Біологія. Комплексний довідник - підготовка до ЗНО та ДПА

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

 

ВАРІАНТ 4

 

Завдання 1—50 мають по чотири варіанти відповідей, з яких лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Виберіть правильну відповідь і позначте її в бланку відповідей.

 

1. Позначте науку, яка вивчає будову, функції та походження тваринних тканин:

А) цитологія;

В) мікроскопічна анатомія;

Б) гістологія;

Г) біохімія.

 

2. Позначте автора закону зчепленого успадкування:

А) Морган;

В) Уотсон;

Б) Вайнберг;

Г) Корренс.

 

3. Позначте органічні речовини, які утворюються внаслідок процесу фотосинтезу:

А) білки;

В) вуглеводи;

Б) липіди;

Г) нуклеїнові кислоти.

 

4. Позначте кількість енергії, яка вивільняється при розщепленні 1 г жиру:

А) 34,5кДж;

В) 17,2кДж;

Б) 38,9 кДж;

Г) 24,7 кДж.

 

5. Позначте білок, який входить до складу пір’я, волосся, кігтів:

А) міозин;

В) актин;

Б) гемоглобін;

Г) кератин.

 

6. Позначте органелу клітини, де синтезуються білки:

А) рибосоми;

В) комплекс Гольджі;

Б) лізосоми;

Г) ядро.

 

7. Позначте, хто НЕ брав участі у створенні клітинної теорії:

А) Т. Шван;

В) Р. Вірхов;

Б) М. Шлейден;

Г) А. Левенгук.

 

8. Позначте ознаку прокаріотичної клітини:

A) не мають сформованого ядра;

Б) наявність пластид;

B) наявність мітохондрій;

Г) наявність ендоплазматичної сітки.

 

9. Позначте органели, які є системою синтезу та транспортування органічних речовин у цитоплазмі клітини:

А) рибосоми;

В) лізосоми;

Б) ендоплазматична сітка;

Г) мітохондрії.

 

10. Позначте диплоїдний набір хромосом людини:

А) 23 хромосоми;

В) 46 хромосом;

Б) 48 хромосом;

Г) 24 хромосоми.

 

11. Позначте клітини тварин, у яких відсутні ядра:

А) нейрони;

В)лейкоцити;

Б) еритроцити;

Г) м’язові клітини.

 

12. Позначте вуглевод — моносахарид:

А) глюкоза;

В) хітин;

Б) крохмаль;

Г) целюлоза.

 

13. Позначте, яка структурна одиниця відповідає за синтез визначеної молекули білка:

А) ген;

В) тРНК;

Б) триплет;

Г) нуклеотид.

 

14. Позначте, який процес належить до енергетичного обміну:

А) фотосинтез;

В) дихання;

Б) синтез РНК;

Г) біосинтез білка.

 

15. Позначте складову частину вірусів:

А) цитоплазма;

В) рибосоми;

Б) ядро;

Г) капсид.

 

16. Позначте клітинні організми:

А) віруси;

В) пріони;

Б) віроїди;

Г) бактерії.

 

17. При виготовленні сирів бактеріями зумовлюється бродіння:

А) спиртове;

В) маслянокисле;

Б) молочнокисле;

Г) пропіоновокисле.

 

18. Позначте, який з організмів має два ядра:

А) евглена зелена;

В) амеба протей;

Б) інфузорія-туфелька;

Г) радіолярія.

 

19. Позначте тварин з променевою симетрією тіла:

А) гідри;

В) нереїди;

Б) стьожкові черви;

Г) сисуни. .

 

20. Позначте тип двошарових тварин:

А) плоскі черви;

В) кишковопорожнинні;

Б) кільчасті черви;

Г) круглі черви.

 

21. Позначте, який тип будови тіла відсутній у лишайників:

А) накипний;

В) чагарниковий;

Б) кущистий;

Г) листуватий.

 

22. Позначте тканину рослин, де відкладаються запасні поживні речовини:

А) твірна;

В) механічна;

Б) провідна;

Г) основна.

 

23. Позначте, де знаходяться клітини твірної тканини стебла дерев’янистої рослини:

А) у шкірці;

В) у деревині;

Б) у камбії;

Г) у серцевині.

 

24. Позначте однодомну рослину:

А) кукурудза;

В) тополя;

Б) конопля;

Г) верба.

 

25. Позначте, якому відділу рослин притаманне подвійне запліднення:

А) мохоподібним;

В) голонасінним;

Б) папоротеподібним;

Г) покритонасінним.

 

26. Позначте, яку функцію виконує заросток папоротеподібних:

A) на ньому утворюються спори;

Б) на ньому утворюються гамети;

B) на ньому утворюються тільки жіночі гамети;

Г) на ньому утворюються тільки чоловічі гамети.

 

27. Позначте, яка рослина має стрижневу кореневу систему:

A) конюшина;

Б) конвалія;

B) пшениця;

Г) часник.

 

28. Позначте, у яких червив вперше з’явилася кровоносна система:

А) у війчастих;

В) у кільчастих;

Б) у круглих;

Г) у стьожкових.

 

29. Позначте тварину, яка має незамкнену кровоносну систему:

А) дощовий черв’як;

В) ланцетник;

Б) бджола;

Г) скат.

 

30. Позначте, скільки пар ніг мають павуки:

А) 2 пари;

В) 4 пари;

Б) 3 пари;

Г) 5 пар.

 

31. Позначте, у яких тварин тільки один шийний хребець:

А) риб;

В) плазунів;

Б) земноводних;

Г) ссавців.

 

32. Позначте тварин, у яких відсутня клоака:

А) жаба ставкова;

В) єхидна;

Б) білий лелека;

Г) кажан.

 

33. Позначте клас хордових із зовнішнім заплідненням:

А) земноводні;

В) птахи;

Б) плазуни;

Г) ссавці.

 

34. Позначте вторинно-порожнинних тварин:

А) круглі черви;

В) членистоногі;

Б) плоскі черви;

Г) кільчасті черви.

 

35. Позначте кількість пар ребер людини:

А) 10 пар;

В) 8 пар;

Б) 12 пар;

Г) 14 пар.

 

36. Позначте, який з вітамінів підвищує опір організму до простудних захворювань:

А) вітамін А;

В) вітамін Д;

Б) вітамін С;

Г) вітамін В;

 

37. Позначте, де утворюються еритроцити:

A) в червоному кістковому мозку;

Б) в жовтому кістковому мозку;

B) в селезінці;

Г) в лімфатичних вузлах.

 

38. Позначте, при нестачі якого вітаміну розвивається рахіт:

A) вітаміну А;

Б) вітаміну В;

B) вітаміну С;

Г) вітаміну Д.

 

39. Позначте, який хімічний елемент входить до складу тироксину (гормону щитовидної залози):

A) калій;

Б) магній;

B) йод;

Г) залізо.

 

40. Позначте, де знаходиться центр зорового аналізатора:

A) потилична частина кори головного мозку;

Б) скронева частина кори головного мозку;

B) тім’яна частина кори головного мозку;

Г) лобова частина кори головного мозку.

 

41. Позначте, коли відбувається кросинговер під час мейозу:

A) у профазі першого поділу;

Б) у метафазі першого поділу;

B) у профазі другого поділу;

Г) у анафазі другого поділу.

 

42. Позначте, які з названих явищ є модифікаціями:

A) трисомія по 21 парі хромосом у людини;

Б) рахіт у людини;

B) поліплоїдія пшениці;

Г) білі очі дрозофіли.

 

43. Гомозиготний брюнет одружився з блондинкою. Позначте, який колір волосся матимуть їх діти:

A) усі діти будуть гетерозиготними брюнетами;

Б) усі діти будуть гомозиготними брюнетами;

B) усі діти будуть блондинами;

Г) 50 % дітей будуть брюнетами, 50 % — блондинами.

 

44. Позначте особину, яку схрещують при аналізуючому схрещуванні з другою особиною, генотип якої хочуть визнати:

A) гетерозиготна;

Б) гомозиготна за домінантною ознакою;

B) гомозиготна за рецесивною ознакою;

Г) будь-який генотип.

 

45. Позначте ознаки подібності, які лежать в основі морфологічного критерію:

A) зовнішньої будови;

Б) набору хромосом;

B) біохімічного складу;

Г) процесів життєдіяльності.

 

46. Позначте біотичні фактори:

A) діяльність людини;

Б) рентгенівські проміні;

B) взаємодія організмів;

Г) вологість.

 

47. Позначте сигнал до сезонних змін у тварин:

A) зменшення тривалості світлового дня;

Б) зменшення температури навколишнього середовища;

B) збільшення атмосферного тиску;

Г) зменшення кількості поживних речовин.

 

48. Позначте сукупність організмів, які мешкають на дні водойму:

А) ефемери;

В) сукуленти;

Б) планктон;

Г) бентос.

 

49. Позначте визначення гомологічних органів:

A) органи, що мають спільне походження і будову, відрізняються функціями;

Б) органи, що мають різне походження та будову, але подібні за функціями;

B) орган, що втратив своє значення;

Г) проява у фенотипі окремих особин виду рис предків.

 

50. Позначте біологічні рушійні сили антропогенезу:

А) суспільна праця;

В) розвиток абстрактного мислення;

Б) розподіл праці;

Г) природний добір.

 

Завдання 51—56 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЛІТЕРОЮ, доберіть відповідник, позначений ЦИФРОЮ, і впишіть її в таблицю. Потім послідовність цифр перенесіть до бланка.

 

51. Установіть відповідність між органами та системами органів людини, до якої вони належать

A) шлунок, стравохід;

Б) нирки, сечовий міхур;

B) головний мозок;

Г) гортань, бронхи.

1. кровоносна;

2. травна;

3. дихальна;

4. нервова;

5. видільна.

 

52. Установіть відповідність між мономерами та полімерами органічних сполук:

A) нуклеотид; 1. ліпиди;

Б) моносахарид; 2. білки;

B) амінокислота. 3. нуклеїнові кислоти;

4. вуглеводи.

 

53. Установіть відповідність між органелами руху клітини та представниками найпростіших тварин, що їх мають:

A) псевдоподії; 1. поліпи;

Б) війки; 2. амеби;

B) джгутики. 3. інфузорії;

4. евглени.

 

54. Установіть відповідність між назвою науки та об’єктами її вивчення:

A) ентомологія; 1. птахи;

Б) іхтіологія; 2. ссавці;

B) орнітологія; 3. паразитичні черви;

Г) гельмінтологія. 4. риби;

5. комахи.

 

55. Установіть відповідність між описом функцій шкіри та їх назвою:

A) залози виділяють жир для змащення шкіри;

Б) урівноваження процесів утворення та віддачі тепла організмом;

B) перешкоджає проникненню в організм сторонніх тіл і речовин.

1. захисна;

2. запасна;

3. секреторна;

4. теплорегуляційна.

 

56. Установіть відповідність між науковими відкриттями та їх авторами:

A) відкриття фагоцитозу; 1. В. І. Вернадський;

Б) відкриття існування вірусів; 2. Дж. Уотсон і Ф. Крик;

B) відкриття моделі будови ДНК. 3. І.І. Мечников;

4. Д. Й. Івановський.

 

У завданнях 57—58 розташуйте варіанти дій (подій) у правильній послідовності. Запишіть літери, якими позначені дії, у таблицю в тесті. Перша дія має відповідати цифрі 1 у таблиці, друга — цифрі 2 і т. д. Потім послідовність літер перенесіть до бланка відповідей. У відведені клітинки бланка вписуйте ТІЛЬКИ ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ ЛІТЕРИ.

 

57. Визначте послідовність стадій життєвого циклу вірусу імунодефіциту людини:

A) вихід вірусних частинок з клітини в кров;

Б) потрапляння вірусу в організм, взаємодія з клітиною-хазяїном;

B) збирання вірусних частинок;

Г) потрапляння вірусних частинок в організм іншої людини;

Д) проникнення в клітину, синтез вірусних нуклеїнових кислот і білків.

 

58. Визначте послідовність рефлекторної дуги колінного рефлексу:

A) сіра речовина спинного мозку;

Б) рецептор;

B) відцентровий нейрон;

Г) доцентровий нейрон;

Д) вставний нейрон.

 

У завданнях 59—60 запишіть відповідь та перенесіть її до бланка відповідей.

 

59. Визначте, з точністю до сотих, довжину (у нм) гена, що кодує білок нормального гемоглобіну, який у своєму складі містить 287 амінокислот.

Відповідь:

 

60. У вівса ранньостиглість домінує над пізностиглістю. На дослідній ділянці від схрещування пізньостиглого вівса з гетерозиготним ранньостиглим отримали 69 134 рослин ранньостиглого вівса. Визначте кількість пізньостиглих рослин.

Відповідь:_______________________________

 

Увага! Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми завдань.

Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці, розташованому внизу бланка.

 

У завданнях 1-50 виберіть ОДНУ правильну відповідь та позначте її так: [x]

 

У завданнях 51-56 до таблиці вписуйте тільки ЦИФРИ.

 

У завданнях 57-58 у відведені клітинки бланка вписуйте тільки ВЕЛИКІ ДРУКОВАНІ літери.

 

У завданнях 59-60 відповідь записуйте у рядок.

 

Щоб виправити відповідь, запишіть номер завдання і правильну відповідь.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити