Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

  Вища нервова діяльність — діяльність вищих відділів центральної нервової системи, яка забезпечує найдовершене при­стосування високоорганізованих тварин і людини до умов навко­лишнього середовища.

  У 1863 р. російський фізіолог І. М. Сєченов в роботі «Рефлек­си головного мозку» дав перше наукове обґрунтування поведінки тварин і людини. Він розглядав різноманітні складні форми пове­дінки і психіку з погляду рефлекторної теорії, як вияв одних реф­лексів і гальмування інших. Пізніше І. П. Павлов розвинув вчен­ня І. М. Сєченова про рефлекторний характер діяльності головно­го мозку і створив вчення про фізіологію вищої нервової діяльнос­ті людини і тварин. Під вищою нервовою діяльністю І. П. Павлов розумів діяльність кори великих півкуль, яка є матеріальною ос­новою умовних рефлексів. Він також розробив вчення про дві си­гнальні системи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити