Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

МЕТАЛІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ


Застосування металів як таких базується саме на їх металічних властивостях. Мова йде про металічні властивості речовин, на відміну від металічних властивостей хімічних елементів.

Спільним у будові всіх речовин металів є атомна кристалічна ґратка і, внаслідок незаповненості електронами зони зв’язуючих молекулярних орбіталей, здатність електронів сприймати і передавати енергію, в тому числі електричну і теплову. Саме тому високі електропровідність і теплопровідність — характерні властивості металічного стану речовини.

Металам властиві пластичність, ковкість, що також пов’язано з їх електронною будовою.

Якщо у кристалічну ґратку металу ввести атоми іншого металу, тобто приготувати сплав, то опір зміні форми кристалу різко збільшиться. Атоми введеного металу, які мають інші розміри, спотворюють ґратку основного металу і тим самим утруднюють ковзання атомних площин відносно одна одної, тому сплави завжди міцніші і твердіші, ніж чисті метали.

Здатність до обробки і висока міцність без крихкості зробили метали основою людської цивілізації.

Найважливішою характеристикою металів, яка визначає можливість їх застосування як матеріалів, є хімічна активність щодо навколишнього середовища, так звана корозійна стійкість. Корозія — це взаємодія металу з речовинами навколишнього середовища, у тому числі повітрям, водою, водними розчинами.

За хімічною активністю і, відповідно, за корозійною стійкістю метали можна поділити на три групи.

Одну групу складають благородні метали, які в ряді активності стоять правіше ртуті, починаючи зі срібла; серед них золото, платина та ін. Вони використовуються для виготовлення апаратури і посуду, призначених для проведення реакцій з дуже агресивними речовинами, для виробництва виробів, для яких навіть невеликий ступінь взаємодії з цими речовинами неприпустимий.

До протилежної за властивостями групи металів належать метали, які стоять в ряді активності лівіше магнію. Це — лужні і лужноземельні метали. Вони швидко взаємодіють з киснем і навіть азотом повітря і водою, тому використовувати їх у якості конструкційних матеріалів не можна.

Між двома зазначеними групами металів знаходяться всі інші, які кородують нешвидко. Швидкість корозії залежить не стільки від активності самого металу, скільки від властивостей продуктів корозії, тобто продуктів реакції. Так, хімічно активні Мg, Аl, Zn, Сr, але кородують вони дуже повільно. На їхній поверхні утворюється тонка, але щільна, газонепроникна плівка оксидів, яка перешкоджає безпосередньому контакту металу з навколишнім середовищем.

На поверхнях інших металів, у тому числі заліза, за звичайних умов утворюється пухка, газопроникна плівка оксидів, тому залізо повільно, але іржавіє.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити