Довідник з біології

РОСЛИНИ

БОТАНІКА (грец. botanike, від botane - рослина, трава) - комплекс наук про рослини. Основні ботанічні дисципліни: систематика рослин (вивчає їх класифікацію та філогенію), морфологія (зовнішню будову), анатомія (внутрішню будову), ембріоло­ги/ (статеві елементи, розвиток зародка), палеоботаніка (викопні рослини), фізіологія (життєдіяльність і функції), біохімія (хіміч­ний склад і біохімічні процеси), екологія (взаємодію з середови­щем та іншими організмами), географія рослин (географічне розповсюдження таксонів), ботанічна географія (географічний роз­поділ рослинного покриву), геоботаніка, або фітоценологія (рослинні  угруповання), фітопатологія (хвороби рослин), ботанічне ресурсознавство, або економічна ботаніка (використання рослин людиною). В залежності від об'єктів і методів вивчення, а також практичної потреби виділяються й багато інших ботанічних дис­циплін. Так, із морфології виділяють карпологію, тетралогію, полінологію та інші. Окремі систематичні групи рослин вивчають альгологія (водорості), бріологія (мохи), птеридологія (папороті) та інші. Дендрологія вивчає дерева й кущі незалежно від їх систе­матичного положення. Деякі ботанічні дисципліни (цитологія рослин, генетика рослин) входять до відповідних загально біологічних наук. Традиційно до ботаніки належить мікологія, що вивчає гриби, котрі з середини XX ст. виділяють в окреме царство. Межі наук умовні, на їх стиках виникають нові дисципліни (біо­хімічна систематика, або хемотасономія, палеоботанічна еко­логія тощо).

  Рослинний світ багатий і різноманітний. Він нараховує більше 500 тис. видів. Різноманітність рослинного світу полягає в наявності одноклітинних і багатоклітинних форм; одно -, двох - і багаторічних рослин; трав, чагарників і дерев. Величезні просто­ри суші покриті лісами й луками. Рослини заселяють усі водні простори. Вони зустрічаються в пустелях і високо в горах.

  Значення рослин у першу чергу визначається тим, що вони здібні до фотосинтезу. Зелені рослини забезпечують киснем усі живі істоти, що мешкають на Землі. У процесі фотосинтезу вони поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень, створюють орга­нічні речовини, що слугують їжею людині й тваринам, зволожу­ють повітря. Поглинаючи з ґрунту розчини мінеральних солей, рослини беруть участь у кругообігу речовин у природі, в процесах ґрунтоутворення. Людина використовує рослини як продукти харчування (злакові, плодові, овочеві), як джерело сировини для промисловості (каучуконосні, цукристі, ефіроолійні, волоконні, лікарські). Велике також естетичне значення рослин у житті лю­дини.

  Об'єкти вивчення шкільного курсу ботаніки за сучасною сис­тематикою відносяться до трьох різних царств:

Разом з тим, до даного переліку царств слід додати представ­ників доклітинних форм життя, виділених в самостійне царст­во, що займають проміжне положення між живою і неживою природою. Це віруси. Саме з них ми й почнемо знайомство з різ­ними формами життя.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити