Біологія - універсальний довідник

БУДОВА КВІТКОВОЇ РОСЛИНИ. ФУНКЦІЇ ЇЇ ОРГАНІВ

 

КЛІТИНА. РОСЛИННІ ТКАНИНИ

 

Серед рослин найбільш високоорганізованими є квіткові, або покритонасінні. Ці рослини вивчають на різних рівнях їх біологічної організації: клітини, тканини, органа. Орган — це частина тіла організму, що виконує певну функцію (функції). У рослини є вегетативні органи (від лат. вегетативус — рослинний) — пагін і корінь — генеративні (від лат. генераре — народжувати) — квітка, плід, насіння.

 

КЛІТИНА — СТРУКТУРНА І ФУНКЦІОНАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗМУ

 

Клітина — це найдрібніша одиниця будь-якого організму, в тому числі і рослинного. Як функціональна одиниця, вона має усі властивості живого: дихає, живиться, їй властивий обмін речовин; клітина виділяє кінцеві продукти обміну, має подразливість і відповідає на зовнішні подразники, здатна до поділу і самовідтворення.

Будова клітини. Живою частиною клітини, яка бере активну участь в обміні речовин, є протопласт (цитоплазма, ядро, пластиди). Протопласт оточений оболонкою (мал. 1).

 

 

Мал. 1. Рослинна клітина:

1 — оболонка;

2 — цитоплазма;

3 — пластиди;

4 — вакуоля;

5 — ядро;

6 — ядерце

 

Цитоплазма — безбарвна в’язка речовина, яка перебуває в постійному русі. Рух цитоплазми настільки енергійний, наскільки активно функціонує клітина. Важливу роль у життєдіяльності клітини відіграють її структурні компоненти. Структурні компоненти цитоплазми виконують специфічні функції: одні з них відповідають за дихання, інші — за синтез органічних речовин, треті — за виділення речовин (кінцевих продуктів обміну) і т. д. Структурні компоненти цитоплазми називають органелами.

Важливою складовою частиною багатьох органел є мембрана.

Мембрана — це найтонша плівка, в утворенні якої беруть участь білки і жироподобні речовини. Більшість мембранних білків — ферменти, фізіологічно активні речовини, які впливають на хід біохімічних процесів у клітині. З участю ферментів у цитоплазмі постійно щось утворюється або щось руйнується, тому що для цитоплазми характерне постійне самооновлення, яке здійснюється у процесі обміну речовин.

Значне місце у цитоплазмі займає вакуоля (або вакуолі). Вони складають 70-90% загального об’єму дорослої клітини. Вакуоля оточена мембраною-тонопластом і заповнена клітинним соком — розчином різних органічних речовин (глюкози, сахарози, ферментів, пігментів і ін.) і неорганічних (води, мінеральних солей). Поверхневу цитоплазматичну мембрану, що прилягає до оболонки, називають плазмалемою.

Важливу роль у клітині відіграє ядро — носій ознак і властивостей клітини і всього організму. Через цю органелу здійснюється передача спадкової інформації від клітини до клітини, від материнського організму до дочірнього. Крім того, ядро — центр керування життєвими процесами, що протікають у клітині.

Ядро занурене в цитоплазму і на поверхні має оболонку з двох мембран: зовнішньої і внутрішньої. Ядерна оболонка пронизана отворами — порами. Зовнішня мембрана безпосередньо переходить у систему мембран цитоплазми. У ядрі знаходяться хромосоми (від грец. хромос — колір і сома — тіло) і щільніші утворення — ядерця. Кількість хромосом для кожного виду є сталою (наприклад, 20 — у кукурудзи, 108 — у хвоща польового). У них записано спадкові якості організму. Хромосоми і ядерця занурені в ядерний сік.

Двомембранними органелами клітини, крім ядра, є пластиди. Вони різні за кольором і функціями. Зелені пластиди називаються хлоропластами (від грец. хлорос — зелений і пластос — утворений), жовто-оранжеві або червоні — хромопласти (від грец. хрома — фарба), безколірні — лейкопласти (від грец. лейкос — білий). Колір хлоропластів зумовлений наявністю зеленого пігменту хлорофілу. Крім нього у хлоропластах є каротин і ксантофіл — пігменти жовто-оранжевого кольору. Каротин і ксантофіл визначають колір хромопластів. Лейкопласти позбавлені барвних речовин.

До складу рослинної клітини входять органічні і неорганічні речовини. Серед органічних речовин найбільш важливі білки, вуглеводи, жири, нуклеїнові кислоти (від лат. нуклеус — ядро; дослівно ядерні кислоти). З неорганічних речовин у живій активно функціонуючій клітині міститься багато води (70—95%) і обов’язково присутні мінеральні солі.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити