Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

ПОСІБНИК З ХІМІЇ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ ДО ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ВСТУП

§ 1. Предмет хімії

§ 2. Роль хімії у промисловості та сільському господарстві

§ 3. Хімія й екологія

Частина І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ.

Розділ 1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ І ЗАКОНИ ХІМІЇ

§ 1.1. Атомно-молекулярне вчення в хімії

§ 1.2. Хімічні елементи

§ 1.3. Класифікація речовин. Алотропія

§ 1.4. Відносна атомна маса

§ 1.5. Відносна молекулярна маса

§ 1.6. Моль. Молярна маса

§ 1.7. Хімічні символи, формули і рівняння

§ 1.8. Хімічні реакції. Класифікація реакцій

§ 1.9. Закон збереження маси речовини

§ 1.10. Закон сталості складу речовини

§ 1.11. Газові закони. Закон Авогадро. Молярний об’єм газу

§ 1.12. Розв’язування типових задач Моль. Молярна маса

Розділ 2. ПЕРІОДИЧНИЙ ЗАКОН Д. І. МЕНДЕЛЄЄВА І БУДОВА АТОМІВ

§ 2.1. Відкриття Д.І. Менделєєвим періодичного закону

§ 2.2. Періодична система елементів Д.І. Менделєєва

§ 2.3. Ядерна модель будови атомів

§ 2.4. Склад атомних ядер. Ядерні реакції

§ 2.5. Сучасна модель стану електрона в атомі

§ 2.6. Будова електронних оболонок атомів

§ 2.7. Електронні формули

§ 2.8. Теоретичне обґрунтування періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва

§ 2.9. Періодичний закон і періодична система елементів у світлі вчення про будову атомів

§ 2.10. Періодичні властивості атомів

§ 2.11 Значення періодичного закону і теорії будови атомів

§ 2.12 Розв"язання типових задач

Розділ 3. ХІМІЧНИЙ ЗВ’ЯЗОК

§ 3.1. Ковалентний зв’язок

§ 3.2. Властивості ковалентного зв’язку

§ 3.3. Іонний зв’язок

§ 3.4. Полярні й неполярні молекули

§ 3.5. Металічний зв’язок

§ 3.6. Водневий зв’язок

§ 3.7. Типи кристалічних решіток

§ 3.8. Структурні формули

§ 3.9. Ступінь окиснення

§ 3.10. Хімічний зв’язок і валентність

§3.11. Розв’язування типових задач

Розділ 4. ШВИДКІСТЬ ХІМІЧНИХ РЕАКЦІЙ.

§ 4.1. Швидкість хімічних реакцій

§ 4.2. Фактори, що впливають на швидкість реакції

§ 4.3. Енергія активації

§ 4.4. Поняття про каталіз і каталізатори

§ 4.5. Необоротні й оборотні реакції

§ 4.6. Хімічна рівновага

§ 4.7. Принцип Ле Шательє

§ 4.8. Розв’язування типових задач

Розділ 5. РОЗЧИНИ. ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОЛІТИЧНОЇ ДИСОЦІАЦІЇ

§ 5.1. Чисельне вираження складу розчинів

§ 5.2. Розчинність речовин у воді

§ 5.3. Теплові явища при розчиненні

§ 5.4. Електроліти і неелектроліти

§ 5.5. Теорія електролітичної дисоціації

§ 5.6. Механізм дисоціації

§ 5.7. Гідратація іонів

§ 5.8. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

§ 5.9. Ступінь дисоціації

§ 5.10. Сильні й слабкі електроліти

§ 5.11. Реакції іонного обміну

§ 5.12. Дисоціація води. pH

§ 5.13. Протолітична теорія кислот і основ

§ 5.14. Розв’язування типових задач Масова частка розчиненої речовини

Розділ 6. НАЙВАЖЛИВІШІ КЛАСИ НЕОРГАНІЧНИХ СПОЛУК

§ 6.1. Оксиди

§ 6.2. Кислоти

§ 6.3. Основи

§ 6.4. Солі

§ 6.5. Гідроліз солей

§ 6.6. Зв’язок між класами неорганічних сполук

§ 6.7. Розв’язування типових задач Оксиди, кислоти, основи, солі

Розділ 7. ОКИСНО-ВІДНОВНІ РЕАКЦІЇ.ЕЛЕКТРОЛІЗ

§ 7.1. Теорія окисно-відновних реакцій

§ 7.2. Найважливіші окисники і відновники

§ 7.3. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій

§ 7.4. Вплив середовища на характер перебігу реакцій

§ 7.5. Класифікація окисно-відновних реакцій

§ 7.6. Суть електролізу

§ 7.7. Електроліз водних розчинів електролітів

§ 7.8. Застосування електролізу

§ 7.9. Розв’язування типових задач

Частина II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 8. ВОДЕНЬ. ГАЛОГЕНИ

§ 8.1. Загальні властивості неметалів

§ 8.2. Гідроген

§ 8.3. Вода

§ 8.4. Важка вода

§ 8.5. Загальна характеристика підгрупи галогенів

§ 8.6. Хлор

§ 8.7. Хлороводень і хлоридна кислота

§ 8.8. Солі хлоридної кислоти

§ 8.9. Короткі відомості про фтор, бром і йод

Розділ 9. ПІДГРУПА ОКСИГЕНУ

§ 9.1. Загальна характеристика підгрупи оксигену

§ 9.2. Оксиген і його властивості

§ 9.3. Сульфур та його властивості

§ 9.4. Сірководень і сульфіди

§ 9.5. Оксид сульфуру(ІV). Сульфітна кислота

§ 9.6. Оксид сульфуру(VІ). Сульфатна кислота

§ 9.7. Властивості сульфатної кислоти та її практичне значення

§ 9.8. Солі сульфатної кислоти

Розділ 10. ПІДГРУПА НІТРОГЕНУ

§ 10.1. Загальна характеристика підгрупи нітрогену

§ 10.2. Азот. Сигма- та пі-зв’язки

§ 10.3. Аміак

§ 10.4. Хімічні основи виробництва аміаку

§ 10.5. Солі амонію

§ 10.6. Оксиди нітрогену

§ 10.7. Нітратна кислота

§ 10.8. Взаємодія нітратної кислоти з металами і неметалами

§ 10.9. Солі нітратної кислоти

§ 10.10. Фосфор

§ 10.11. Оксиди фосфору і фосфатні кислоти

§ 10.12. Мінеральні добрива

Розділ 11. ПІДГРУПА КАРБОНУ

§ 11.1. Загальна характеристика підгрупи карбону

§ 11.2. Карбон та його властивості

§ 11.3. Оксиди карбону. Карбонатна кислота

§ 11.4. Солі карбонатної кислоти

§ 11.5. Силіцій та його властивості

§ 11.6. Оксид силіцію(V) та силікатна кислота

§ 11.7. Поняття про колоїдні розчини

§ 11.8. Солі силікатної кислоти

§ 11.9. Виробництво скла та цементу

§11.10. Розв’язування типових задач

Розділ 12. ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ МЕТАЛІВ

§ 12.1. Положення металів у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва

§ 12.2. Фізичні властивості металів

§ 12.3. Хімічні властивості металів

§ 12.4. Метали та сплави в техніці

§ 12.5. Ряд стандартних електродних потенціалів

§ 12.6. Основні способи добування металів

§ 12.7. Корозія металів

§ 12.8. Захист від корозії

Розділ 13. МЕТАЛИ ГОЛОВНИХ ПІДГРУП

§ 13.1. Загальна характеристика підгрупи літію

§ 13.2. Натрій і калій

§ 13.3. Їдкі луги

§ 13.4. Солі натрію і калію

§ 13.5. Загальна характеристика підгрупи берилію

§ 13.6. Кальцій

§ 13.7. Оксид і гідроксид кальцію

§ 13.8. Солі кальцію

§ 13.9. Твердість води та способи її усунення

§ 13.10. Загальна характеристика підгрупи бору

§ 13.11. Алюміній

§ 13.12. Оксид та гідроксид алюмінію

§ 13.13. Застосування алюмінію та його сплавів

Розділ 14. МЕТАЛИ ПОБІЧНИХ ПІДГРУП

§ 14.1. Загальна характеристика підгрупи хрому

§ 14.2. Хром

§ 14.3. Оксиди та гідроксиди хрому

§ 14.4. Хромати і дихромати

§ 14.5. Загальна характеристика родини заліза

§ 14.6. Залізо

§ 14.7. Сполуки заліза

§ 14.8. Доменний процес

§ 14.9. Чавун і сталі

§14.10. Розв’язування типових задач Метали та сплави

Частина III. ОРГАНІЧНА ХІМІЯ

Розділ 15. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

§ 15.1. Предмет органічної хімії

§ 15.2. Особливості органічних сполук

§ 15.3. Ізомерія

§ 15.4. Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова

§ 15.5. Гомологічні ряди органічних сполук

§ 15.6. Класифікація органічних сполук

§ 15.7. Типи органічних реакцій

Розділ 16. ВУГЛЕВОДНІ

§ 16.1. Насичені вуглеводні (алкани)

§ 16.2. Номенклатура алканів та їх похідних

§ 16.3. Хімічні властивості метану та його гомологів

§ 16.4. Циклоалкани

§ 16.5. Ненасичені вуглеводні

§ 16.6. Етилен та його гомологи

§ 16.7. Реакції полімеризації. Поліетилен

§ 2. Роль хімії

§ 2. Роль хімії

§ 16.10. Природний і синтетичний каучуки

§ 16.11. Ароматичні вуглеводні (арени)

§ 16.12. Бензол та його гомологи

§ 16.13. Нафта та її переробка

§ 16.14. Природні гази та їх використання

§ 16.15. Розв’язування типових задач

Розділ 17. КИСНЕВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 17.1. Насичені спирти

§ 17.2. Метанол і етанол

§ 17.3. Етиленгліколь і гліцерин

§ 17.4. Феноли

§ 17.5. Альдегіди

§ 17.6. Формальдегід

§ 17.7. Ацетальдегід

§ 17.8. Реакції поліконденсації

§ 17.9. Кетони

§ 17.10. Карбонові кислоти

§ 17.11. Мурашина кислота

§ 17.12. Оцтова кислота

§ 17.13. Складні ефіри (естери). Реакції етерифікації та омилення

§ 17.14. Жири

§ 17.15. Мила та інші мийні засоби

§ 17.16. Вуглеводи

§ 17.17. Моносахариди та дисахариди

§ 17.18. Полісахариди

§ 17.19. Розв’язування типових задач

Розділ 18. АЗОТОВМІСНІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 18.1. Нітросполуки

§ 18.2. Аміни

§ 18.3. Анілін

§ 18.4. Амінокислоти

§ 18.5. Аміди кислот

§ 18.6. Білки

§ 18.7. Розв’язування типових задач

ДОДАТОК

1. Умовні позначення, назви та одиниці фізичних величин

2. Розчинність основ і солей у воді

3. Групові назви хімічних елементів

4. Назви найважливіших кислот

5. Назви солей

6. Десяткові префікси до назв одиниць

7. Грецький алфавіт

8. Назви хімічних елементів


загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.