Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ СЕЛЕКЦІЇ

  Селекція (від лат. selectio — вибір, добір) — наука про мето­ди створення нових і поліпшення існуючих сортів, гібридів рос­лин і порід тварин, штамів мікроорганізмів з потрібними людині ознаками.

  Породою, сортом, штамом називають популяцію організмів, штучно створену людиною, яка характеризується певним генофо­ндом, спадково закріпленими морфологічними і фізіологічними ознаками, певним рівнем і характером продуктивності. Усі осо­бини усередині сорту, породи, штаму мають схожі спадкову орга­нізацію і зовнішні ознаки і однотипну реакцію на вплив чинників зовнішнього середовища. Наприклад, молочні породи великої рогатої худоби відрізняються величиною надою, відсотком жир­ності та змістом білка в молоці. Всі їх цінні властивості виявля­ються лише при доброму утриманні, годуванні та в певних приро­дних умовах. Штами мікроорганізмів здатні забезпечувати пев­ний рівень синтезу антибіотиків, ферментів, вітамінів тільки при оптимальному складі поживного середовища. Сорти і породи, створені для однієї географічної зони, не завжди придатні для розведення в інших умовах, тобто вони районовані (рекомендова­ні для розведення в певних районах).

  Селекція спирається на досягнення генетики, молекулярної біології, біохімії й інших наук. Теоретичною основою селекції є генетика.

  Для успішної селекційної роботи необхідно: початкова сорто­ва і видова різноманітність рослин і тварин; вивчення мутацій і їх ролі у вияві і розвитку досліджуваних ознак; дослідження зако­номірностей спадкоємства при гібридизації; застосування різних форм штучного добору.

  Основними задачами сучасної селекції є підвищення врожай­ності сортів культурних рослин, збільшення продуктивності порід домашніх тварин і штамів мікроорганізмів. Особлива увага селе­кціонерів направлена на отримання сортів рослин, які стійкі до захворювань і піддаються механізованому прибиранню: коротко­стеблових невилягаючих сортів злаків, відповідних сортів виног­раду, томатів, бавовнику.

  Успіх селекційної роботи багато в чому залежить від генетич­ної різноманітності початкової групи рослин і тварин. Генофонд (сукупність генів) існуючих порід тварин і сортів рослин обмеже­ний у порівнянні з генофондом початкового дикого виду. Тому пошуки корисних ознак серед диких предків дуже важливі для виведення нових порід і сортів. З метою вивчення різноманіття і географічного розповсюдження культурних рослин М. І. Вавілов організовував численні експедиції в різні кутки земної кулі. У результаті цих експедицій був зібраний величезний насінний ма­теріал, що використовується в селекційній роботі, і виділені центри походження культурних рослин. їх сім: 1) південноазіатський (батьківщина рису, цукрової тростини, цитрусових, бана­нів, кокосової пальми тощо); 2) східно-азіатський (батьківщина сої, проса, гречки, груші, яблуні, сливи, низки цитрусових тощо); 3) південно-західно-азіатський (батьківщина м'якої пшениці, жи­та, гороху, чечевиці, винограду); 4) середземноморський (батькі­вщина маслин, капусти, буряка тощо); 5) абіссінський (батьків­щина твердих пшениць, ячменю, кавового дерева тощо); 6) цент­ральноамериканський (батьківщина кукурудзи, какао, перцю, квасолі, довговолокнистого виляску); 7) південноамериканський (батьківщина картоплі, тютюну, ананаса, соняшнику, хінного дерева, арахісу). Згодом число центрів було збільшено до 12.

  Відкриті М. І. Вавіловим закономірності географічного роз­поділу сільськогосподарських рослин і розселення їх з первинних центрів полегшують роботу селекціонерів, дозволяють швидше підбирати висхідний матеріал для дослідів і до певної міри перед­бачати результати. Висхідний матеріал має першорядне значення для успішної селекції. Висхідним матеріалом можуть бути дикі форми, штучно отримані форми мутантів, особини з комбінативною мінливістю, сорти і породи, отримані в інших кліматичних умовах.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити