення життя на Землі належить:

а) В.І. Вернадському;

б) О.І. Опаріну;

в) Л.С. Бергу;

г) С. Арреніусу;

д) О.Ю. Шмідту.


2. У ході еволюції життя первинно виникло у водах світового океану у зв'язку з тим, що:

а) майже вся поверхня Землі була вкрита водою;

б) вода забезпечила можливість репродукції живих форм;

в) шари води затримували ультрафіолетове випромінювання Сонця;

г) водне середовище сприяло фотосинтезу;

д) воді властива висока температура кипіння.


3. Першими на Землі з'явились живі істоти:

а) аеробні гетеротрофи;

б) анаеробні гетеротрофи;

в) автотрофи;

г) організми-паразити;

д) міксотрофи.


4. Основи клітинної теорії були закладені у праці:

а) Р. Гука;

б) А. Левенгука;

в) Р. Вірхова;

г) Т. Шванна;

д) Р. Броуна.


5. Яке твердження є одним із положень клітинної теорії:

а) форма ядра подібна до форми клітини;

б) кілька різних триплетів кодують одну амінокислоту;

в) на клітинному рівні повністю проявляються всі основні риси життя;

г) кожна клітина утворюється виключно внаслідок розмноження материнської шляхом поділу;

д) кожному типові клітин властиве постійнеядер- но-цитоплазматичне співвідношення.


6. Яке з зазначених положень, що доповнило клітинну теорію, належить Р. Вірхову?

а) ядро - обов 'язкова структура клітини;

б) кожна клітина обмежена оболонкою;

в) кожна клітина - з клітини;

г) цитоплазма - головна структура клітини;

д) оболонка клітини є її основною структурою.


7. Клітини всіх живих організмів подібні за будовою та хімічним складом, що свідчить про:

а) здатність живих істот утворювати собі подібних;

б) єдине походження всього живого;

в) походження живого від неживої природи;

г) подібність процесів обміну речовин;

д) здатність усіх клітин до фотосинтезу.


8. Які з зазначених організмів належать до клітинних доядерних?

а) бактерії;

б) фаги;

в) синьозелені водорості;

г) віруси;

д) мікоплазми.


9. Під світловим мікроскопом у клітин синьозеленої водорості не було виявлено структурно оформленого ядра. До якого типу організації клітин їх можна віднести?

а) еукаріоти;

б) віруси;

в) бактерії;

г) прокаріоти;

д) бактеріофаги.

10. При вивченні електронної мікрофотографії клітини видно мембрани і вільні рибосоми. Ніяких інших внутрішніх структур у ній немає. До яких клітинних форм їх можна віднести:

а) найпростіші;

б) клітини сполучної тканини;

в) еритроцити;

г) еукаріоти;

д) прокаріоти.


11. Які з наведених організмів належать до еукаріотів:

а) актиноміцети;

б) хламідії;

в) бактерії;

г) гриби;

д) лишайники.


12. Для тварин, на відміну від рослин, характерними є процеси:

а) дихання;

б) росту;

в) обміну речовин;

г) живлення готовими органічними речовинами;

д) розмноження.

13. На одному мікропрепараті розміщено кілька різних клітин. При вивченні під мікроскопом у них виявили певні структурні особливості. За якою з особливостей клітину можна віднести до тваринних клітин?

а) є жорстка целюлозна оболонка;

б) відсутні центросоми;

в) є багато мітохондрій;

г) є пластиди;

д) присутня одна велика вакуоля.


14. Життєдіяльність клітини вимагає енергії. Обмін енергією забезпечується різними процесами. Який з них є основним для тварин?

а) хемосинтез;

б) транскрипція;

в) фотосинтез;

г) асиміляція;

д) дихання.


15. До типів тканин тварин не належить:

а) твірна;

б) м 'язова;

в) нервова;

г) сполучна;

д) епітеліальна.


16. Недиференційованими, здатними до трансформації у визначені типи клітин є:

а) остеоцити;

б) хондроцити;

в) міоцити;

г) епітеліоцити;

д) стовбурові клітини.


17. Стовбурові клітини мають властивість відновлюватися багато разів. Як називається цей процес?

а) диференціація;

б) трансляція;

в) проліферація;

г) дисиміляція;

д) дозрівання.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити