Довідник з біології

РОСЛИНИ

НАДЦАРСТВО ЕУКАРІОТИ

ЦАРСТВО РОСЛИНИ

ПІДЦАРСТВО ВИЩІ РОСЛИНИ

  До вищих відносяться рослини, розвиток яких супроводжу­ється утворенням зародка, а тіло розчленовано на стебло, корінь і лист. Це складні багатоклітинні організми, клітини яких дифере­нційовані й утворюють різні тканини, що мають певне функціо­нальне значення. Характерна риса вищих рослин — наявність провідної системи (трахеїтів і судин), які забезпечують обмін ре­човинами між полярними частинами організму. Звідси виникла ще одна назва вищих рослин — судинні. До них відносяться на­ступні відділи: мохоподібні, плаунові, хвощеві, папоротеподібні, голонасінні й покритонасінні.

  Вищі рослини — наземні організми, й особливості їх будови зумовлені пристосуванням до життя на суші. Основні особливості їх наступні:

                виникнення та поглиблення відмінностей між спорофітом і гаметофітом, переважання спорофіта над гаметофітом (за винят­ком мохоподібних);

                поява багатоклітинних статевих органів і шару клітин, що захищають їх від висихання;

                збільшення розмірів спорофіта і, як наслідок цього, — зро­стаюче розчленовування тіла, що викликане необхідністю збіль­шення поверхні: кореня — для забезпечення потреб рослини у воді й мінеральних солях, листя — для підтримки необхідного рівня фотосинтезу;

                 виникнення покривної тканини — епідерми, що покрита захисною плівкою (кутикулою), яка оберігає рослину від виси­хання; у свою чергу, розвиток кутикули привів до утворення продихів — високоспеціалізованих утворень, що регулюють газооб­мін і випаровування води рослиною (у водних рослин, позбавле­них кутикули, відсутні й продихи);

                 посилення механічної стійкості стебла шляхом потовщен­ня клітинної стінки й просякнення її лігніном, який додає жорст­кість целюлозному остову клітинної оболонки.

  Вищі рослини з'явилися на суші в кінці силурійського пері­оду — близько 415-430 млн. років тому у вигляді невеликих за розмірами та примітивних за будовою риніофітів (раніше званих псилофітами). Предками перших наземних рослин були зелені водорості, ймовірно ті з них, в яких диплоїдна фаза життєвого циклу переважала над гаплоїдною (за винятком мохоподібних, див. нижче). Основний напрям еволюції наземних рослин полягав у вдосконаленні спорофіта, в наземних умовах значно більш жит­тєздатного, ніж гаметофіт. Оточуючі нас рослини — папороті, злаки, різнотрав'я, хвойні та листяні дерева — спорофіти. Основ­ну частину біомаси на Землі — близько 90 % — складають назем­ні рослини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити