Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ГЕНЕТИКИ

МІНЛИВІСТЬ

 МУТАЦІЇ ЯК МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОБОРУ

  Під впливом умов середовища в популяціях постійно відбу­ваються мутації, що обумовлює їх генетичну неоднорідність. Бі­льшість нових мутацій носить рецесивний характер і, отже, по­чинає виявлятися фенотипово тільки після накопичення їх в по­пуляції і появи рецесивних гомозигот, які відразу ж піддаються дії природного добору. Домінантні мутації піддаються дії природ­ного добору з моменту виникнення, оскільки відразу виявляються фенотипово. У конкретних умовах середовища мутації, сприяючі пристосуванню організму, підтримуються і закріплюються при­родним відбором, а мутації, які знижують пристосованість, елімі­нуються (усуваються). Кожний вид і популяція насичені різними генами мутантів, які становлять резерв спадкової мінливості. Та­ким чином, спонтанні мутації дають елементарний матеріал для природного добору.

  Індуковані мутації широко використовуються в селекційній роботі для швидкого отримання різноманітності висхідного мате­ріалу з подальшим застосуванням штучного добору в напрямі, який представляє інтерес для людини.

  В останні десятиріччя в народному господарстві всіх країн широко застосовуються різні хімічні сполуки та радіоактивні ре­човини, що мають у певних концентраціях мутагенну дію. У сіль­ському господарстві використовують мінеральні добрива, інсек­тициди, гербіциди, дефоліанти, у промисловості — формалін, аміак, кислоти, луги й інші хімічні сполук. Широке використо­вування радіоактивних речовин у мирних цілях (для отримання енергії на електростанціях, для діагностичних і лікувальних ці­лей у медицині) іноді приводить до забруднення навколишнього середовища (аварія на Чорнобильській АЕС). Мутагену діє мають деякі продукти спалювання вугілля і нафти. Підвищення концен­трації мутагенних чинників у зв'язку із забрудненням навколиш­нього середовища може привести до підвищення частоти мутацій, що негативно позначиться на життєстійкості подальших поколінь рослин, тварин і людини.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити