БІОЛОГІЯ ЗНО 2018 - КОМПЛЕКСНЕ ВИДАННЯ

СЕРТИФІКАЦІЙНА РОБОТА З БІОЛОГІЇ

Час виконання — 120 хвилин

Робота складається з 50 завдань різних форм. Відповіді до завдань Ви маєте позначити в бланку А.

Інструкція щодо роботи в зошиті

1. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.

2. Відповідайте лише після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

3. У разі необхідності використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті.

4. Намагайтесь виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланка відповідей А

1. До бланка А записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2. Відповіді вписуйте чітко, дотримуючи вимог інструкції до кожної форми завдань.

3. Неправильно позначені, підчищені відповіді вважатимуться помилкою.

4. Якщо Ви позначили відповідь до якогось із завдань 1-46 неправильно, можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку:

5. Якщо Ви вирішили виправити будь-яку цифру в числі, що є відповіддю до якогось із завдань 47-50, то скористайтесь відведеним для цього місцем на бланку А. Пам’ятайте, що потрібно вписати нове тризначне число.

6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, зазначених у бланку А.

Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита і кількість сторінок. Їх має бути 16.

Позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А так:

Бажаємо Вам успіху!

Завдання 1-40 мають чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Рослини, бактерії та мікроскопічні гриби виділяють антибіотики та фітонциди, які негативно впливають на життєдіяльність інших рослин, мікроорганізмів.

Людина використовує ці біологічно активні речовини для

А лікування бактеріальних захворювань

Б діагностування генетичних захворювань

В створення раціональних сівозмін

Г боротьби з комахами — шкідниками сільськогосподарських культур

2. На рисунку зображено чотири біологічні об’єкти.

перший об’єкт

другий об’єкт

третій об’єкт

четвертий об’єкт

Які об’єкти знаходяться на одному рівні організації живої природи?

А перший та другий

Б третій та четвертий

В другий та третій

Г перший та третій

3. Прочитайте текст: «Лікар виявив у пацієнта руйнування емалі зубів. До таких наслідків могла призвести нестача (1). Лікар порадив уживати в їжу (2), які містять цей хімічний елемент». Замість цифр у тексті потрібно вписати слова, наведені в рядку. Укажіть правильний варіант.

А 1 — Феруму, 2 — яблука, петрушку, яйця, печінку

Б 1 — Іоду, 2 — бурі водорості

В 1 — Флуору, 2 — молоко, морепродукти, шпинат

Г 1 — Калію, 2 — картоплю, абрикоси, сливи

4. Целюлоза та глікоген — це

А полісахариди

Б дисахариди

В моносахариди

Г полінуклеотиди

5. На рисунку зображено схему газообміну в легенях. Якою цифрою позначено плазматичну мембрану?

А 1

Б 2

В 3

Г 4

6. Твердження «кожна нова клітина утворюється лише внаслідок розмноження материнської клітини шляхом поділу» є одним із положень

А еволюційного вчення Ч. Дарвіна

Б хромосомної теорії спадковості

В клітинної теорії

Г синтетичної теорії еволюції

7. Рослинна клітина, на відміну від тваринної, має

А комплекс Гольджі

Б вакуолю з клітинним соком

В ендоплазматичну сітку

Г мітохондрії

8. Обчисліть і вкажіть відсоток тимідилових нуклеотидів у ділянці молекули ДНК, якщо гуанілові нуклеотиди становлять 42 відсотки від загальної кількості.

А 84

Б 42

В 16

Г 8

9. У лізосомах відбувається деградація білків, вуглеводів, ліпідів тощо. Для здійснення цього процесу до лізосом мають потрапити відповідні ферменти. Укажіть правильний шлях ферментів від місця синтезу до лізосом.

А пероксисоми → зерниста ендоплазматична сітка → лізосоми

Б комплекс Гольджі → рибосоми → лізосоми

В зерниста ендоплазматична сітка → комплекс Гольджі → лізосоми

Г мітохондрії → рибосоми → лізосоми

10. Проаналізуйте наведений графік, який відображає вплив фактора зовнішнього середовища на інтенсивність фотосинтезу. Яке з тверджень щодо цього впливу є правильним?

А Інтенсивність фотосинтезу не залежить від концентрації вуглекислого газу в повітрі.

Б За концентрації вуглекислого газу в повітрі вище 0,1 % інтенсивність фотосинтезу зростає.

В У наслідок зростання концентрації вуглекислого газу в повітрі інтенсивність фотосинтезу знижується.

Г За концентрації вуглекислого газу в повітрі до 0,05 % інтенсивність фотосинтезу зростає.

11. Діагностування хвороби Дауна на ранніх етапах внутрішньоутробного розвитку можливе в результаті вивчення

А фенотипу

Б каріотипу

В генотипу

Г окремих генів

12. Двома мембранами в клітинах еукаріотів обмежений уміст.

А лізосом

Б рибосом

В мітохондрій

Г пероксисом

13. Яку органелу зображено на рисунку?

А мітохондрію

Б клітинний центр

В комплекс Гольджі

Г ендоплазматичну сітку

14. Російський учений Д. Й. Івановський у 1892 році довів існування

А бактерій

Б лишайників

В грибів

Г вірусів

15. Групу прокаріотів називають анаеробними, якщо вони

А нездатні до фотосинтезу

Б отримують енергію за рахунок безкисневого розщеплення органічних речовин

В використовують енергію хімічних реакцій для синтезу нових органічних речовин

Г отримують енергію за рахунок окиснення органічних речовин

16. До відділу Бурі водорості належить

А спірогіра

Б порфіра

В ламінарія

Г ульва

17. Прочитайте опис відомого купця-мандрівника Марка Поло: «У Китаї є чорний камінь, викопують його в горах як руду, а горить він як дрова. Вогонь від нього сильніший, ніж від дров, а процес горіння триває всю ніч аж до ранку. Спалювати цей камінь набагато дешевше та й до того ж дерева зберігаються...».

Викопні представники якої групи рослин утворили корисну копалину, описану мандрівником?

А бурі водорості

Б діатомові водорості

В покритонасінні

Г папоротеподібні

18. Будинки італійського міста Венеції вже сотні років стоять у воді на палях зі стійкої до гниття деревини голонасінної рослини. Укажіть цю рослину.

А сосна

Б модрина

В ялина

Г кедр

19. Щойно народжене цуценя шукає сосок матері й, знайшовши починає енергійно смоктати. Установлено, що програма цих дій зумовлена сигналом: цуценя реагує на теплу шерсть. Якщо йому підкласти замість матері грілку, пошукових реакцій не буде. Якщо йому підкласти розігріте хутро, воно одразу починає пошуки. Це є виявом

А інстинкту

Б тропізму

В таксису

Г умовного рефлексу

20. Укажіть представника ссавців із ряду Комахоїдні.

А

Б

В

Г

21. До головоногих молюсків належить

А Устриця їстівна

Б Беззубка звичайна

В Восьминіг гігантський

Г Ставковик великий

22. Функцію скелета в членистоногих виконує

А хребет

Б хітинова кутикула

В гідроскелет

Г хорда

23. Яка тварина має такі ознаки: живе в ґрунті; тіло червоподібне, шкіра гола, вкрита слизом, серце має три камери, кінцівки відсутні?

А черв’яга кільчаста

Б дощовий черв’як

В веретільниця ламка

Г тритон звичайний

24. Яка клітина тіла гідри прісноводної позначена на рисунку літерою X?

А шкірно-м’язова

Б травна

В нервова

Г жалка

25. На рисунку наведено схему отримання протидифтерійної лікувальної сироватки: 1—4 — багаторазове введення в організм коня вмісту колби; 5 — забір крові; 6, 7 — виготовлення сироватки; 8 — ампули з готовим препаратом; 9 — уведення сироватки хворій людині для лікування. Що вводять в організм коня для отримання сироватки?

А кров людини, хворої на дифтерію

Б протидифтерійну сироватку

В сироватку крові людини

Г дифтерійну вакцину

26. Проаналізуйте твердження щодо опорно-рухової системи людини. Чи є з-поміж них правильні?

I. Суглоб — це напіврухоме з’єднання кісток.

II. До складу поясу верхніх кінцівок входить ключиця.

А лише І

Б лише II

В обидва правильні

Г немає правильних

27. Збільшення частоти дихання під час фізичного навантаження зумовлено

А підвищенням концентрації вуглекислого газу в крові

Б звуженням кровоносних судин

В підвищенням концентрації кисню в крові

Г розширенням кровоносних судин

28. У якому органі травної системи людини для поліпшення травлення змінюється pH середовища зі слабколужного на кисле?

А дванадцятипалій кишці

Б стравоході

В ротовій порожнині

Г шлунку

29. Яке захворювання виникає за нестачі вітаміну А?

А бері-бері

Б куряча сліпота

В рахіт

Г цинга

30. Два учні на уроці біології обговорювали функціонування нефрону. Перший учень сказав, що фільтрація відбувається завдяки високому тиску в капілярах клубочка. Другий учень зауважив, що високий тиск утворюється внаслідок різниці діаметрів приносної та виносної артеріоли. Хто з них має рацію?

А лише перший

Б лише другий

В обидва помиляються

Г обидва мають рацію

31. Людина відчула запах квітів троянди. Які рецептори При цьому спрацювали?

А фоторецептори

Б хеморецептори

В терморецептори

Г механорецептори

32. Який гормон виробляє ендокринна залоза, зображена на рисунку?

А тироксин

Б адреналін

В вазопресин

Г соматотропін

33. Собаководи одного з клубів протягом кількох років схрещували мексиканських безшерстих собак між собою. У потомстві завжди були безшерсті й шерстисті собаки у співвідношенні 2: 1, а також з’являлись мертві цуценята з численними аномаліями. Собаководи висловили свої думки щодо цього:

1-й собаковод: безшерстість — домінантна ознака;

2-й собаковод: безшерсті собаки завжди гетерозиготні;

3-й собаковод: домінантний ген у гомозиготному стані спричиняє загибель цуценят.

Хто з них має рацію?

А лише 1-й і 2-й

Б усі мають рацію

В лише 2-й і 3-й

Г усі помиляються

34. У канарок зчеплений з Х-хромосомою ген В зумовлює зелене забарвлення оперення, b — коричневе. Зелену самку схрестили з коричневим самцем. Яка ймовірність появи в F1 самців, схожих на батька? Зважте на те, що в птахів гетерогаметна стать — жіноча.

А 100 %

Б 25 %

В 50 %

Г 0 %

35. Наведено деякі компоненти ланцюга виїдання.

Укажіть правильну послідовність цих компонентів у реальному ланцюгу.

А 1 → 2 → 3 → 4

Б 4 → 2 → 1 → 3

В 3 → 4 → 2 → 1

Г 1 → 2 → 4 → 3

36. Природне вегетативне розмноження притаманне для

А Жука колорадського

Б Сосни звичайної

В Ящірки прудкої

Г Суниць лісових

37. На місці чагарнику вирішили вирощувати полуниці. Для цього підготували ґрунт, висадили розсаду кількох сортів полуниць, внесли мінеральні та органічні добрива. Результатом цієї діяльності стало формування

А агроценозу

Б біогеоценозу

В біоценозу

Г фітоценозу

38. Прикладом модифікаційної мінливості є

А расові відмінності людини

Б поява альбіноса в потомстві прайда левів

В редукція травної системи в ціп’яка бичачого

Г збільшення кількості еритрорцитів у мешканців високогір’я

39. В одній із праць, що була опублікована в 1859 році, Ч. Дарвін пояснює виникнення безкрилих форм мадейрських жуків: «...протягом багатьох наступних поколінь кожна особина, яка менше літала або через недорозвинені крила, або через млявість у поведінці, мала більшу можливість вижити, бо не заносилась вітром у море». Дію якої рушійної сили еволюції описано вченим?

А штучного добору

Б модифікаційної мінливості

В природного добору

Г внутрішнього прагнення до прогресу

40. Завезення до Австралії бджоли з Європи при звело до різкого скорочення популяції місцевого виду бджоли, яка не має жала. Результатом якої форми боротьби за існування є наведений факт?

А внутрішньовидової

Б міжвидової

В боротьби за статевого партнера

Г боротьби з несприятливими умовами

У завданнях 41-46 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте позначки в таблицях відповідей до завдань у бланку А на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Усі інші види Вашого запису в бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

41. Установіть відповідність між зображеним органом (1-4) та системою (А-Д).

1

2

3

4

А кровоносна

Б сечовидільна

В травна

Г статева

Д сенсорна

42. Установіть відповідність між зображеним плодом (1-4) та способом розповсюдження насіння (А-Д), що в ньому міститься.

1

2

3

4

А птахами

Б вітром

В на хутрі тварин

Г саморозповсюдження

Д водою

43. Установіть відповідність між ознаками родини (1-4) та її назвою (А-Д).

1 Оцвітина складається з п’яти зрослих чашолистиків та п’яти зрослих пелюсток; плід — ягода або коробочка; серед представників багато овочевих культур, деякі використовуються в медицині.

2 Оцвітина складається з п’яти зрослих чашолистиків та п’яти пелюсток; на коренях є потовщення — бульбочки, які утворені бактеріями; людина вживає в їжу багате на білок насіння рослин.

3 Оцвітина складається з чотирьох чашолистиків та чотирьох вільних пелюсток; плід — стручок або стручечок; серед представників — овочеві, олійні, декоративні культури.

4 Оцвітина складається з шести листочків; плід — ягода або коробочка; утворюються видозмінені пагони — кореневище або цибулина; серед представників багато декоративних рослин.

А Лілійні

Б Пасльонові

В Бобові

Г Капустяні

Д Розові

44. Установіть відповідність між пронумерованою на рисунку структурою клітини (1-4) та функцією (А-Д), яку вона виконує.

А синтез компонентів клітинної стінки

Б забезпечення міжклітинних контактів

В утворення складових рибосом цитоплазми

Г синтез аденозинтрифосфатної кислоти

Д формування мікротрубочок цитоплазми

45. Установіть відповідність між рядом комах (1-4) та представником (А-Д), який до нього належить.

1 Твердокрилі

2 Лускокрилі

3 Прямокрилі

4 Перетинчастокрилі

А Білан капустяний

Б Жук колорадський

В Воша людська

Г Коник зелений

Д Бджола медоносна

46. Установіть відповідність між групою органічних сполук (1-4) та їхньою функцією (А-Д).

1 білки

2 ліпіди

3 вуглеводи

4 нуклеїнові кислоти

А використовуються організмами як джерело ендогенної води

Б забезпечують збереження спадкової інформації

В запасаються в печінці

Г є основою антитіл

Д є універсальним розчинником

Завдання 47-50 містять три стовпчики інформації, у кожному з яких вона позначена цифрами. Виберіть з кожного стовпчика одну цифру, що позначає правильну, на Вашу думку, відповідь. Запишіть три цифри послідовно по одній (зліва направо) у відведеному місці зошита та бланка А. Утворене тризначне число є відповіддю на завдання.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

47. Група рослин характеризується наявністю насіння й насінного зачатка, відсутністю плодолистиків і плодів. Продовжте опис рослин цієї групи за наведеними характеристиками.

Більшість представників належить до

1 однодольних

2 дводольних

3 хвойних

Є основними компонентами фітоценозів

1 тропічних лісів

2 широколистяних лісів

3 тайги

Продукт, що виробляється з рослин

48. Схарактеризуйте зображену тварину за наведеними ознаками.

Кількість камер серця

1 дві

2 три

3 чотири

Особливості організації

1 малят народжують та вигодовують молоком не мають клоаки

2 малят вигодовують молоком, мають клоаку

3 зародок розвивається в яйці, малят вигодовують молоком, мають клоаку

Поширення

1 Австралія

2 Південна Америка

3 Північна Америка

49. Схарактеризуйте артерії за наведеними ознаками.

Будова

1 стінки утворені одним шаром клітин

2 стінки утворені трьома шарами клітин, еластичні

3 стінки утворені трьома шарами клітин, тонкі, мало еластичні

Функції

1 відбувається обмін речовин між кров’ю і тканинною рідиною

2 несуть кров від органів і тканин до серця

3 несуть кров від серця до органів і тканин

Тиск крові

1 від 3-8 мм рт. ст. до мінімального

2 до 20 мм рт. ст.

3 до 120 мм рт. ст.

50. Для нормальної роботи синапсів потрібні молекули, вбудовані в постсинаптичну мембрану. Вони мають здатність селективно розпізнавати сигнальні речовини, що виділяються пресинаптичним закінченням. Схарактеризуйте ці молекули постсинаптичної мембрани.

За хімічною природою є

1 таламус

2 гіпоталамус

3 мозочок

Мономерами є

1 сіра

2 біла

3 почергово сіра й біла

Функція

1 регуляція дихання

2 формування емоцій

3 координація рухів

Відповіді

1. А; 2. Г; 3. В; 4. А; 5. Б; 6. В; 7. Б; 8. Г; 9. В; 10. Б; 11. А; 12. В; 13. Б; 14. Г; 15. Б; 16. В; 17. Г: 18. Б: 19. А; 20. А; 21. В; 22. Б; 23. А; 24. Г; 25. А; 26. Б; 27. А; 28. Г; 29. Б; 30. Б; 31. Б; 32. А; 33. Г; 34. В; 35. В: 36. Г. 87. А: 38. Г; 39. В; 40. Б; 41. АБГВ; 42. БГАВ; 43. БВГА; 44. ВГДВ; 45. БАГД; 46. ГАВБ; 47. 333; 48. 311; 49. 233; 50. 121.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити