Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

ВИДОВА ЄДНІСТЬ ЛЮДИНИ. ПОНЯТТЯ ПРО РАСИ

  Сучасне людство належить до одного виду — Homo sapiens. Це доводиться народженням плодовитого і повноцінного  потомства в схрещуваннях між представниками етногеографічних груп населення, що різко розрізняються за деякими ознаками. Видова єдність людей ґрунтується на відтворенні трьох головних ознак роду Ното — випрямленого положення тіла, хапального типу верхніх кінцівок, розвинутої мовної функції і мислення. Назва­ним ознакам належить провідна роль в забезпеченні виживання та розвитку всіх гомінід. Значний консерватизм мають особливос­ті будови опорно-рухового апарату й головного мозку, від яких залежить прямоходіння, діяльність зі знаряддями, соціабільність. Представники різних етногеографічних груп характеризу­ються однаковим інтелектуальним потенціалом. Разом з тим Лю­дина розумна — це різко політиповий вид, що виявляється в на­явності трьох «великих» рас людей (франц., в одн. гасе, від італ. razza — рід, порода, плем'я) і деякого числа більш дрібних груп, що розрізняються головним чином комплексом зовнішніх ознак.

  Виділяють європеоїдну (євразійську), австрало-негроїдну (еква­торіальну) і монголоїдну (азіатсько-американську) «великі» раси.

  Європеоїди мають світлу або смагляву шкіру, пряме або хви­лясте волосся, розвинений волосяний покрив на обличчі, вузький виступаючий ніс, тонкі губи.

  Монголоїди відрізняються світлою або смаглявою шкірою, прямим, нерідко жорстким волоссям, сплощеним лицем з висту­паючими скулами, косим розрізом очей, вираженим «третім ві­ком» (епікантом), середніми показниками ширини носа і губ.

  У австрало-негроїдів шкірні покриви темні, волосся кучеряве шерстисте або хвилясте, губи товсті, ніс широкий, маловиступаючий, з поперечним розташуванням ніздрів.

  Представники різних рас відрізняються деякими фізіологіч­ними і біохімічними ознаками. Так, основний обмін у негрів і у більшої частини інших народів екваторіальної зони нижче, ніж у європейців. У останніх вміст холестерину в плазмі крові досягає 4,64 ммоль/л., тоді як у перших — 3,48 ммоль/л.

  Спільність основних людських ознак і головної лінії історич­ного розвитку, повноцінність потомства в міжрасових шлюбах указують на те, що розділення на раси відноситься до достатньо просунутих стадій еволюції гомінід. На підставі порівняльно-біохімічних і антропологічних даних припускають, що спочатку в людстві виділилися раси монголоїдна і європеоїдно-негроїдна. Пізніше з останньої виділилися євразійська і австрало-негроїдна. Вказані події мали місце, мабуть, на стадії переходу від палеоантропів до неоантропів.

  До епохи великих географічних відкриттів «великі» раси ха­рактеризувалися певним розселенням по планеті. Представники монголоїдної раси розміщувалися на території Північної, Центра­льної, Східної і Південно-Східної Азії, Північної і Південної Аме­рики, австрало-негроїдної — в Старому Світі на південь від тропі­ка Рака, європеоїдної — на території Європи, Північної Африки, Передньої Азії, Північної Індії. Багато расових ознак адаптивно доцільні в тій частині Ойкумени, в якій складалися і мешкали раси протягом багатьох тисячоліть. До таких відноситься пігмен­тація шкірних покривів і шерстисте волосся негроїдів (підвищений рівень сонячної радіації), великі розміри носової порожнини євро­пеоїдів (дія охолодженого в зимовий період повітря), епікант — вузька очна щілина, своєрідне відкладення жирової тканини на обличчі монголоїдів (захист очей від вітру, пилу, відбитого від снігу сонячного світла і від переохолодження тканин особи). Мо­жна припустити, що формування расових комплексів ознак від­бувалося під дією природного добору. Разом з тим слід уникати спрощеного розуміння адаптивної природи таких комплексів в цілому. Деякі ознаки, що входять в расовий комплекс, могли з'явитися через корелятивну мінливість. Так, головну роль в роз­витку сплощеності обличчя монголоїдів грали, мабуть, первинні зміни жувального апарату і загальної конструкції лицьового ске­лета. У виділенні усередині «великих» рас різних морфологічних типів і груп могли грати роль метисація, тривале розмноження в популяції з високим ступенем генетичної спорідненості, а віднос­но народностей, що розміщувалися по околицях Ойкумени, — дрейф генів.

  Всім расам людини притаманні загально-видові особливості Homo sapiens, і всі раси абсолютно рівноцінні в біологічному і психічному розумінні і знаходяться на одному і тому ж рівні ево­люційного розвитку. Представники всіх людських рас однаковою мірою здібні до досягнення найбільших висот в розвитку культу­ри і цивілізації. Расистські погляди знаходяться в суперечності з даними сучасної науки.

  Раси людини не слід змішувати з поняттями «нація», «на­род», «мовна група». Різні раси можуть входити в склад однієї нації, а одні і ті ж раси — до складу різних націй.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити