Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

  Процес еволюції триває багато сотень мільйонів років, ре­зультатом чого є вражаюче різноманіття форм живого. Під ево­люцією розуміють необоротний розвиток живої природи, що су­проводиться зміною генетичного складу популяцій, формуванням пристосовування, прогресивним ускладненням будови форм жи­вого. Механізми еволюції забезпечують відповідність живої сис­теми, що розвивається, умовам її існування — високу пристосо­ваність життєвих форм до зовнішнього середовища. В основі при­стосованості лежать процеси самовідтворення макромолекул і живих організмів і дискретність всього живого на Землі.

  Еволюційне учення, або теорія еволюції, наука про причи­ни, рушійні сили, механізми і загальні закономірності еволюції живих організмів. Еволюційне учення служить теоретичною ос­новою біології й узагальнює результати, отримані приватними біологічними науками.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити