Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ВЧЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ЕВОЛЮЦІЇ

Результати еволюції виявляються в трьох зв'язаних між со­бою наслідках: органічної доцільності, поступового удосконален­ня організмів, різноманітності видів.

1.                  Органічний світ характеризується дивною доцільністю в будові органів і їх функцій. Ця доцільність — результат вижи­вання найбільш пристосованих — має відносний характер. При зміні умов існування пристосованість перестає бути такою, а бу­дова органів та їх функції втрачають доцільність. Це доказ того, що вони сформувалися унаслідок природного добору.

  Органи і функції доцільні не взагалі, а лише за певних конк­ретних умов.

  Найвагомішим аргументом проти ідеалістичних уявлень про одвічну доцільність є існування рудиментарних органів, які не виконують яких-небудь важливих функцій. Так, у всіх ссавців кістки тазу — опора для задніх кінцівок. Але кістки тазового по­яса існують і у китоподібних, у яких немає кінцівок. Наявність їх можна зрозуміти, якщо знати історію походження цих тварин. Рудиментарні органи є у багатьох тварин і людини. М'язи вуха, третє віко не функціонують у людини. Ці приклади, як і багато інших рудиментарних органів, дають можливість заперечувати абсолютну доцільність у природі і виникнення людини в резуль­таті творчого акту.

  Дарвін довів, що доцільність у природі носить відносний ха­рактер і є наслідком добору, тобто виживання найбільш пристосо­ваних.

2.                 В процесі еволюції поступово з'являлися все більш вдоско­налені за своєю будовою організми, які характеризувалися більш високою організацією. Поява ознак, що підвищують організацію, сприяла виживанню і підтримувалася відбором. Але у ряді випа­дків пристосування до вузьких умов існування не вимагало ускладнення організації. Тому сформувалися численні види рос­лин і тварин на різних рівнях організації.

3.                 Дивергенція, боротьба за існування і природний добір при­вели до великої різноманітності видів, пристосованих до різнома­нітних умов існування.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити