Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

СПИННИЙ МОЗОК

   Спинний мозок (medulla spinalis) дорослої людини — це дов­гий тяж майже циліндричної форми, дещо сплощений у передньо-задньому напрямі, який на рівні верхнього краю першого  шийного хребця (атланта) переходить у довгастий мозок, а внизу на рівні II поперекового хребця закінчується мозковим конусом (рис. 109). Від останнього відходить термінальна нитка (залишок емб­ріональної нервової трубки з мозкови­ми оболонками), що прикріпляється до II копчикового хребця. Спинний мозок розташований у хребетному каналі, повторюючи вигини хребта. У центрі його проходить спинномозковий ка­нал, навкруги якого зосереджена сіра речовина — скупчення нервових клі­тин, які створюють контур метелика. Сіра речовина оточена білою речови­ною — скупченням пучків відростків нервових клітин.

 

Рис. 108. Синапс між закінченням рухового нервового волокна (аксона) і сприймаючою клітиною: 1 — дендрит; 2 — гладкий ендоплазматичний ретикулум; З — ядро; 4 — ядерце; 5 — шорсткий ендоплазматичний ретикулум; 6 — клітинна мембрана; 7— мікротрубочки; 8— мітохондрія; 9 — синаптичний пухирець; 10 — зворотнє поглинання; 11 — синапс; 12 — рецептори для медіатору; 13 — викид медіатору; 14 — аксон.

 

  У сірій речовині розрізняють пе­редні, задні і бічні роги. У передніх рогах залягають рухові нейрони, в за­дніх — вставочні, які здійснюють зв'я­зок між чутливими і руховими нейронейронами. Чутливі нейрони лежать зовні тяжа, в спинно­мозкових вузлах по ходу чутливих нервів. Від рухових нейронів передніх рогів відходять довгі відростки — аксони (від грец. axon — вісь), створюючи передні корінці, які продовжуються далі в рухові нервові волокна. До задніх рогів підходять аксони чутли­вих нейронів, формуючі задні корінці, які поступають у спинний мозок і передають туди збудження з периферії. Тут збудження перемикається на вставочний нейрон, а від нього — на короткі відростки рухового нейрона, з якого потім по аксону йде повідом­лення до робочого органу.

 

Рис. 109. Центральна нервова система: а — спинний мозок (загальний вигляд): 1 — нижній кінець головного мозку; 2 — межа між головним (довгастим) і спинним мозком; З — шийне і 5 — поперекове потовщення спинного мозку; 4 — задня поздовжня борозна; 6 — кінцева нитка; б — головний мозок (поздовжній розріз): 1 — права півкуля; 2 — перемичка між півкулями; 3 — проміжний мозок; 4 — епіфіз; 5 — середній мозок; 6 — мозочок; 7 — довгастий мозок; 8 — міст; 9 — гіпофіз; в — частина спинного мозку (у верхній частині біла речовина видалена); 1 — передній корінець спинномозкового нерва; 2 — спинномозковий нерв; 3 — спинномозковий вузол; 4 — задній корінець спинномозкового нерва; 5 — задня поздовжня борозна; 6 — спинномозковий канал; 7— сіра речовина; 8— біла речовина; 9 — передня поздовжня борозна.

 

У міжхребцевих отворах рухові та чутливі корінці з'єдную­ться, утворюючи змішані нерви, які потім розпадаються на пе­реднє і заднє віття.

Кожна з них складається з чутливих і рухових волокон. Та­ким чином, на рівні кожного хребця від спинного мозку в обидві сторони відгалужується всього 31 пара спинномозкових нервів змішаного типу. Біла речовина спинного мозку утворює провідні шляхи, які йдуть уздовж спинного мозку, сполучаючи як окремі його сегменти один з одним, так і спинний мозок з головним. Одні провідні шляхи називаються висхідними або чутливими, які пе­редають збудження в головний мозок, інші — низхідними або ру­ховими, які проводять імпульси від головного мозку до певних сегментів спинного мозку.

Функції спинного мозку. Спинний мозок виконує дві функ­ції — рефлекторну й провідникову.

Кожний рефлекс здійснюється за допомогою строго певної ді­лянки центральної нервової системи — нервового центру. Нерво­вим центром називають сукупність нервових клітин, розташова­них у одному з відділів мозку і регулюючих діяльність якого-небудь органу або системи. Наприклад, центр колінного рефлексу знаходиться в поперековому відділі спинного мозку, центр сечо­випускання — в крижовому, а центр розширення зіниці — у вер­хньому грудному сегменті спинного мозку. Життєво важливий руховий центр діафрагми локалізований в III—IV шийних сегме­нтах. Інші центри — дихальний, судиноруховий — розташовані в довгастому мозку. Надалі будуть розглянуті ще деякі нервові центри, які контролюють ті або інші сторони життєдіяльності організму. Нервовий центр складається зі вставочних нейронів. У ньому переробляється інформація, яка поступає з відповідних рецепторів, і формуються імпульси, що передаються на виконую­чі органи — серце, судини, скелетні м'язи, залози тощо. У резуль­таті їх функціональний стан змінюється. Для регуляції рефлексу, його точності необхідна участь і вищих відділів центральної нер­вової системи, включаючи кору головного мозку.

  Нервові центри спинного мозку безпосередньо пов'язані з ре­цепторами і виконуючими органами тіла. Рухові нейрони спинно­го мозку забезпечують скорочення м'язів тулуба і кінцівок, а та­кож дихальних м'язів — діафрагми і міжреберних. Крім рухових центрів скелетної мускулатури в спинному мозку знаходиться низка вегетативних центрів.

  Ще одна функція спинного мозку — провідникова. Пучки  не­рвових волокон, створюючи білу речовину, сполучають різні відділи спинного мозку між собою і головний мозок із спинним. Розрізняють висхідні шляхи, які несуть імпульси до головного мозку, і низхідні, які несуть імпульси від головного мозку до спинного. Першими шляхами збудження, яке виникає в рецепто­рах шкіри, м'язів, внутрішніх органів, проводиться по спинно­мозкових нервах у задні корінці спинного мозку, сприймається чутливими нейронами спинномозкових вузлів і звідси прямує або в задні роги спинного мозку, або у складі білої речовини дося­гає стовбура, а потім кори великих півкуль. Низхідні шляхи про­водять збудження від головного мозку до рухових нейронів спин­ного мозку. Звідси збудження по спинномозкових нервах переда­ється до виконуючих органів.

  Діяльність спинного мозку знаходиться під контролем голо­вного мозку, який регулює спинномозкові рефлекси





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити