Довідник з біології

ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ


Всі живі організми є відкритими системами, оскільки вони безперервно обмінюються з навколишнім середовищем енергією, речовиною і інформацією. Організми одержують з навколишнього середовища одні речовини, енергію й інформацію, переробляють їх і віддають в навколишнє середовище інші речовини, енергію й інформацію. Таким чином, обмін з навколишнім середовищем є неодмінною умовою існування живого і обумовлює його фундаментальні властивості: самооновлення, самовідтворення і саморегуляцію. Вплив навколишнього середовища прямо або побічно відображається на розвитку, розмноженні і виживанні організмів. Зовнішнє середовище не тільки впливає на живе, але і само змінюється в результаті життєдіяльності організмів. Отже, відносини між середовищем і живими організмами носять взаємний характер.

Екологія (від грец. oikos — житло, будинок і ..логія) — біологічна наука, вивчаюча організацію і функціонування надорганізмених систем різних рівнів: популяцій, біоценозів (співтовариств), біогеоценозів (екосистем) і біосфери. Екологію визначають також як науку про взаємостосунки організмів між собою і з навколишнім середовищем. Термін «екологія» був запропонований німецьким біологом Е. Геккелем в 1866 р. Об'єкт вивчення екології — різні рівні організації життя, починаючи з організменного. Предметом екології є фізіологія і поведінка окремих організмів у природних умовах існування (аутоекологія), народжуваність, смертність, міграції, внутрішньовидові відносини (динаміка популяцій), міжвидові відносини, потоки енергії і круговороти речовин (синекологія).

Екологія вирішує наступні задачі:

— досліджує закономірності взаємостосунків різних груп організмів (популяцій, видів тощо) з чинниками зовнішнього середовища і їх вплив на середовище існування;

— вивчає взаємостосунки популяцій різних видів у співтоваристві;

— розробляє основи раціонального використовування природних ресурсів людиною, прогнозує антропогенні зміни середовища;

— розробляє й упроваджує біологічні методи боротьби зі шкідниками і бур'янами;

— розробляє і рекомендує промисловості безвідходні технології виробництва (оборотне водопостачання, переробка відходів тощо).

Кожна з перерахованих задач розв'язується певними методами дослідження. За допомогою польових методів (тривале спостереження за взаємостосунками в природі, за міграцією тварин тощо) вивчають конкретний вплив комплексу чинників середовища на розвиток і життєдіяльність популяцій. Експериментальні методи дозволяють встановлювати вплив окремих чинників на розвиток організмів. Для цього створюють моделі, тобто штучні екологічні системи, аналогічні природним. Наприклад, акваріум може служити моделлю реального водоймища. Методи математичного моделювання дають можливість прогнозувати розвиток екосистем залежно від змін клімату і антропогенних дій. В основі цих моделей лежить кількісний аналіз спостережень багатьох фахівців: біологів, гідрологів, мікробіологів, кліматологів, гідрохіміків та ін. Ці дані обробляються на ЕОМ і дозволяють передбачати реакцію даної екосистеми на дію середовища і людини на багато десятиріч вперед. Такі моделі розроблені, зокрема, для озера Байкал, Азовського і Каспійського морів тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити