Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Тести
Загальна біологія

1. Якщо масова частка хімічного елемента становить 0,0003 % маси клітини, він належить до:

а) макроелементів; б) мікроелементів; в) органогенних елементів; г) ультрамікроелементів.

2. Виберіть категорію, до якої належать Р, К, Са, Cl, Mn, Ni (сумарна їх масова частка у клітині 1,9 %):

а) макроелементи; б) мікроелементи; в) органогенні елементи: г) ультрамікроелементи.

3. Виберіть із наведених нижче хімічних елементів ті, що належать до мікроелементів:

a) N; б) Mo; в) Fe; г) О; д) Si; е) В.

4. До дисахаридів належать вуглеводи:

а) глюкоза; б) лактоза: в) рибоза: г) сахароза; д) амілоза.

5. Енергетична цінність 1 г глюкози еквівалентна, кДж:

а) 38,9; б) 17,2; в) 25; г) 10: д) 31,2.

6. Виберіть із переліку речовин біополімери:

а) гемоглобін: б) аденін; в) рибоза; г) крохмаль; д) глюкоза; е) глікоген.

7. Енергетична цінність 1 г жиру еквівалентна, кДж:

а) 38,9; б) 17,2; в) 25: г) 10; д) 31,2.

8. До складу фосфоліпідів не можуть входити залишки:

а) фосфатної кислоти; б) гліцеролу; в) жирних кислот: г) амінокислот; д) аміноспиртів.

9. До складу біологічних мембран обов’язково входять:

а) фосфоліпіди; б) нейтральні жири; в) холестерол; г) глікоген; д) целюлоза; е) хітин.

10. Для ліпідів у клітинах не властиві такі функції:

а) структурна; б) енергетична; в) запасальна; г) синтетична.

11. До класу яких хімічних речовин належать статеві гормони, гормони кори надниркових залоз, вітамін В:

а) жири; б) жирні кислоти; в) фосфоліпіди: г) стероїди; д) альдегіди?

12. Мономером білкової молекули може бути:

а) глюкоза; б) гліцин; в) гліцерол; г) аденін; д) метіонін.

13. Пептидний зв’язок між амінокислотами є:

а) водневим; б) ковалентним; в) донним; г) дисульфідним.

14. Який із зазначених процесів не відбувається під час денатурації білкової молекули:

а) втрата нею вторинної структури; б) втрата амфотерності амінокислотами: в) втрата нею первинної структури; г) розрив водневих зв'язків; д) розрив пептидних зв'язків?

15. Ферменти відрізняються від інших білків тим, що завжди:

а) є каталізаторами хімічних реакцій; б) містять вітаміни; в) містять метали, г) здатні до денатурації; д) мають третинну структуру.

16. Білком, який переносить вуглекислий газ, є:

а) актин; б) гемоглобін; в) кератин; г) альбумін; д) міозин; е) фібрин.

17. Вторинна структура білка фіксується за допомогою хімічного зв’язку:

а) водневого; б) пептидного; в) дисульфідного; г) йонного; д) ковалентного.

18. Глюкопротеїди — це складні білки, до складу яких входять:

а) нуклеотиди; б) нуклеїнові кислоти; в) жири; г) метали; д) вуглеводи; е) гормони.

19. Хімічні зв’язки, якими стабілізується третинна структура білка, є:

а) гідрофобними; б) водневими; в) пептидними; г) йонними; д) дисульфідними.

20. Молекула, що утворилася внаслідок сполучення двох амінокислот, називається:

а) олігопептидом; б) дипептидом; в) поліпептидом; г) білком; д) пептидом.

21. Амінокислотний склад однієї молекули білка кодується:

а) молекулою ДНК; б) триплетом нуклеотидів; в) нуклеотидом; г) рибосомою; д) геном.

22. Постійною величиною в кожній молекулі ДНК є:

а) відстань між паралельними ланцюгами; б) кількість нуклеотидів; в) число комплементарних пар нуклеотидів; г) довжина.

23. ДНК еукаріотів відрізняється від прокаріотичної:

а) зв'язаністю з білками гістонами; б) принципом комплементарності; в) наявністю дезоксирибози; г) наявністю азотистої основи урацилу; д) одноланцюговістю.

24. В одному гені зашифрована інформація про:

а) фрагмент РНК; б) одну амінокислоту; в) нуклеотид; г) поліпептид; д) полісахарид.

25. Виродженість генетичного коду — це:

а) відповідність числа триплетів числу амінокислот: б) більша кількість триплетів порівняно з числом амінокислот; в) менша кількість триплетів порівняно з числом амінокислот; г) наявність стоп-кодонів.

26. Які із наведених тверджень є положеннями клітинної теорії:

а) ті самі триплети кодують одні й ті самі амінокислоти; 6) вільноіснуючих неклітинних форм життя немає; в) кожна клітина виникає з клітини завдяки поділу вихідної; г) ДНК є носієм і зберігачем генетичної інформації?

27. Клітини прокаріотів відрізняються від клітин еукаріотів:

а) відсутністю ядра; б) наявністю органел; в) наявністю ядра; г) високим ступенем впорядкованості.

28. До двомембранних органел еукаріотів належать:

а) мітохондрії; б) ендоплазматична сітка; в) комплекс Гальджі; г) вакуолі; д) рибосоми.

29. Органелами в клітинах про- та еукаріотів є:

а) комплекс Гольджі; б) мітохондрії; в) ендоплазматична сітка; г) вакуолі; д) рибосоми.

30. До еукаріотів належать:

а) віруси; б) найпростіші; в) бактерії; г) зелені водорості; д) ціанобактерії.

31. Із перелічених організмів виберіть прокаріоти:

а) віруси; б) бактерії; в) найпростіші: г) ціанобактерії; д) зелені водорості.

32. Ознаки будови і процеси життєдіяльності, притаманні рослинним клітинам:

а) автотрофність; б) наявність хлоропластів; в) гетеротрофність; г) наявність мітохондрій; д) наявність целюлозних стінок; е) наявність плазмалеми (плазматичної мембрани); ж) генетичний матеріал розміщений у цитоплазмі; з) здатність рухатися.

33. Тваринним клітинам властиві такі ознаки будови і прояви життєдіяльності:

а) автотрофність; б) гетеротрофність; в) уміст хлоропластів; г) мають мітохондрії; д) містять генетичний матеріал, розміщений у цитоплазмі; е) мають плазмалему (плазматичну мембрану ); ж) мають целюлозну оболонку; з) здатні рухатись; і) більшість не здатні рухатись.

34. До поверхневого апарату клітини належить:

а) глікоген; б) глікокалікс; в) слизова капсула, г) джгутики.

35. До підмембранного комплексу клітини належить:

а) комплекс Гольджі; б) плазмалема; в) пелікула; г) ендоплазматична сітка.

36. Ділянки цитоплазми, оточені мембраною, називаються:

а) органелами; б) органоїдами; в) компартментами; г) цистернами.

37. Властивості мембран забезпечує здатність фосфоліпідів:

а) утворювати подвійні шари; б) при розщепленні вивільняти велику кількість енергії; г) їхня амфіфільність; д) їхня мала теплопровідність.

38. Пасивне транспортування крізь мембрану відбувається:

а) за градієнтом концентрації; б) проти градієнта концентрації; в) незалежно від градієнта концентрації; г) за однакової концентрації речовини.

39. Активне транспортування речовин крізь мембрану відбувається:

а) за градієнтом концентрації; б) проти градієнта концентрації; в) незалежно від градієнта концентрації; г) за однакової концентрації речовини.

40. Навіть коли концентрація Калію в еритроцитах значно вища, ніж у плазмі крові, він продовжує надходити в клітину. Це забезпечує процес:

а) осмосу; б) простої дифузії; в) полегшеної дифузії; г) активного транспорту; д) піноцитозу.

41. Ендо- й екзоцитоз здійснюють лише тваринні клітини завдяки тому, що в них:

а) є джгутики і війки; б) немає клітинних стінок; в) немає клітинних мембран; г) особливий хімічний склад гіалоплазми; д) немає пластид.

42. У клітинних стінках грибних клітин є речовина:

а) пектин; б) хітин; в) целюлоза; г) глікоген.

43. Найпоширенішим типом міжклітинних контактів є:

а) десмосомний; б) прямий; в) зворотний; г) щілинний.

44. Клітинна стінка рослин не може містити:

а) хітину; б) пептидоглікану; в) пектину; г) лігніну; д) целюлози.

45. Мембранні білки не виконують функції:

а) синтетичної; б) транспортної; в) енергетичної; г) захисної.

46. У цитозолі не відбуваються процеси синтезу:

а) білків; б) нуклеїнових кислот; в) ліпідів; г) вуглеводів.

47. Гліколіз — це процес розщеплення:

а) білків; б) глюкози; в) ДНК; г) РНК.

48. Амінокислоти надходять до місця синтезу білка за допомогою:

а) іРНК; б) тРНК; в) рРНК; г) рибосом.

49. Безпосередню участь у синтезі білка беруть:

а) рибосоми; б) ядерце; в) ядерна оболонка; г) хромосоми.

50. Рибосом і їх субодиниць у клітині немає у:

а) мітохондріях; б) цитоплазмі; в) комплексі Гольджі; г) ядрі.

51. Автономний апарат біосинтезу білка є в:

а) лізосомах; б) мітохондріях; в) комплексі Гольджі; г) клітинному центрі.

52. Включеннями рослинної клітини можуть бути:

а) зерна крохмалю; б) вакуолі: в) білок; г) краплі жиру; д) рибосоми: е) пластиди.

53. Первинні лізосоми утворюються в:

а) цитозолі; б) ядрі; в) комплексі Гольджі; г) клітинному центрі; д) плазмалемі.

54. У ядерці відбувається:

а) синтез рРНК; б) синтез білка; в) складання рибосом; г) синтез іРНК; д) синтез тРНК.

55. Транскрипція відбувається на:

а) конденсованих ділянках хроматину; ядерці; 6) деконденсованих ділянках хроматину; в) внутрішній ядерній мембрані; г) зовнішній ядерній мембрані.

56. Збереження спадкової інформації в ядрі забезпечує процес:

а) транскрипції; б) трансляції; в) дозрівання; г) транспортування; д) репарації.

57. Реалізацію спадкової інформації в клітині завершує процес:

а) транскрипції; б) трансляції; в) дозрівання; г) транспортування; д) репарації.

58. ДНК в клітині може брати участь у процесах:

а) рецепції; б) трансляції; в) транскрипції; г) дифузії.

59. В ядрі еукаріотичної клітини не містяться:

а) хроматин; б) ядерця; в) рибосоми; г) субодиниці рибосом; д) вільні нуклеотиди.

60. Комплекс Гольджі виконує функції:

а) накопичення речовин; б) біосинтезу білка; в) розщеплення білків; г) транспортування речовин; д) регуляції синтезу білків.

61. У ділянці теломерів у хромосомах розміщені гени, якими кодуються:

а) структурні білки; б) тРНК; в) рРНК; г) полісахариди; д) мембранні фосфоліпіди.

62. У нормі набори хромосом соматичних клітин одного організму відрізняються від:

а) нейронів; б) гамет; в) міоцитів; г) епітеліальних клітин.

63. Фази мітозу відбуваються у такій послідовності:

а) профаза — анафаза — метафаза; б) анафаза — профаза — метафаза; в) метафаза — анафаза — телофаза; г) анафаза — телофаза — профаза.

64. Виберіть правильну послідовність процесів мітозу, які відбуваються в хронологічному порядку:

а) утворення веретена поділу — розпад ядерної оболонки; б) розпад ядерної оболонки — конденсація хромосом; в) деконденсація хромосом — розпад ядерної оболонки: г) рух хромосом до полюсів клітини — розпад ядерної оболонки; д) розміщення хромосом по екватору клітини — утворення веретена поділу; е) поділ цитоплазми — утворення веретена поділу.

65. Клітинний цикл:

а) складається із періодів інтерфази; б) триває у всіх клітинах однаково; в) складається з фаз мітозу; г) триває у всіх клітин неоднаково; д) складається з інтерфази й мітозу.

66. Мітоз — це спосіб поділу клітин, унаслідок якого в дочірніх клітинах порівняно з материнською клітиною кількість хромосом:

а) зменшується вдвічі; б) збільшується вдвічі; в) стає однаковою; г) змінюється безконтрольно.

67. В інтерфазі не відбувається:

а) подвоєння молекул ДНК; б) утворення веретена поділу; в) деконденсації хромосом; г) росту клітини; д) ущільнення хроматину.

68. Хромосоми розміщуються вздовж екватора клітини на:

а) профазі; б) анафазі; в) телофазі; г) інтерфазі; д) метафазі.

69. Під час профази мітозу:

а) завершується формування веретена поділу; б) розмножуються мітохондрії; в) конденсуються хромосоми; г) розходяться до полюсів клітини хроматиди; д) руйнується ядерна оболонка.

70. Розподіл органел між дочірніми клітинами в мітозі відбувається під час:

а) профази; б) інтерфази; в) метафази; г) анафази; д) телофази.

71. Під час анафази відбуваються:

а) розходження дочірніх хроматид до полюсів клітини; б) конденсація хромосом; в) формування веретена поділу; г) руйнування веретена поділу; д) відокремлення дочірніх хроматид одна від одної.

72. У результаті мейозу з однієї диплоїдної клітини утворюється:

а) чотири диплоїдні; б) чотири гаплоїдні; в) дві диплоїдні; г) дві гаплоїдні.

73. Між першим і другим поділами мейозу відбувається:

а) подвоєння хромосом; б) інтерфаза; в) інтеркінез: г) спіралізація хромосом.

74. Під час першого поділу мейозу розходяться:

а) дочірні хромосоми; б) гомологічні хромосоми; в) ідентичні хромосоми; г) хроматиди.

75. У результаті першого поділу мейозу утворюються дві клітини, в яких кількість хромосом:

а) залишається незмінною; б) стає гаплоїдною; в) подвоюється; г) стає диплоїдною.

76. Віруси називають паразитами:

а) цитоплазматичними; б) мітохондріальними; в) внутрішньоядерними; г) внутрішньоклітинними.

77. Першою серед вірусів було вивчено будову вірусної часточки:

а) грипу; б) тютюнової мозаїки: в) енцефаліту; г) поліомієліту.

78. Для будови віріонів характерні:

а) спіральний або кубічний тип симетрії; б) сферична форма; в) наявність небілкових придатків; г) наявність третинних оболонок.

79. Вид нуклеїнової кислоти, тип симетрії й наявність зовнішньої оболонки вірусів використовують у:

а) сучасній селекції; б) визначенні методів профілактики; в) класифікації вірусів; г) класифікації інфекційних хвороб.

80. Вірусною інтеграцією називають:

а) вмонтовування в хромосому клітини-хазяїна вірусної ДНК; б) злипання віріонів між собою; в) масове розмноження вірусів у клітинах хазяїна; г) розвиток нового захворювання в організмі, ослабленому вірусною інфекцією.

81. Ретровіруси належать до:

а) бактеріофагів; б) ДНК-вмісних; в) безпечних для людини; г) онкогенних.

82. ВІЛ у людини можуть уражуватися:

а) тільки окремі лімфоцити; б) будь-які клітини крові; в) будь-які клітини; г) тільки епітеліальні клітини.

83. У боротьбі з вірусними захворюваннями широко використовують:

а) сироватки; б) антибіотики; в) вакцини: г) бактеріофаги.

84. Вибіркову здатність проникати в бактеріальні клітини мають:

а) ретровіруси: б) онковіруси; в) фаги; г) РНК-вмісні віруси.

85. Зворотна транскрипція характерна для вірусів:

а) ДНК-вмісних; б) РНК-вмісних; в) бактеріофагів: г) рослинних.

86. Ген — це:

а) мономер білкової молекули; б) матеріал для еволюційних процесів; в) ділянка молекули ДНК, що містить інформацію про первинну структуру білка; г) здатність батьків передавати свої ознаки наступному поколінню.

87. Хромосоми:

а) видно в клітині, що не ділиться; б) містяться грільки в соматичних клітинах; в) містяться в соматичних і статевих клітинах; г) є структурним елементом ядра, в якому укладений спадковий матеріал клітини.

88. Каріотип — це сукупність:

а) ознак хромосомного набору соматичної клітини; б) ознак хромосомного набору гамет; в) кількісних ознак хромосомного набору; г) кількісних і якісних ознак хромосомного набору.

89. Гомологічними називають:

а) будь-які хромосоми диплоїдного набору; б) хромосоми, однакові за формою і розміром; в) хромосоми, подібні за будовою і набором генів; г) сукупність хромосом, що містяться в статевих клітинах.

90. Алельними є гени:

а) що визначають розвиток комплексу ознак; б) що відповідають за розвиток однієї ознаки; в) розміщені в тих самих локусах гомологічних хромосом і відповідають за розвиток однієї ознаки; г) що стримують прояв рецесивного гена.

91. Гомозиготною можна назвати особину з генотипом:

а) ААВВ; б) АА; в) аавв; г) Аавв.

92. Домінантний ген виявляється:

а) тільки в гомозиготному стані; б) тільки в гетерозиготному стані; в) як у гомозиготному, так і в гетерозиготному стані; г) тільки в першому поколінні.

93. За моногібридного схрещування особин, які утворюють два типи гамет кожна, серед потомства розщеплення становить:

а) 1:1; б) 2:1; в) 3:1; г) усе потомство з однаковим генотипом.

94. Домінантний фенотип мають організми з генотипом:

а) Аавв; б) АА; в) АаВв; г) аавв; д) ааВВ.

95. Розщеплення за фенотипом 1:1 відбувається серед потомства при схрещуванні:

а) аналізуючому; б) моногібридному; в) дигібридному: г) полігібридному; д) близькоспорідненому.

96. За дигібридного аналізуючого схрещування серед потомства особини з генотипом АаВв становлять:

а) 100 %: б) 75 %; в) 50 %; г) 25 %; д) 0 %.

97. Відповідно до третього закону Менделя, серед особин 2-го покоління налічується особин з однією домінантною й однією рецесивною ознакою:

а) 3/16: б) 9/16; в) 1/16; г) 50%; д) 25%.

98. За дигібридного аналізуючого схрещування розщеплення серед потомків становить

а) 9:3:3:1; б) 1:2:1; в) 3:3:1; г)1:1:1:1; д) 1:2:2:1.

99. Особливість розщеплення за неповного домінування:

а) за генотипом 2:1; б) за фенотипом 1:1; в) за фенотипом 3:1, за генотипом 1:2:1; г) збіг розщеплення за гено- і фенотипом: д) за фенотипом 1:2:1, за генотипом 3:1.

100. Проявом кодомінування у людини є:

а) успадкування всіх кількісних ознак; б) успадкування 4-ї групи крові за системою АВ0; в) успадкування кольору очей: г) синдром Дауна; д) поява ластовиння.

101. Полімерні ознаки формуються під впливом:

а) алельних генів; 6) неалельних генів; в) кодомінування; г) неповного домінування; д) температури.

102. Зчепленими називають гени, розміщені в:

а) статевих хромосомах; б) аутосомах; в) одній парі гомологічних хромосом; г) в різних парах гомологічних хромосом; д) одній хроматиді.

103. Порушення зчеплення генів спостерігається під час:

а) кросинговеру: б) репарації; в) денатурації; г) дроблення; д) гаструляції.

104. Одиницею відстані між генами на карті хромосоми є:

а) локус; б) ген; в) геном; г) морганіда; д) 1 % кросинговеру.

105. Стать, у каріотипі якої є хромосоми XX, називають:

а) гетерогаметною; б) гетерозиготною; в) гомозиготною; г) гермафродитною; д) гомогаметною.

106. У людини зчепленою зі статтю є ознака:

а) колір очей; б) колір волосся; в) гемофілія; г) зріст; д) рівень холестерину в крові.

107. Здатність одного гена впливати на прояв кількох ознак називають:

а) домінуванням; б) рецесивністю; в) полімерією; г) плейотропією; д) епістазом.

108. Позаядерні гени еукаріотів розміщені в:

а) мітохондріях і пластидах; б) мітохондріях і комплексі Гольджі; в) пластидах і лізосомах; г) пластидах і вакуолях; д) клітинному центрі й мітохондріях.

109. Модифікаційна мінливість:

а) не має адаптивного значення; б) обов'язково передається потомству; в) має адаптивне значення; г) не залежить від умов середовища; д) залежить від умов середовища.

110. Прояв ознаки, яка формується під дією одного гена, може змінюватися:

а) безкінечно; б) сезонно; в) синхронно зі зміною пір року; г) у межах норма реакції; д) у межах каріотипу.

111. Джерелом комбінативної мінливості є:

а) незалежні зміни генетичного коду під час мутації; б) незалежне розходження хромосом при мейозі; в) гаметогенез; г) клітинний цикл; д) зміна пір року.

112. Мутації, передані потомству, можуть бути тільки:

а) адаптивними; б) рецесивними; в) домінантними; г) соматичними; д) генеративними.

113. До мутагенних факторів не належать:

а) рентгенівське випромінювання; б) термічні опіки; в) ультрафіолетове випромінювання; г) віруси; д) бактеріальні токсини.

114. Не є характерними властивостями мутацій:

а) тимчасовість: б) раптовість; в) повторюваність; г) стійкість; д) адаптивний характер.

115. Закон гомологічних рядів мінливості М. Вавилова визначає можливість передбачення у споріднених таксонів:

а) однакових морфологічних ознак; б) різких відмінностей в морфології; в) віддалених форм мінливості; г) схожих форм мінливості; д) однакових каріотипів.

116. З генетичного погляду різні популяції одного виду різняться між собою:

а) співвідношенням особин протилежних статей; б) генотипом; в) частотою прояву генів; г) кількістю особин; д) ареалом.

117. Насиченість генофонду популяцій рецесивними алелями генів називають:

а) генетичним поліморфізмом; б) резервом комбінативної мінливості; в) експресивністю: г) нормою реакції; д) резервом спадкової мінливості.

118. Для ідеальної популяції характерні:

а) висока частота мутацій: б) наявність дрейфу генів; в) панміксія; г) поліплоїдія; д) множинний алелізм.

119. До хромосомних мутацій належить:

а) поліплоїдія: б) інверсія; в) адаптація; г) дрейф генів; д) цитокінез.

120. У північноамериканських індіанців немає алеля гена групи крові IВ. Вчені вважають, що це прояв дії:

а) мутації; б) адаптації; в) кросинговеру; г) дрейфу генів; д) концентрації генів.

121. Х-зчепленим захворюванням людини є:

а) синдром Дауна: б) полімерія; в) гемофілія; г) сколіоз; д) дерматит.

122. Популяції людей чисельністю не більш як 1500 особин називають:

а) гомозиготними; б) демами; в) ізолятами; г) панміктичними; д) гетерогаметними.

123. До завдань сучасної селекції не належать:

а) створення високопродуктивних сортів рослин; б) поліпшення існуючих порід тварин; в) зменшення частоти мутацій; г) забезпечення людства харчовими ресурсами.

124. У селекції близькоспоріднене схрещування використовують для отримання:

а) чистих ліній; б) високих урожаїв; в) надприбутків; г) нових порід і сортів; д) гетерозиготних особин.

125. Методом віддаленої гібридизації виведено:

а) індиків; б) архаромериносів; в) сучасні сорти кукурудзи; г) тритікале; д) породи тонкорунних овець.

126. У вирощуванні гібридних форм кукурудзи, буряку, сорго та інших сільськогосподарських культур широко застосовують:

а) віддалену гібридизацію; б) гетерозис; в) штучний мутагенез; г) комбінативну мінливість; д) полімерію.

127. Центром походження груші, абрикоса, винограду є:

а) Південноамериканський; б) Центральноамериканський; в) Південноазійський тропічний; г) Середземноморський; д) Західноазійський.

128. Свійського собаку було одомашнено:

а) 2 тис. років тому в Європі; б) 5 тис. років тому в Єгипті; в) 8 тис. років тому в Центральній Америці; г) 10—15 тис. років тому в кількох місцях Євразії; д) 8 тис. років тому в Австралії.

129. Серед одомашнених комах у дикій природі нині немає дикого предка:

а) колорадського жука; б) шовкопряда; в) білана капустяного;а) сарани; д) їздця.

130. Розмноження — це:

а) властивість усіх живих організмів; б) збільшення числа організмів; в) відтворення собі подібних; г) процес злиття чоловічої і жіночої статевих клітин.

131. В онтогенезі людини простежується:

а) внутрішньоутробний розвиток плоду протягом 180 діб; б) внутрішнє запліднення; в) живлення плоду через плаценту; а) розвиток зародка із заплідненої яйцеклітини.

132. Запліднення є процесом:

а) розвитку заплідненого яйця; б) злиття яйцеклітини і сперматозоїда; в) просування зрілої яйцеклітини в матку; г) утворення статевих клітин.

133. Жіночі статеві залози називають:

а) яйцеклітинами; б) яєчниками; в) маткою; г) плацентою.

134. Чоловічими статевими клітинами є:

а) сім'яники; в) клітини, що виробляють тестостерон; в) сперматозоїди; г) яйцеклітини.

135. Запліднена яйцеклітина містить тільки:

а) 23 хромосоми матері; б) 46 хромосом матері; в) 23 хромосоми батька; а) 46 хромосом, із яких 23 хромосоми матері і 23 хромосоми батька.

136. Потрапляючи в матку і яйцепроводи жінки, сперматозоїди живуть:

а) 30 хвилин; б) 30—40 діб; в) 5— 8 діб; г) рік і більше.

137. Вагітність — це процес:

а) запліднення; б) внутрішньоутробного виношування плоду в живородних тварин і людини; в) розвитку плоду і народження дитини; г) пологів.

138. Алкоголь і нікотин протипоказані вагітній жінці, тому що:

а) потрапляють у кров плоду; б) легко проходять крізь плаценту; в) можуть спричинити фізичні вади плоду; г) можуть спричинити порушення психіки дитини.

139. Для вагітної жінки необхідні:

а) щоденні прогулянки на повітрі; б) уважне і турботливе ставлення; в) надмірне харчування; г) помірне харчування.

140. Бластула — це:

а) стадія онтогенезу; б) жіноча статева клітина; в) чоловіча статева клітина; а) органела, заповнена жовтком.

141. Гаструла містить:

а) білок і жовток; б) зародкові листки; в) плаценту; г) веретено поділу.

142. У момент виходу організму із зародкових оболонок відбувається:

а) подвоєння спадкового матеріалу; б) редукція числа хромосом; в) завершення ембріонального періоду розвитку; г) формування веретена поділу.

143. Тимчасовий орган, що здійснює зв'язок плоду з материнським організмом, називають:

а) хоріоном; б) плацентою; в) пуповиною; г) амніоном.

144. Еволюція — це історичний процес, для якого не притаманні:

а) поступовість; б) зворотність явищ; в) пристосувальний характер; г) прогресивність.

145. За Ламарком, еволюція є наслідком:

а) внутрішнього прагнення; б) мутацій; в) дрейфу генів; г) природного добору.

146. Уперше думку про те, що доцільність внутрішньої будови організмів є результатом природного добору, висловив:

а) К. Лінней; б) Ч. Дарвін; в) Г. де Фріз; г) Е. Геккель.

147. Матеріалом для еволюційних процесів слугує:

а) генетична різноманітність популяції; б) вид; в) набуті ознаки; г) нейтральні або шкідливі ознаки.

148. Початок біологічної еволюції пов'язують із появою на Землі:

а) біополімерів; б) клітинних форм життя; в) доклітинних форм життя — вірусів; г) багатоклітинних організмів.

149. Імітація подібності організму або органа до інших організмів чи неживих предметів є проявом:

а) дрейфу генів; б) філогенезу; в) симбіозу; г) мімікрії.

150. Пристосованість організмів має відносний характер, тому що:

а) будь-яка адаптація доцільна тільки у певних умовах; б) ароморфози не відразу забезпечують живим організмам перемогу в боротьбі за існування; в) боротьба за існування може призвести до зміни виду; г) за різких змін умов група вимирає.

151. Прикладом ароморфозу може бути:

а) захисне забарвлення; б) статевий процес; в) сплющення тіла бентосних риб; г) пристосування квіток до запилення.

152. Біологічний прогрес характеризується такими ознаками:

а) розширенням ареалу; б) зменшенням чисельності виду; в) збільшенням чисельності виду; г) утворенням нових видів.

153. Гомологічними органами є:

а) рука людини і крило кажана; б) крило кажана і крило метелика; в) крило метелика і крило бджоли; г) рука людини і крило метелика.

154. Залишки тазових кісток у скелеті кита — це:

а) прояв мімікрії; б) рудимент; в) атавізм; г) гомологічні органи.

155. До ароморфозів належить:

а) багатоклітинність; б) поява теплокровності; в) будь-яка пристосувальна ознака, що веде до біологічного прогресу; г) пристосування до спеціальних умов середовища. що не змінює рівня організації.

156. Біологічний регрес характеризується:

а) зменшенням чисельності особин певного виду; б) зростанням чисельності особин цього виду; в) звуженням ареалу; г) зменшенням кількості видів, підвидів, популяцій.

157. Внаслідок дивергенції від спільного предка виникли:

а) слони й жирафи; б) кіт і собака; в) заєць і кролик; г) акула й осетер.

158. Ідіоадаптацією називають:

а) пристосування організмів до умов середовища без перебудови рівня біологічної організації; б) виникнення ознак, що підвищують рівень організації живих організмів; в) тільки різноманітність способів живлення; г) різке спрощення організації, пов'язане зі зникненням цілих систем органів.

159. Внаслідок конвергенції набули сучасного вигляду:

а) кит і акула; б) тритон і саламандра; в) орангутанг і шимпанзе; г) плющ і виноград.

160. В архейську еру виникли:

а) усі типи безхребетних; б) перші живі організми: в) процес фотосинтезу; г) статевий процес.

161. Головна подія палеозойської ери — це:

а) вихід рослин на суходіл; б) виникнення живої клітини; в) виникнення безхребетних; г) поява справжніх птахів.

162. «Віком динозаврів» вважають еру:

а) протерозойську: б) мезозойську; в) кайнозойську; г) палеозойську.

163. Появу і розвиток людини відносять до:

а) палеогенового періоду; б) неогенового періоду; в) антропогенового періоду; г) кайнозойскої ери.

164. Елементарною одиницею еволюції є:

а) особина; б) вид; в) біоценоз; г) популяція.

165. На спільній території існує дві популяції мишей, одна з яких живиться вдень, друга — вночі. Яка між ними форма ізоляції:

а) етологічна; б) генетична; в) екологічна: г) сезонна?

166. Проявом стабілізуючого добору є:

а) збільшення чисельності популяції; б) стабільна кількість особин у популяції; в) збільшення густоти шерсті унаслідок підвищення температури; г) зменшення густоти шерсті за постійного підвищення температури.

167. За симпатричного видоутворення не діє форма ізоляції:

а) просторова; 6) генетична; в) екологічна; г) етологічна.

168. Внутрішньовидова ієрархія біо-хронологічних груп має такий вигляд (у низхідному напрямку):

а) вид — популяція — дем; б) надвид — група демів — популяція; в) група популяцій — особина — дем; г) підвид — група демів — популяція.

169. Предметом вивчення в екології є взаємодії між:

а) організмами, які живуть на спільній території; б) окремим організмом і навколишнім середовищем; в) організмами і навколишнім середовищем; г) чинниками живої та неживої природи.

170. Екологічними чинниками можуть бути:

а) будь-які чинники зовнішнього середовища, здатні впливати на живі системи; б) чинники зовнішнього або внутрішнього походження. здатні впливати на живі системи; в) тільки чинники, що мають земне походження; г) тільки чинники, що діють у межах біосфери.

171. Середовищем існування можна вважати:

а) ґрунт, живий організм, воду; б) повітря, воду, космічний простір; в) воду, ґрунт, мінерали; г) воду, повітря, ґрунт.

172. До абіотичних чинників не належить:

а) температура; б) сонячне світло; в) атмосферний тиск; г) вірус.

173. До антропогенних екологічних чинників належить:

а) глобальне потепління; б) зміна пір року; в) наявність СО2 в повітрі; г) ґрунт.

174. Дія тільки біогенних чинників середовища не виявляється у вигляді:

а) симбіозу; б) антибіозу; в) хижацтва; г) мутагенезу.

175. Незалежними від енергетичних ресурсів на планеті є:

а) тільки зелені рослини; б) тільки бактерії; в) усі автотрофні організми; г) тільки віруси.

176. Ластовиння, яке в деяких людей з’являється під впливом сонячних променів, — це:

а) наслідок впливу абіотичного чинника; б) фенокопія; в) патологія; г) прояв мутаційної мінливості.

177. Теплота як екологічний абіотичний чинник визначає:

а) глобальний розподіл енергетичних ресурсів; б) межі прояву фенотипу; в) швидкість перебігу біохімічних процесів; г) можливості вступу в симбіоз.

178. Можливості адаптації до високої температури в людини:

а) вищі, ніж до низької; б) нижчі, ніж до низької; в) такі самі, як і до низької; г) відсутні.

179. Природний радіоактивний фон — це чинник:

а) виключно мутагенний; б) до якого організми не спроможні адаптуватися; в) до якого організми адаптуються протягом усього життя; г) неекологічний.

180. Окремий трофічний ланцюг у межах однієї екосистеми:

а) може формуватися на одному щаблі екологічної піраміди: б) не може формуватися на одному щаблі екологічної піраміди; в) не може сформуватися; г) не може довго існувати.

181. Консументи в екологічній піраміді:

а) можуть займати будь-який щабель; б) завжди перебувають на другому щаблі; в) займають будь-які щаблі, крім першого; г) є винятково хижими тваринами.

182. У детритному ланцюзі живлення немає:

а) хижаків; б) рослин; в) хребетних тварин; г) бактерій.

183. Не може бути оберненої форми екологічної піраміди:

а) маси; б) енергії; в) чисельності; г) будь-якої.

184. Вторинна сукцесія виникає:

а) внаслідок катастрофічної засухи; б) після виверження вулкана; в) на місці зсуву; г) на відвалах шахтної породи.

185. Чисту первинну продукцію створюють:

а) мікроорганізми; б) тварини; в) всі організми одного біогеоценозу; г) тільки рослини.

186. Викиди в атмосферу великої кількості продуктів згоряння вугілля призводять до:

а) посилення канцерогенезу; б) кислотних дощів; в) поширення інфекційних хвороб; г) зменшення видової різноманітності.

187. Повністю входить до складу біосфери:

а) літосфера; б) атмосфера: в) гідросфера; г) магнітосфера.

188. Біомаса Світового океану порівняно з біомасою суходолу:

а) менша у 1000 разів; б) менша у 100 разів; в) менша у 10 разів; г) більша у 100 разів.

189. Найпотужніший рівень біогенної міграції хімічних елементів у біосфері забезпечують:

а) рослини; б) мікроорганізми; в) тварини; г) гриби.

190. У вивітрюванні гірських порід серед усіх живих організмів найбільшу роль відіграють:

а) найпростіші; б) корені рослин; в) бактерії; г) лишайники.

191. Найбільший дефіцит для людства в біосфері становить:

а) вміст кисню в атмосфері: б) територія суходолу; в) питна вода; г) ґрунт, придатний для ведення сільського господарства.

192. У земельних ресурсах України переважають грунти:

а) чорноземні; б) сірі лісові; в) дерново-підзолисті; г) каштанові.

193. Індивідуальна форма охорони природи здійснюється на законодавчому рівні через створення:

а) національних парків; б) пам'яток природи; в) Червоної книги; г) Зеленої книги.

194. До біосферних заповідників України належить:

а) Мис Мартьян; б) Асканія-Нова; в) Єланецький степ; г) Карадазький.

195. На території природного національного парку не можуть бути:

а) населені пункти; б) землі сільськогосподарського використання; в) нафтопереробні комплекси; г) газогони.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити