Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009


Передмова

Формування сучасного наукового світогляду передбачає оволодіння основами знань з природничих наук. Біологія посідає серед них одне з чільних місць, оскільки відіграє провідну роль у розв’язанні таких актуальних проблем сучасності, як взаємодія людини і біосфери, раціональне використання природних ресурсів. Біологія доводить, що прискорення науково-технічного прогресу має обов’язково поєднуватися з бережливим ставленням до використання природних ресурсів, ураховувати закономірності існування живої природи.

Досягнення біології вражають своєю глибиною і різноманіттям проникнення в проблеми існування живого. Вони стосуються всіх без винятку сфер людського існування — від суто прагматичних до пізнавальних, естетичних.

У пропонованому навчальному посібнику висвітлено основні питання сучасної біології, зокрема таких її галузей, як загальна біологія, цитологія, гістологія, морфологія, фізіологія, біохімія, біофізика, систематика, географія таксонів, загальна екологія, еволюційне вчення, генетика, мікробіологія.

Книга складається з чотирьох частин. У першій з них — «Загальна біологія» — подано основні властивості живого та біологію клітини. Наведено хімічний склад живих систем, розкрито різноманітність і будову основних груп органічних речовин, що входять до складу живого, різноманітність і властивості нуклеїнових кислот і білків, описано механізм їх синтезу та будову клітини.

Всебічно висвітлено також питання обміну речовин і перетворення енергії в організмі, описано механізми гліколізу, кисневого розщеплення глюкози, світлову й темнову фази фотосинтезу, основні ознаки хемосинтезу. Стосовно організму як цілісної системи розкрито поняття «тканина», «орган», «система органів». Порівнюються принципи регуляції життєдіяльності багатоклітинних рослин і тварин. Показано біологічне значення нестатевого і статевого розмноження, різноманітність форм їх прояву, етапи індивідуального розвитку організмів. Описано будову і формування гамет, процес запліднення, етапи ембріогенезу. Розкрито різноманітність постембріональних перетворень у представників різних царств та різного рівня організації. Проведено порівняння різних життєвих циклів і чергувань поколінь у них.

Визначено основні терміни й поняття сучасної генетики, описано закономірності спадковості й мінливості організмів, основні методи генетики та її фундаментальні закони. Розкрито положення сучасної хромосомної теорії, генетики статі й спадкування, зчепленого зі статтю. Значну увагу приділено мінливості, зокрема закономірностям мутаційних процесів та їх значенню в природі й житті людини. Викладено принципи діагностики і профілактики спадкових хвороб людини, вплив на спадковий апарат шкідливих звичок.

Висвітлено практичне застосування знань з генетики, молекулярної біології та інших розділів біології у виведенні сортів, порід і штамів організмів, які приносять максимальну користь людині як джерело харчових і промислових ресурсів. Приділено увагу особливостям селекції рослин, тварин і мікроорганізмів.

Розкрито завдання, структуру й методи досліджень сучасної екології, визначено місце людини в системі живого на планеті та перспективи її існування. Описано дію екологічних чинників, способи взаємної адаптації організмів до спільного використання ресурсів та коливань параметрів середовища. Подано структуру і функціонування екосистем, їх різноманітність. Проаналізовано вплив людської діяльності на екосистеми та біосферу загалом, висвітлено основні форми й напрями охорони природи.

Описано історичне становлення еволюційного вчення, роль видатних учених у його формуванні. Розкрито сутність еволюційних чинників, мікро- й макроеволюції, закономірності природного добору, описано основні етапи історичного розвитку живого на планеті.

Другий розділ — «Ботаніка» — присвячений царству Рослини, висвітлює загальні закономірності будови й функціонування рослинного організму, його розмноження та розвитку, будови таломів нижчих рослин і органів вищих рослин. Подано характерні ознаки представників усіх сучасних таксонів, їх поширення, біологічні особливості та практичне значення.

Щодо представників царства Гриби наведено загальну характеристику грибів на прикладі функціональних груп (дріжджі, цвілеві, шапкові тощо). Окремо розглянуто лишайники — симбіотичні організми, сформовані на основі вегетативного тіла гриба.

Розділ «Зоологія» містить інформацію про тварин, яку подано в систематичному порядку; будову, різноманітність, життєдіяльність, особливості розмноження, розвитку та поширення кожного таксону описано окремо в послідовності, яка відображає еволюцію царства. Велику увагу приділено практичному значенню окремих видів тварин у житті людини, зокрема збудників і переносників збудників хвороб, отруйних, сільськогосподарських.

У розділі «Біологія людини» описано будову тканин, органів, систем людських органів. Показано, як цілісність організму забезпечується різними функціональними системами, що утворюються на основі інтегративних нейрогуморальних механізмів регуляції та реалізують взаємозв’язок органів, тканин і фізіологічних систем. Належну увагу приділено профілактиці захворювань, пов’язаних із порушеннями роботи окремих органів і систем, ролі здорового способу життя в забезпеченні довголіття. Докладно описано закономірності вищої нервової діяльності людини.

Текст посібника добре ілюстрований. Уміщені в ньому малюнки, схеми, таблиці полегшують сприйняття матеріалу та сприяють його запам’ятовуванню.

За допомогою поданих навчальних тестів учні й абітурієнти зможуть перевірити рівень своїх знань з біології.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити