Біологія - Навчальный посібник - В. О. Мотузний 2009

Тести
Біологія людини

1. Кровоносних судин пемає у тканині:

а) м’язовій; б) епітеліальній; в) кістковій; з) сполучній; д) хрящовій.

2. Які клітини сполучної тканини не здатні до поділу:

а) остеобласти; б) хондробласти; в) остеокласти; г) остеоцити; д) остеони?

3. Нервові імпульси до тіла нейрона передають:

а) дендрити; б) аксони; в) колатералі; г) нейроглія; д) лемоцити.

4. Здатність організму підтримувати стабільність внутрішнього середовища називається:

а) катаболізмом; б) метаболізмом; в) рефлексом; г) гомеостазом; д) епістазом.

5. Імунна пам’ять людини підтримується:

а) еритроцитами; б) аксонами; в) тромбоцитами; г) лімфоцитами; д) нейроглією.

6. Рефлекторна дуга утворюється з окремих елементів у такій послідовності:

а) рецептор — доцентровий нейрон — нервовий центр — відцентровий нейрон — робочий орган;

б) рецептор — відцентровий нейрон — нервовий центр — доцентровий нейрон — робочий орган;

в) робочий орган — відцентровий нейрон — нервовий центр — доцентровий нейрон — рецептор;

г) робочий орган — відцентровий нейрон — нервовий центр — рецептор — доцентровий нейрон;

д) рецептор — відцентровий нейрон — нервовий центр — робочий орган — доцентровий нейрон.

7. Яка із перелічених залоз не належить до залоз внутрішньої секреції:

а) гіпофіз; б) підшлункова; в) епіфіз; г) прищитоподібна; д) тимус?

8. Яка із зазначених речовин не є гормоном:

а) адреналін; б) тироксин: в) меланін; г) мелатонін: д) вазопресин?

9. Пітуїтарною залозою в ендокринній системі називають:

а) надниркові; б) епіфіз; в) гіпофіз; г) підшлункову; д) щитоподібну.

10. Підвищення тонусу судин і артеріального тиску зумовлює гормон:

а) трийодтиронін; б) соматотропін; в) інсулін; г) вазопресин; д) окситоцин.

11. Протилежну дію в організмі людини спричинюють гормони:

а) серотонін і мелатонін; б) тироксин і тирозин; в) адреналін і норадреналін; г) соматотропін і адреналін; д) інсулін і глюкагон.
12. Якої із названих залоз внутрішньої секреції немає в дорослої людини:

а) прищитоподібної; б) епіфіза; в) вилочкової; г) гіпофіза; д) щитоподібної?

13. Мікседема — це хвороба, що виникає у разі порушення роботи залози ендокринної системи:

а) прищитоподібної; б) щитоподібної; в) гіпофіза; г) надниркових; д) підшлункової.

14. Гуморальна регуляція порівняно з нервовою:

а) діє швидше; б) діє повільніше; в) виникла раніше; г) виникла пізніше; д) більш ефективна.

15. Які із наведених ознак не стосуються безумовних рефлексів:

а) природжені; б) видоспецифічні; в) спадкові; г) нетривалі; д) набуті?

16. Умовні рефлекси утворюються:

а) на основі безумовних; б) залежно від умов зовнішнього середовища; в) без участі кори півкуль головного мозку; г) за участю кори півкуль головного мозку; д) за екстремального впливу чинників зовнішнього середовища.

17. Вегетативна нервова система іннервує:

а) тільки опорно-рухову систему; б) усі органи і тканини; в) тільки кровоносні судини: г) органи чуття і м’язи; д) серце і мозок.

18. Центрів вегетативної нервової системи немає в таких частинах головного мозку:

а) корі півкуль; б) мозочку; в) проміжному відділі; г) довгастому мозку: д) середньому мозку.

19. Ділянка спинного мозку, яка відповідає кожній парі корінців нервів, називається:

а) вузлом; б) рефлексом; в) дендритом; г) сегментом; д) аксоном.

20. Рефлекс сечовипускання замикається на рівні:

а) довгастого мозку; б) крижового відділу спинного мозку; в) проміжного мозку; г) середнього мозку; д) мозочка.

21. Мозолисте тіло в складі мозку:

а) об'єднує півкулі мозочка; б) з’єднує проміжний і середній мозок; в) об'єднує праву і ліву півкулі; г) міститься в довгастому мозку; д) з'єднує проміжний і передній мозок.

22. Вищим підкірковим центром вегетативної нервової системи є:

а) гіпоталамус; б) гіпофіз; в) мозочок; г) епіфіз: д) гіпофіз.

23. Чотиригорбкове тіло розміщене в:

а) передньому мозку; б) середньому мозку; в) мозочку; г) довгастому мозку; д) проміжному мозку.

24. Координацію і контроль усіх рухів людського організму здійснює:

а) довгастий мозок; б) проміжний мозок; в) епіфіз; г) мозолисте тіло; д) мозочок.

25. Кістка людини середнього віку містить:

а) 25 % води: б) 50 % води; в) 15 % жиру; г) 5 % жиру; д) 3 % колагену.

26. У людей, які займаються важкою фізичною працею, відносно більшим є шар кістки:

а) компактний; б) пухкий; в) твердий; г) повітроносний; д) остеогенний.

27. Трубчастими кістками скелета людини є:

а) лобова; б) лопатка; в) стегнова; г) хребець; д) клиноподібна.

28. Променеліктьовий суглоб належить до типу:

а) циліндричних; б) багатоосьових; в) двохосьових; г) кулястих; д) одноосьових.

29. Якого з названих елементів немає в суглобі:

а) гіалінового хряща; б) синовіальної рідини; в) ліквору; г) сумки; д) епіфіза?

30. Одним із пристосувань до прямоходіння в людини є така ознака скелета:

а) зрослися кістки таза; б) потужні стегнові кістки; в) наявність надколінника; г) склепіння стопи; д) зрослися велика і мала гомілкові кістки.

31. У каналі остеона компактної кісткової тканини немає:

а) кровоносних капілярів; б) рецепторів; в) нервових закінчень; г) м'язових волокон; д) епітеліальних клітин.

32. Від довжини скорочення м'яза при надходженні відповідного нервового імпульсу залежить:

а) можливість виконати відповідну функцію; б) можливість контролю цього м'яза з боку ЦНС; в) тривалість скорочення: г) обсяг виконуваної роботи; д) сила скорочення.

33. В одному м’язі послідовно об’єднуються такі структурні елементи:

а) саркомер — міофібрила — волокно; б) міофібрила — черевце — волокно; в) саркомер — міофібрила — остеон; г) саркомер — черевце — волокно; д) саркомер — актин — міозин.

34. Які м’язи не є м’язами тулуба:

а) трапецієподібний; б) груднино-ключично-соскоподібний; в) ромбоподібний; г) міжостистий; д) кравецький?

35. У людей, які ведуть активний спосіб життя, втома м’язів виникає повільніше, тому що:

а) у їхні м'язи надходить більше кисню; б) вони мають більш еластичні зв'язки; в) їхні волокна містять більше міофібрил; г) у них кількість актинових філаментів більша, ніж міозинових; д) у них краще розвинені синергісти.

36. Патологічний вигин хребта — сколіоз — виникає унаслідок:

а) непропорційних навантажень на ліву і праву руку; б) непропорційних навантажень згиначів і розгиначів тулуба; в) гіподинамії; г) інфекційних захворювань; д) змін у будові кісток.

37. Яка із названих функцій не властива крові:

а) видільна; б) захисна; в) терморегуляторна; г) регенераційна; д) дихальна?

38. Серед білків плазми крові найбільше:

а) альбумінів; б) глобулінів; в) протромбіну; г) фібрину; д) фібриногену.

39. Через те що в еритроцитах немає ядра й еластичної мембрани, вони мають здатність:

а) перетворюватися на лейкоцити; б) змінювати форму; в) проходити крізь стінки судин; г) проходити крізь дрібні капіляри; д) здійснювати фагоцитоз.

40. Карбгемоглобін — це сполука гемоглобіну з:

а) СО2; б) CO; в) С; г) Н2О; д) О2.

41. Серед формених елементів крові фагоцитоз можуть здійснювати:

а) моноцити: 6) тромбоцити; в) нейтрофіли; г) еритроцити; д) Т-лімфоцити.

42. В еритроцитах людини з другою групою крові міститься:

а) аглютиноген А; б) аглютинін Д; в) аглютинін В; г) аглютиноген Д; д) аглютинін А.

43. Резус-фактор — це комплекс білків, що містяться:

а) у плазмі крові; б) у мембранах лейкоцитів; в) у мембранах еритроцитів: г) у цитоплазмі еритроцитів; д) у цитоплазмі лейкоцитів.

44. Уведення в організм людини ослаблених або мертвих збудників інфекційних хвороб зумовлює формування:

а) пасивного імунітету; б) симптомів хвороби; в) клітинного імунітету; г) гуморального імунітету; д) штучного імунітету.

45. Шари тканин, з яких складається серце, розміщені в такій послідовності:

а) епікард—перикард—міокард— ендокард:

б) перикард—міокард— епікард—ендокард;

в) перикард— епікард—ендокард—міокард;

г) міокард—епікард — перикард—ендокард;

д) перикард—епікард—міокард—ендокард.

46. 3 правого шлуночка серця виходить:

а) легенева артерія; б) легеневий стовбур; в) аорта; г) верхня порожниста вена; д) сонна артерія.

47. Виберіть правильні із наведених тверджень стосовно серцевого циклу:

а) передсердя скорочуються 0,1 с і протягом 0,7 срозслаблені:

б) шлуночки скорочуються 0,5 с і протягом 0,3 с розслаблені;

в) перша фаза триває 0,1 с, друга і третя — по 0,3 с;

г) друга фаза триває 0,3 с, третя — 0,4 с;

д) передсердя скорочуються 0,1 с і упродовж 0,5 с розслаблені.

48. У стінці правого передсердя поблизу впадання верхньої порожнистої вени розміщений:

а) ведучий центр автоматії серця; б) вторинний центр автоматії серця; в) водій другого порядку; г) водій першого порядку; д) пучок Гіса.

49. У разі підвищення тиску крові в сонній артерії або аорті рефлекторно:

а) зменшується тривалість систоли; б) скорочується тривалість діастоли: в) відбувається перистальтичне скорочення стінки судин; г) уповільнюється робота серця; д) прискорюється робота серця.

50. Виберіть правильну послідовність проходження крові елементами кіл кровообігу:

а) аорта—артерія—артеріола — капіляр—венула—вена—лівий шлуночок— праве передсердя:

б) лівий шлуночок—аорта—артерія—артеріола—капіляр—венула—вена— праве передсердя;

в) лівий шлуночок—аорта—артерія—венула — капіляр—артеріола—вена—праве передсердя;

г) лівий шлуночок— аорта — артерія—артеріола—капіляр—венула—вена—ліве передсердя;

д) лівий шлуночок—аорта— артерія—капіляр—артеріола—венула—вена—праве передсердя.

51. Визначте, який ефект викликає адреналін, потрапивши у кровоносне русло:

а) звужує всі судини; б) звужує судини шкіри і черевної порожнини, розширює судини мозку; в) розширює всі судини; г) звужує артерії й артеріоли, розширює вени і вгнули; д) звужує судини, розширює капіляри.

52. Виберіть характеристики лімфи:

a) pH = 8,4 — 9.0; б) містить еритроцити; в) не містить тромбоцитів; г) утворюється із тканинної рідини; д) кількість формених елементів постійна.

53. Зовнішнім диханням називають процес:

а) вентиляції легень; б) видиху; в) транспортування газів кровоносним руслом; г) дифузії газів крізь стінки альвеол; д) вдиху.

54. Виберіть правильну послідовність руху повітря у повітроносних шляхах дихальної системи під час видиху:

а) бронхіола — бронх — альвеола — трахея — гортань;

6) бронх — альвеола — бронхіола — трахея — гортань;

в) альвеола — бронхіола — бронх — трахея — гортань;

г) альвеола — бронх — бронхіола — гортань — трахея;

д) бронхіола — альвеола — трахея — бронх — гортань.

55. Які м’язи не скорочуються під час вдиху:

а) черевного пресу; б) діафрагма; в) міжреберні; г) найширший м'яз спини; д) ромбоподібний?

56. Яке із наведених тверджень стосовно газообміну в легенях є неправильним:

а) у вдихуваному повітрі 79.03 % азоту; 6) у видихуваному повітрі 4 % вуглекислого газу; в) в альвеолярному повітрі кисню менше, ніж у видихуваному; г) дифузія вуглекислого газу крізь стінку альвеол відбувається швидше, ніж дифузія кисню; д) в альвеолярному повітрі кисню більше, ніж у видихуваному.

57. На інтенсивність дихальних рухів не впливає:

а) вміст СО2 в повітрі; б) функціонування довгастого мозку; в) функціонування мозочка; г) функціонування кори півкуль; д) рівень СО2 в крові.

58. 3 боків зіва, що веде до ротоглотки, розміщені парні дужки, утворені складками слизової, а між ними містяться:

а) альвеоли; б) гортанні хрящі; в) мигдалики; г) кільця трахеї; д) хоани.

59. У якій із зазначених структур зуба міститься сполука Флуору:

а) в дентині; б) корені; в) емалі; г) шийці; д) цементі?

60. У ковтальному рефлексі не беруть участь:

а) рецептори губ; б) довгастий мозок; в) рецептори піднебіння; г) рецептори глотки; д) рецептори язика.

61. Кардіальна частина шлунка:

а) відділена від стравоходу сфінктером; б) не містить залоз; в) розміщена безпосередньо біля стравоходу; г) прилягає до кишок; д) прилягає до діафрагми.

62. Яка із зазначених речовин не виділяється шлунком:

а) серотонін; б) мелатонін; в) пепсиноген; г) гастрин; д) гістамін?

63. Із наведених нижче тверджень стосовно травлення в кишках виберіть правильне:

а) перистальтичні рухи кишок прискорюють травлення; б) ворсинки кишок не впливають на процеси всмоктування; в) у товстих кишках не всмоктується вода; г) у дванадцятипалій кишці всмоктується 5—8 % поживних речовин; д) у шлунку не всмоктуються амінокислоти.

64. Яке з наведених тверджень про підшлункову залозу є правильним:

а) виділяє за добу 500 мл соку; б) підшлунковий сік має слабко-лужну реакцію; в) виділяє соляну кислоту; г) виробляє хімотрипсин; д) досягає довжини 20—25 см?

65. Функцією жовчі є:

а) виведення з організму неперетравлених решток; б) доставка у травний канал ферментів; в) емульгування жирів; г) нейтралізація кислоти, яка надходить із шлунка; д) виведення холестерину.

66. Нормальна мікрофлора товстих кишок:

а) пригнічує патогенні мікроорганізми; б) синтезує гормони; в) синтезує вітаміни; г) активізує роботу травних ферментів; д) інактивує ферменти хімусу.

67. Неповноцінними називають білки, що:

а) не піддаються розщепленню ферментами; б) мають токсичні властивості; в) не містять незамінних амінокислот; г) містять багато незамінних амінокислот; д) містять сірковмісні амінокислоти.

68. Які із названих вітамінів є жиророзчинними:

а) аскорбінова кислота; б) ретинол: в) ціанокобаламін; г) рибофлавін; д) холекальциферол?

69. Кінцевим продуктом обміну білків в організмі людини є кислота:

а) азотиста; б) олеїнова; в) нікотинова; г) сечова; д) аскорбінова.

70. Яка послідовність елементів нефрона в процесі утворення вторинної сечі є правильною:

а) звивистий каналець — капсула — клубочок — збирна трубочка;

б) капсула — клубочок — звивистий каналець — збирна трубочка;

в) збирна трубочка — капсула — звивистий каналець — клубочок;

г) клубочок — звивистий каналець — капсула — збирна трубочка;

д) клубочок — капсула — звивистий каналець — збирна трубочка?

71. За нормальної роботи нирок у вторинній сечі немає:

а) сульфатів; б) глюкози; в) сечової кислоти; г) фосфатів; д) сечовини.

72. Проникність стінки звивистих і збирних канальців нефрона підвищує:

а) антидіуретичний гормон; б) інсулін; в) глюкагон; г) вазопресин; д) норадреналін.

73. Клітини, що синтезують пігмент, який надає певного кольору шкірі, містяться в її:

а) сітчастому шарі; б) підшкірній жировій клітковині; в) епідермісі; г) ростковому шарі; д) в усіх шарах.

74. Яка з наведених характеристик не притаманна сальним залозам шкіри:

а) їх виділення змащують волосся; б) їх виділення захищають від пересихання; в) їх виділення роблять шкіру еластичною; г) їх протоки відкриваються на поверхні шкіри; д) їх протоки відкриваються у волосяні сумки?

75. Яка із зазначених функцій не властива шкірі:

а) видільна; б) синтетична; в) травна; г) рецепторна; д) захисна?

76. Молочні залози жінок:

а) гомологічні потовим; б) аналогічні потовим; в) походять від сальних; г) походять від недорозвинених волосяних цибулин; д) контролюються статевими гормонами.

77. В умовах холодного повітря шкіра економить теплоту завдяки:

а) зменшенню потовиділення; б) збільшенню потовиділення; в) збільшенню виділення шкірного сала; г) розширенню капілярів; д) звуженню капілярів.

78. Злиття сперматозоїда і яйцеклітини відбувається:

а) в яєчнику; б) у матці; в) у матковій трубі; г) у черевній порожнині; д) у піхві.

79. Для надходження до зародка поживних речовин від материнського організму формуються:

а) пуповина; б) амніотична оболонка; в) фолікулярний шар; г) молочні залози; д) плацента.

80. Період життя дитини з першого по третій рік називають:

а) другим дитинством; б) першим дитинством; в) раннім дитинством; г) грудним; д) підлітковим.

81. За якою із названих ознак біологічна смерть відрізняється від клінічної:

а) зупинка дихання; б) припинення роботи серця; в) руйнування клітин кори головного мозку; г) зникнення рефлексів; д) руйнування клітин печінки?

82. Який із названих елементів не належить до сенсорної системи:

а) рецептори; б) доцентрові нейрони; в) відцентрові нейрони; г) вставні нейрони; д) ділянка кори півкуль?

83. Знайдіть помилку в переліку аналізаторів:

а) тактильний; б) тепловий; в) смаковий; г) мовнослуховий; д) больовий.

84. Яка із наведених послідовностей розміщення структурних елементів ока, починаючи з найвіддаленішої від джерела світла, є правильною:

а) сітківка — склисте тіло — склера — власне судинна оболонка;

б) склисте тіло — сітківка — склера — власне судинна оболонка;

в) сітківка — склера — власне судинна оболонка — рогівка;

г) сітківка — рогівка — склера — власне судинна оболонка;

д) склеpa — власне судинна оболонка — сітківка — склисте тіло.

85. Міопією називають неспроможність:

а) ока сформувати чітке зображення на сітківці; б) зорового аналізатора розпізнавати кольори; в) ока до акомодації; г) зорового аналізатора сприймати слабке світло; д) ока рухатися.

86. Звукосприймальний апарат розміщений:

а) у всіх відділах органа слуху; б) у внутрішньому вусі; в) у середньому вусі; г) у зовнішньому вусі; д) у кістковому лабіринті скроневої кістки.

87. Євстахієва труба з’єднує з носоглоткою:

а) барабанну перетинку; б) завитку; в) зовнішній слуховий хід; г) середнє вухо; д) внутрішнє вухо.

88. Звукові коливання передаються на звукосприймальний орган безпосередньо через:

а) барабанну перетинку; б) овальне вікно; в) євстахієву трубу; г) фаллопієву трубу; д) завитку.

89. Кутове прискорення вестибулярний апарат сприймає за допомогою:

а) рецепторів півколових каналів; б) рецепторів мішечка і маточки; в) чутливих волосків присінки; г) отолітів; д) черепно-мозкових нервів.

90. Для того щоб запах речовини був сприйнятий аналізатором, вона має:

а) бути проковтнутою; б) розчинитися в слизу, який виділяє слизова оболонка носової порожнини; в) розчинитися в слизу, який виділяє слизова оболонка глотки; г) потрапити на ніздрі; д) потрапити на хоани.

91. Відсутність якісно специфічного подразника характерна для сприйняття:

а) світла; б) звуку; в) теплоти; з) болю; д) тиску.

92. Сукупність природжених складних актів поведінки, характерних для виду, — це:

а) безумовний рефлекс; б) умовний рефлекс; в) інстинкт; г) інтелект; д) свідомість.

93. На основі цілеспрямованих вправлянь у людини формуються:

а) навички; б) звички; в) рефлекси; г) інстинкти; д) здібності.

94. Згасання рефлексу на світло під впливом звуку демонструє:

а) диференційне гальмування; б) запізнювальне гальмування; в) умовне гальмування: г) безумовне гальмування: д) внутрішнє гальмування.

95. Завдяки другій сигнальній системі в людини закладаються умови для:

а) рефлекторної діяльності; б) абстрактного мислення; в) інтелекту; г) гальмування рефлексів; д) ефективного спілкування.

96. Відображення дійсності за допомогою відчуттів і абстрактного мислення — це прояв:

а) навичок; б) інтелекту; в) гальмування рефлексів; г) рефлекторної діяльності мозку; д) свідомості.

97. Одним із перших етапів сприйняття інформації є:

а) довготривала пам'ять; б) короткочасна; в) сенсорна пам’ять; г) навички; д) звички.

98. Свідоме керування емоціями і вчинками — це:

а) інстинкт; б) рефлекс; в) воля; г) навичка; д) звичка.

99. Сильний, неврівноважений тип темпераменту властивий:

а) флегматикам; б) холерикам; в) сангвінікам; г) меланхолікам; д) хворим.

100. Які з наведених ознак властиві швидкій фазі сну:

а) зниження тонусу мускулатури; б) дисбаланс частоти дихання і пульсу; в) пригнічення спинномозкових рефлексів; г) відсутність сновидінь; д) яскраві сновидіння.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити