Хімія - універсальний довідник

ХІМІЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. ХІМІЧНА ЕКОЛОГІЯ.

ЛІТОСФЕРА, ГІДРОСФЕРА, АТМОСФЕРА, БІОСФЕРА, ЛІТОСФЕРА. ХІМІЧНІ ЕЛЕМЕНТИ І ЇХ МІНЕРАЛИ В ЗЕМНІЙ КОРІ

 

Сьогодні масштаби впливу людини на природу співвимірні з масштабами глобальних природних процесів. Цей вплив може призвести до порушення енергетичного і генетичного балансу у природі, а також до порушення взаємозв’язку живих організмів і середовища їх проживання — біосфери.

Біосфера охоплює літосферу, гідросферу й атмосферу Землі, в яких відбуваються складні біогеохімічні цикли міграції речовини й енергії.

У табл. 7 наведено вміст найбільш поширених елементів у земній корі.

Таблиця 7

Найбільш поширені елементи в земній корі

 

Хімічний елемент

Масова частка, %

Хімічний елемент

Масова частка, %

Оксиген

47,0

Калій

2,50

Силіцій

29,5

Магній

1,87

Алюміній

8,05

Гідроген

0,9

Ферум

4,65

Титан

0,6

Кальцій

2,95

Хлор

0,2

Натрій

2,50

Фосфор

0,1

 

З них вісім елементів складають майже 99% земної кори.

На Землі переважають сполуки найбільш поширеного елементу — Оксигену. Це — силікати, алюмосилікати, оксиди і гідроксиди.

Менш поширені карбонатні мінерали і найменше — сульфідні і сульфатні (табл. 8).

Таблиця 8

Типи мінералів

 

Мінерал

Мінерал

Прості речовини

Мідь Сu, срібло Ag, золото Аu, рутеній Ru, родій Rh, палладій Рd, осмій Оs,

іридій Іr, платина Рt, сірка S

 

Сульфіди

Пірит (колчедан) FеS2

Сфалерит (цинкова обманка) ZnS

Халькопірит СuFеS2

Кіновар НgS

Галеніт (свинцевий блиск) РbS

 

Оксиди

Гематит Fе2O3

Корунд Аl2O3

Боксит Аl2O3nН20

Куприт Сu2O

Кварц SiO2

Рутил ТiO2

Опал SiO2nН2O

 

Складні оксиди

Хроміт Fе(СrO2)2

Магнетит Fе(FеO2)2 або Fе3O4

Ільменіт FеТіO3

Галогеніди

Галіт NаСl

Сильвін КСl

Флюорит СаF2

Карналіт КСl • МgСl2 • 6Н2O

Криоліт Nа3АlF6

 

Карбонати

Кальцит СаСO3

Сидерит FеСO3

Доломіт CaMg(CO3)2

Магнезит МgСО3

Малахіт Сu2O3)(OН)2

 

Сульфати

Барит ВаSO4

Ангідрит СаSO4

Мірабіліт Nа2SO4 • 10Н2O

Гіпс СаSO4 • 2Н2O

 

Фосфати

Апатит (фторапатит) Са5O4]2 (F, Сl)

Фосфорит Са5O4)3 (ОН)

Силікати

Тальк Мg3[Sі4О10] (ОН)2

Каолініт Аl2[Sі2O5] (ОН)4

Олівін (Мg, Fе)2SiO4

 

Алюмосилікати

Ортоклаз К[АlSі3O8]

Анортит Са[Аl2Sі2O8]

Нефелін NаК[Аl2Sі2O8]

Мусковіт КАl2lSі3О10](ОН)2

 

Сукупність мінералів складає гірську породу. Так, гірська порода граніт складається з кварцу, польового шпату і слюди (мусковіт).

Мінерал, з якого економічно доцільно добувати метал, називається рудою.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити