Довідник з біології

ЛЮДИНА ТА ЇЇ ЗДОРОВ'Я

НЕРВОВА СИСТЕМА

ВИЩА НЕРВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 ЕМОЦІЇ

  Емоції (від лат. emotion — приголомшую, хвилюю) — суб'єктивні реакції тварин і людини на дію внутрішніх і зовніш­ніх подразників, що виявляються у вигляді задоволення або неза­доволення, радості, страху тощо. Емоції є активними станами мозкових структур, які спонукають тварин і людину «мінімізува­ти» (ослабити, запобігти) або «максимізувати» (усилити, повто­рити) ці стани. Характер емоцій визначаться актуальною  потре­бою і прогнозуванням вірогідності (можливості) її задоволення. Низька вірогідність задоволення потреби робить емоцію негатив­ною (страх, лють); зростання вірогідності в порівнянні з попереднім прогнозом додає емоції позитивного забарвлення (задово­лення, радість).

  Емоціям належить вирішальна роль у процесі навчання, у підкріпленні умовних рефлексів, що знов формуються. Вони змі­нюють пороги сприйняття, активують пам'ять, служать додатко­вим засобом комунікації (міміка, інтонація голосу тощо). Якщо негативні емоції переважно служать самозбереженню особи, по­томства або групи, то позитивні емоції сприяють їх саморозвитку в процесі освоєння нових сфер дійсності.

  У психології емоцією називають переживання людиною її відношення до навколишнього світу і до самої себе, одну з форм відбивно-оцінної діяльності мозку. Емоції, виникаючі у зв'язку із задоволенням вищих соціальних потреб людини, прийнято нази­вати відчуттями: інтелектуальними, етичними, естетичними. Сильні, стрімко виникаючі емоції, носять назву афектів, емоцій­ні стани, що тривало зберігаються, — настроїв. Соціальна цін­ність емоцій людини визначається тією потребою, на базі якої виникає даний емоційний стан. Ситуації, в яких задоволення ва­жливих для людини потреб хронічно утруднено, породжують стійку негативну напругу — емоційний стрес.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити