Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

БІОЛОГІЯ КЛІТИНИ

 

Тестові завдання

 

Виберіть одну правильну відповідь.

1. Вода здатна розчиняти речовини тому, що:

A) містить іони;

Б) містить Оксиген;

B) містить Гідроген;

Г) її молекули полярні.

 

2. До складу хлорофілу входить елемент:

А) Калій;

В) Кальцій;

Б) Натрій;

Г) Магній.

 

3. Функцією протеаз є:

A) синтез АТФ;

Б) розщеплення білків;

B) розщеплення ліпідів;

Г) розщеплення полісахаридів.

 

4. Мономерами білка є:

А) гліцерин;

В) амінокислоти;

Б) нуклеотиди;

Г) моносахариди.

 

5. Процес, що змінює первинну структуру білків:

А) деструкція;

В) редуплікація;

Б) ренатурація;

Г) денатурація.

 

6. Конформація вторинної структури білка являє собою:

A) спіраль;

Б) глобулу;

B) ланцюг залишків амінокислот, розташованих у певній послідовності;

Г) ланцюг залишків амінокислот, розташованих у будь-якій послідовності.

 

7. Структура білків, стабілізована пептидними зв’язками:

А) первинна;

В) третинна;

Б) вторинна;

Г) четвертинна.

 

8. Хітин — це:

A) тваринний жир;

Б) тваринний білок;

B) тваринний полісахарид;

Г) компонент клітинної стінки рослин.

 

9. Послідовність нітрогеновмісних основ, яка має утворитися в процесі подвоєння молекули ДНК на базі полінуклеотидного ланцюга АЦГ ГЦЦ ГАТ ГГТ ТАА ТТГ.

A) ТГЦ ЦГГ ЦТА ЦЦА АТТ ААЦ;

Б) ТТЦ ЦГГ ГТЦ ГГЦ АТТ ААЦ;

B) ТТТ ГГГ ЦТА ЦЦА АТТ ААУ;

Г) ТГЦ ЦГГ ЦТА ЦЦА УТТ УУЦ.

 

10. Кількість амінокислот, що утворяться внаслідок трансляції на основі фрагмента ІРНК — УУУ АЦЦ ЦАА ЦУГ ЦЦГ ГУА.

A) 3;

Б) 5;

B) 6;

Г) 7.

 

11. Білок, що переносить кисень у крові:

A) фібрин;

Б) тромбін;

B) кератин;

Г) гемоглобін.

 

12. До складу молекули РНК не входить нітрогеновмісна основа:

A) тимін;

Б) гуанін;

B) аденін;

Г) урацил.

 

13. тРНК:

A) бере участь у транскрипції;

Б) входить до складу рибосом;

B) містить інформацію про будову білка;

Г) активує амінокислоти і переносить до місця синтезу білка.

 

14. Ферменти є:

A) каталізаторами хімічних реакцій;

Б) основним джерелом енергії в клітинах;

B) запасними поживними речовинами у рослин;

Г) запасними поживними речовинами у тварин.

 

15. АТФ —це:

A) нуклеотид;

Б) біополімер;

B) амінокислота;

Г) нітрогеновмісна основа.

 

Практичні завдання

1. Фрагмент першого ланцюга ДНК має таку нуклеотидну послідовність: ТАЦАГАТГГАГЦТГЦ. Визначте послідовність мономерів білка, закодованого фрагментом другого ланцюга ДНК.

2. Фрагмент ланцюга білка нормального гемоглобіну складається із 7 амінокислот, розміщених у такій послідовності:

вал — лей — лей — тре — про — глн — ліз.

Яка будова фрагмета ІРНК, що є матрицею для синтезу цього фрагмента молекули гемоглобіну? (Додаток «Код ДНК».)

3. Ділянка поліпептидного ланцюга має таку будову: аланін — лізин — валін — серин — лейцин. Визначте послідовність нуклеотидів у ділянці ДНК, яка кодує цю частину ланцюга.

4. У молекулі ІРНК міститься 26 % аденілових нуклеотидів, 6 % — гуанілових, 40 % — урацилових. Який нуклеотидний склад має відповідна ділянка ДНК?

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити