Біологія - універсальний довідник

ЛЮДИНА

 

ПОВЕДІНКА ТА ПСИХІКА

 

ХАРАКТЕР, ТЕМПЕРАМЕНТ, ОСОБИСТІСТЬ

 

Особистість — це конкретна людина з неповторним поєднанням її фізичних, фізіологічних та психологічних якостей і властивостей. Для формування особистості, її самовиховання, самопізнання і самооцінки надзвичайно важливим є спілкування з людьми, які її оточують, встановлення особистісних контактів.

Одна з основних ознак особистості — врівноваженість, що дозволяє людині за будь-яких обставин зберігати свої життєві установки та переконання.

Особистість людини формується з: 1) її інтересів, потреб, нахилів, прагнень та ідеалів; 2) з її здібностей і обдарувань і 3) з особливостей її характеру.

Нахили, які виявляє дитина до тієї чи іншої діяльності, можуть свідчити про наявність у неї відповідних спадкових задатків, що є основою розвитку певних здібностей. Здібності — це такі особливості особистості, які є умовами найбільш успішного виконання даної діяльності, засвоєння знань, умінь, навиків. Здібності виявляються і формуються у процесі самої діяльності.

Характер — це неповторне поєднання психологічних рис особистості. Найважливіші психологічні риси особистості — це її переконання, ідеали, мета, самооцінка, ставлення до навколишнього середовища, до суспільства в цілому. Особливе місце в характері людини відіграють вольові ознаки. Воля — це здатність людини робити свідомі вчинки, які вимагають зусиль для подолання зовнішніх перешкод або внутрішніх труднощів.

В основі характеру кожної людини лежить властивий їй темперамент. Незважаючи на те, що всі люди за своїми особистісними властивостями відрізняються одні від одних, існують певні психофізіологічні властивості нервової системи, які у багатьох людей подібні. В основі цих властивостей лежить чотири типи темпераменту: холерик (рухливий, енергійний, товариський), сангвінік (спокійний, стійкий, чуттєвий), флегматик (малорухливий, витриманий, нетовариський), меланхолік (вразливий, боязкий, нетовариський, плаксивий, неенергійний). Такий поділ темпераментів відносний, у чистому вигляді таких людей зустріти майже не вдається. Дуже часто в людини поєднуються ознаки різних темпераментів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити