Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА ІІІ

 

ТРЕНУВАЛЬНІ ВАРІАНТИ

ВАРІАНТ 2

 

Завдання 1-35 мають по чотири варіанти відповідей. У кожному завданні - лише ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її у бланку відповідей згідно з інструкцією.

Не робіть інших позначок - комп’ютерна програма реєструватиме їх як ПОМИЛКИ!

 

1. Укажіть хімічну реакцію, за допомогою якої можна добувати кисень у промисловості:

А електроліз води

Б розкладання натрій нітрату

В розкладання купрум(ІІ) оксиду

Г розкладання амоній нітрату

 

2. Укажіть причину, завдяки якій кальцій хлорид добре розчиняється у воді:

А має високу температуру плавлення

Б містить атоми Кальцію

В утворений завдяки йонному зв’язку

Г має білий колір

 

3. Позначте максимальне число електронів, що може міститися на третьому енергетичному рівні електронної оболонки атомів:

А 2

Б 6

В 8

Г 18

 

4. Укажіть кислоту, що може утворювати кислі солі:

А метафосфатна кислота

Б бромідна кислота

В пропіонова кислота

Г сульфатна кислота

 

5. Позначте реакцію, що характерна для спиртів:

А взаємодія з натрієм

Б гідрування

В гідратація

Г взаємодія з алюміній хлоридом

 

6. Позначте речовину, що необхідна для добування нітрометану з метану:

А натрій гідроксид

Б хлор

В нітратна кислота

Г кисень

 

7. Позначте речовину, що розчинна у воді:

А алюміній гідроксид

Б кальцій хлорид

В кальцій карбонат

Г силікатна кислота

 

8. Позначте йони, що знаходяться у розчині алюміній сульфату:

А Аl3+ та SO42-

Б Аl2+ та SO32-

В Аl2+ та S2-

Г Аl3+ та SO42-

 

9. Укажіть речовини, при взаємодії яких одна з одною виділяється газ:

А алюміній хлорид та натрій гідроксид

Б натрій сульфат та хлоридна кислота

В кальцій хлорид та натрій карбонат

Г барій карбонат та нітратна кислота

 

10. Позначте ознаку хімічної реакції між плюмбум(ІІ) хлоридом та натрій сульфідом:

А поява фіолетового забарвлення

Б виділення безбарвного газу

В виділення бурого осаду

Г виділення чорного осаду

 

11. Укажіть продукти реакції взаємодії калій оксиду з сульфур(ІV) оксидом:

А калій сульфід

Б калій сульфат

В калій сульфіт та вода

Г калій сульфіт

 

12. Укажіть ряд кислот, в якому наведено тільки оксигеновмісні кислоти:

А хлоридна, йодидна, бромідна

Б нітратна, азідна, хлоридна

В нітратна, карбонатна, силікатна

Г сульфатна, бромідна, силікатна

 

13. Позначте спільну ознаку між етанолом та етиленгліколем:

А за нормальних умов знаходяться в твердому стані

Б взаємодіють з натрій гідроксидом

В містять у складі дві гідроксигрупи

Г належать до класу спиртів

 

14. Укажіть формулу а-амінопропіонової кислоти.

 

15. Укажіть речовини, необхідні для добування бутану:

А етанол та натрій

Б хлоретан та натрій

В хлорметан та натрій

Г етиленгліколь та магній

 

16. Укажіть електронну конфігурацію Фосфору із ступенем окиснення -3-3):

А 1s22s26

Б 1s22s263s26

В 1s22s263s2в4s1

Г 1s22s233s26

 

17. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні методи добування кислот:

 

18. Укажіть ароматичну сполуку, що містить карбоксильну групу:

А оцтова кислота

Б оцтовий альдегід

В бензойна кислота

Г бензойний альдегід

 

19. Укажіть ознаку, що характерна для сахарози:

А за звичайних умов легко реагує з натрій гідроксидом

Б має іонну кристалічну гратку

В складається з остатків глюкози та фруктози

Г її розчин проводить електричний струм

 

20. Укажіть ряд елементів, в якому наведені тільки ті, що утворюють кислотні оксиди:

А К, S, Zn

Б Вr, F, Аl

В S, Мn, Са

Г Сl, Р, С

 

21. Обчисліть та позначте ступінь окиснення Мангану в калій манганаті К2МnO4

А +4

Б +2

В +6

Г +7

 

22. Укажіть процес, за допомогою якого добувають алюміній у промисловості:

Г електроліз алюміній(ІІІ) оксиду

 

23. Позначте рівняння реакції, що характеризує загальні хімічні властивості кислот:

 

24. Позначте формулу речовини, що належить до ароматичних сполук.

 

25. Укажіть ряд речовин, у якому наведено тільки основні оксиди:

 

26. Укажіть символ, яким позначається число частинок (атомів або молекул):

А N

Б υ

В V

Г nі

 

27. Укажіть, в яких масових співвідношеннях необхідно змішати цукор та воду, щоб отримати розчин з масовою часткою цукру 10 %:

А 5 : 50

Б 1 : 9

В 1 : 10

Г 10 : 100

 

28. Укажіть прізвище вченого, ім’ям якого названо число 6,02 1023:

А Менделєєв Д. І.

Б Ле Шательє О.

В Арреніус С.

Г Авогадро А.

 

29. Укажіть речовини, при взаємодії яких утворюється безбарвний газ:

А нітроген(II) оксид та кисень

Б залізо та хлоридна кислота

В купрум(ІІ) сульфат та калій гідроксид

Г сульфатна кислота та всда

 

30. Укажіть ознаку якісної реакції на ненасичені вуглеводні з використанням бромної води або розчину калій перманганату:

А утворення темно-синього розчину

Б утворення жовтуватого осаду

В виділення бурого газу при прожарюванні

Г знебарвлення розчину

 

31. Укажіть, при якому ядерному процесі виділяється альфа-частинка:

 

32. Укажіть тип зв’язку, що утворюється між атомами Натрію та Сульфуру:

А іонний

Б ковалентний неполярний . .

В металевий

Г ковалентний полярний

 

33. Укажіть схему, що відповідає перетворенню Р° Р-3:

 

34. Позначте іони, що обумовлюють перетворення забарвлення лакмусу на червоний:

А сульфат-іони

Б гідроксид-іони

В катіони Кальцію

Г катіони Гідрогену

 

35. Позначте найменш реакційноздатну ароматичну речовину:

А фенол

Б етанол

В толуен

Г бензин

 

В завданнях 36-40 до кожного з завдань, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначений БУКВОЮ. Правильну відповідь позначте у відповідному місці бланка. Усі інші види Вашого запису комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

 

36. Установіть відповідність між реакціями та каталізатором, у присутності якого вони перебігають:

А натрій гідроксид

Б сульфатна кислота

В алюміній хлорид

Г манган(ІV) оксид

Д мідь

 

37. Установіть відповідність між реагентами та ознаками хімічних реакцій між ними:

1 калій сульфіт та хлоридна кислота

2 калій карбонат та хлоридна кислота

3 аргентум нітрат та хлоридна кислота

4 плюмбум(ІІ) нітрат та калій йодид

А виділення жовтого осаду

Б виділення газу із запахом тухлих яєць

В виділення газу з різким запахом

Г виділення газу без запаху

Д виділення білого осаду

 

38. Установіть відповідність між суттю методу добування органічних речовин та його назвою:

1 гідрохлорування

2 дегідратація

3 омилення

4 дегідрування

А розкладання жирів під дією лугів

Б відщеплення молекули водню

В відщеплення молекули води

Г приєднання молекули хлороводню

Д взаємодія з воднем

 

39. Установіть відповідність між продуктами реакцій та реагентами:

1 НСl + FеО

2 НСl + Fе

3 НСl + FеS

4 НСl + (FеOН)2СO3

 

40. Установіть відповідність між кристалічною раткою речовин та їх назвами:

1 цинк хлорид

2 гліцерин

3 залізо

4 силіцій оксид

А молекулярна

Б іонна

В металічна

Г атомна

Д тверда

 

У завданнях 41—50 розташуйте певні дії (поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія, цифрі 2 — друга, цифрі 3 — третя, цифрі 4 — четверта. Зробіть позначки у бланку А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

 

41. Установіть генетичний ланцюжок добування заліза:

А FеСl2

Б Fе(ОН)2

В FеО

Г Fе

 

42. Установіть послідовність зростання металічних властивостей елементів:

А Фосфор

Б Вісмут

В Нітроген

Г Арсен

 

43. Установіть послідовність зростання електронегативності елементів:

А Бор

Б Літій

В Нітроген

Г Карбон

 

44. Установіть послідовність зростання ступеня окиснення атома Хлору в сполуках:

А Са(ОСl)2

Б NаСl

В КСlO3

Г SrlO4)2

 

45. Установіть ланцюжок добування ароматичної речовини:

А ацетилен

Б бензен

В метан

Г вугілля

 

46. Установіть речовини у порядку зменшення їх температур плавлення:

А метаналь

Б бутаналь

В етаналь

Г пропаналь

 

47. Установіть генетичний ланцюжок добування солі:

А Nа2SO3

Б Н2S

В SO2

Г H2SO3

 

48. Установіть генетичний ланцюжок добування сульфатної кислоти:

А пірит

Б сульфатний ангідрид

В олеум

Г сірчистий газ

 

49. Установіть послідовність розташування речовин в гомологічному ряду алкінів:

А гексин

Б гептин

В пропін

Г бутін

 

50. Установіть іони у послідовності зростання їх заряду:

А силікат-іон

Б нітраг-іон

В іон Цинку

Г іон Цезію

 

У завданнях 50—60 після слова «Відповідь» напишіть числа, які Ви отримаєте після певних обчислень (запис розв’язання при цьому не вимагається). Перенесіть свою відповідь до бланка.

 

51. Укажіть загальну суму всіх коефіцієнтів у рівнянні реакції взаємодії хром(ІІІ) сульфату з барій хлоридом.

Відповідь:

 

52. Укажіть число електронів, що віддає один атом Феруму при взаємодії заліза із хлоридною кислотою.

Відповідь:

 

53. Укажіть загальну суму всіх коефіцієнтів у рівнянні горіння бутану.

Відповідь:

 

54. Укажіть число структурних ізомерів, що відповідають складу С4Н10О.

Відповідь:

 

55. Укажіть число атомів Оксигену, що входить до складу однієї формульної одиниці манган оксиду, якщо вміст Мангану в ньому 63,2 %.

Відповідь:

 

56. У розчині оцтової кислоти масою 100 г з масовою часткою кислоти 6% міститься 2,0 10-3 моль катіонів Гідрогену. Обчисліть та укажіть ступінь дисоціації кислоти (у відсотках) у цьому розчині.

Відповідь:

 

57. Змішали розчин купрум(ІІ) сульфату масою 160 г з масовою часткою солі 15 % з розчином калій гідроксиду масою 80 г з масовою часткою солі 28 %. Обчисліть та укажіть масу осаду (в грамах), що при цьому утворюється.

Відповідь:

 

58. При каталітичному окисненні етанолу масою 6,9 г було одержано оцтову кислоту масою 5,4 г. Обчисліть та укажіть масову частку виходу продукту реакції від теоретично можливого (у відсотках).

Відповідь:

 

59. Обчисліть та укажіть об’єм газу (в літрах), що можна одержати під час термічного розкладання технічного вапняку масою 312,5 г, що містить 20 % домішок.

Відповідь:

 

60. Ядро атома елемента містить на три протони менше за ядро атома Кальцію. Визначте порядковий номер цього елемента.

Відповідь:

 

БЛАНК ВІДПОВІДЕЙ

У завданнях правильну відповідь позначайте тільки так:

 

 

Місце виправлення помилкової відповіді

Щоб виправити відповідь до завдання, запишіть його номер у білих прямокутниках зліва.

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити