ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

Тести

8.1 Розташуйте оксиди за збільшенням їхньої хімічної активності в реакціях з водою

А цезій оксид

Б калій оксид

В кальцій оксид

Г барій оксид

8.2 Установіть послідовність утворення речовин у ланцюжку перетворень від бінарної сполуки до кислої солі

А К2СO3

Б КН

В КНСО3

Г КОН

image101

8.3 Укажіть кількість речовини аніонів, що утворилися внаслідок електролітичної дисоціації в розбавленому водному розчині кальцій хлориду кількості речовини 0,6 моль

А 0,6 моль

Б 1,2 моль

В 1,3 моль

Г 3,4 моль

image103

8.4 Укажіть масу катіонів, що утворюються під час електролітичної дисоціації в розбавленому водному розчині кальцій хлориду кількості речовини 0,2 моль

А 8 г

Б 16 г

В 20 г

Г 32 г

image103

8.5 Напишіть рівняння реакції кальцію з азотом і вкажіть коефіцієнт перед відновником

А 1

Б 2

В З

Г 4

image103

8.6 Укажіть промисловий спосіб добування натрію

А електроліз розчину натрій хлориду

Б електроліз розчину натрій гідроксиду

В електроліз розплаву натрій хлориду

Г відновлення Натрію воднем з натрій хлориду

image103

8.7 Укажіть речовини, які можна використати для усунення постійної твердості води: 1) натрій ортофосфат; 2) барій карбонат; 3) калій оксид; 4) кальцій гідроксид; 5) цинк хлорид; 6) натрій карбонат

А 1, 2, 5

Б 2, 4, 6

В 3, 4, 5

Г 1, 4, 6

8.8 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Постійну твердість води усувають кип’ятінням.

2. Тимчасову твердість води усувають кип’ятінням.

3. Додавання у воду вапняної води приводить до усування тимчасової і постійної твердості води.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильні всі твердження

Г правильне лише друге і третє твердження

image103

8.9 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Тимчасова твердість води зумовлена наявністю в ній карбонатів Кальцію і Магнію.

2. Тимчасова твердість води зумовлена наявністю в ній гідрогенкарбонатів Кальцію і Магнію.

3. Тимчасова твердість води зумовлена наявністю в ній хлоридів і сульфатів Кальцію і Магнію.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильні всі твердження

Г усі твердження є неправильними

image103

8.10 Укажіть масу катіонів, які містяться в 400 мл розчину кальцій нітрату, якщо вміст нітрат-іонів у розчині становить 0,02 моль/л

А 0,08 г

Б 0,8 г

В 0,16 г

Г 16 г

image103

8.11 Установіть відповідність між речовинами та галузями застосування

Речовини:

Галузі застосування:

1 гашене вапно

А виробництво цементу

2 вапняне молоко

Б добування алебастру

3 вапняк

В виробництво мінеральних добрив

4 гіпс

Г цукрова промисловість

Д будівництво

8.12 Укажіть речовини, реакцію між якими описують скороченим йонно-молекулярним рівнянням:

А натрій гідроксид і хлоридна кислота

Б натрій карбонат і хлоридна кислота

В натрій оксид і хлоридна кислота

Г натрій і хлоридна кислота

image103

8.13 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Загальна твердість води зумовлена наявністю, в ній гідрогенкарбонатів Кальцію і Магнію.

2. Загальна твердість води зумовлена наявністю в ній хлоридів і сульфатів Кальцію та Магнію.

3. Загальна твердість води зумовлена наявністю в ній гідрогенкарбонатів, хлоридів і сульфатів Кальцію та Магнію.

А правильне лише третє твердження

Б правильне лише перше твердження

В правильні всі твердження

Г правильне лише перше і третє твердження

image103

8.14 Укажіть речовини, які взаємодіють з кальцій гідроксидом: 1) барій оксид; 2) цинк оксид (при сплавлянні); 3) сульфур(VІ) оксид; 4) калій хлорид; 5) калій нітрат; 6) калій карбонат

А 1, 2, 5

Б 2, 3, 6

В 3, 4, 5

Г 4, 5, 6

image103

8.15 Укажіть рівняння реакції, яку використовують у виробництві цементу

image103

8.16 Укажіть речовини, які дисоціюють з утворенням йона Аl3+: 1) алюміній нітрат; 2) алюміній гідроксид; 3) алюміній ортофосфат; 4) алюміній нітрид; 5) алюміній сульфат; 6) алюміній оксид

А 1, 3

Б 1, 5

В 4, 5

Г 4, 6

image103

8.17 Укажіть речовини, з яких за певних умов можна одержати алюміній гідроксид в одну стадію: 1) алюміній; 2) алюміній оксид; 3) алюміній ортофосфат; 4) алюміній нітрат; 5) алюміній карбід; 6) алюміній флуорид

А 1, 2, 3

Б 1, 4, 5

В 2, 3, 4

Г 1, 4, 6

image103

8.18 Укажіть молярну масу алюміній хлориду гексагідрату

А 259,5 г/моль

Б 257,5 г/моль

В 241,5 г/моль

Г 279,5 г/моль

image103

8.19 Укажіть протонне число елемента, в атомі якого є на 4 електрони більше, ніж у йоні Аl3+

А 14

Б 16

В 17

Г 21

image103

8.20 Укажіть молярну масу вищого оксиду, утвореного елементом, атом якого містить на 6 електронів більше, ніж йон Al3+

А 142

Б 80

В 64

Г 44

image103

8.21 Установіть відповідність між назвами речовин та найважливішими галузями їхнього застосування

Назва речовини:

Галузі застосування:

1 корунд

А каталізатор в органічному синтезі

2 алюміній хлорид

Б очищення природної води

3 алюміній

В фармацевтична галузь

4 алюміній сульфат

Г виготовлення обгорткового матеріалу

для харчової промисловості

Д виробництво абразивного матеріалу (наждаку)

8.22 Укажіть кількість речовини аніонів, які утворилися внаслідок повної електролітичної дисоціації 0,4 моль алюміній сульфату, що міститься в розбавленому водному розчині

А 1,2 моль

Б 0,8 моль

В 0,4 моль

Г 1,4 моль

image103

8.23 Укажіть масову частку води в алюміній нітраті нонагідраті

А 24,8 %

Б 40,4 %

В 43,2 %

Г 63,3 %

image103

8.24 Укажіть масу кристалізаційної води в 0,2 моль алюміній хлориду гексагідрату

А 7,2 г

Б 21,6 г

В 3,6 г

Г 28,6 г

image103

8.25 Напишіть рівняння термічного розкладу алюміній нітрату та вкажіть суму коефіцієнтів продуктів реакції

А 12

Б 15

В 17

Г 21

image103

8.26 Укажіть молярну масу сполуки, співвідношення мас Алюмінію і Карбону в якій становить 3:1

А 144 г/моль

Б 140 г/моль

В 150 г/моль

Г 102 г/моль

image103

8.27 Укажіть кількість речовини алюміній сульфату, у розбавленому водному розчині якого виявили 2,5 моль йонів

А 2,5 моль

Б 1,5 моль

В 1,25 моль

Г 0,5 моль

image103

8.28 Укажіть схему хімічної реакції, у якій Алюміній є відновником

image103

8.29 Укажіть електронну формулу йона Fe2+

image103

8.30 Обчисліть масову частку води (%) в лимоніті, кількості речовини ферум(ІІІ) оксиду і води в якому співвідносяться як 2:3

А 24,4 %

Б 14,4 %

В 12,4 %

Г 16,4 %

image103

8.31 Укажіть кількість s-електронів у йоні Fe

А 4

Б 5

В 6

Г 7

image103

8.32 Укажіть електронну формулу йона Fe3+

image103

8.33 Укажіть співвідношення мас елементів Феруму й Оксигену в залізній окалині

А 21:8

Б 7:2

В 7:3

Г 8:7

image103

8.34 Обчисліть масову частку Оксигену (%) в сидериті

А 20,8%

Б 41,4%

В 48,3%

Г 56,2%

image103

8.35 Укажіть продукти харчування, багаті на Ферум: 1) рис; 2) яблука; 3) яловичина; 4) печінка; 5) банани; 6) картопля

А 1, 3, 4

Б 2, 3, 5

В 3, 4, 5

Г 2, 3, 4

image103

8.36 Укажіть пари речовин, які можна використати для добування ферум(ІІІ) хлориду: 1) залізо і хлоридна кислота; 2) барій хлорид і ферум(ІІІ) сульфат; 3) калій хлорид і ферум(ІІІ) оксид; 4) хлоридна кислота і ферум(ІІІ) сульфат; 5) залізо і хлор; 6) калій хлорид і ферум(ІІІ) сульфат

А 1,2

Б 1,6

В 2,5

Г 2,6

image103

8.37 Напишіть рівняння згідно зі схемою реакції, укажіть кількість електронів, які приймає окисник:

А 0

Б 1

В 2

Г З

image103

8.38 Складіть схему електронного балансу для реакції ферум(ІІ) оксиду з розбавленою нітратною кислотою. Укажіть суму всіх коефіцієнтів

А 15

Б 17

В 22

Г 25

image103

8.39 Установіть відповідність між назвами речовин та галузями їхнього застосування:

Назви речовин:

Галузі застосування:

1 ферум(ІІІ) хлорид гексагідрат

А пігмент для фарб

2 залізо

Б консервант деревини

3 залізний купорос

В виробництво електродів

4 ферум(ІІ) оксид

Г очищення води

Д виготовлення сплавів

8.40 У воді розчинили 0,3 моль ферум(ІІІ) нітрату нонагідрату. Укажіть масу нітрат-іонів в одержаному розчині

А 37,2 г

Б 55,8 г

В 60,4 г

Г 78,3 г

image103

8.41 Установіть співвідношення мас елементів у твердому продукті термічного розкладання ферум(ІІІ) гідроксиду

А 4:6

Б 7:6

В 7:5

Г 7:3

image103

8.42 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Магнітний залізняк і боксити належать до сульфідних руд.

2. Магнітний залізняк і боксити належать до оксидних руд.

3. Магнітний залізняк і боксити належать до карбонатних руд.

А правильне лише перше і третє твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильне лише третє твердження

Г усі твердження є неправильними

image103

8.43 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні: Один виріб із заліза вкритий шаром цинку, а інший — олова. Який метал буде окислюватися при корозії в разі руйнування поверхні металу?

1. Будуть руйнуватися обидва метали.

2. У першому виробі буде окислюватися залізо, а у другому цинк.

3. У першому виробі буде окислюватися цинк, а у другому залізо.

А правильне лише перше і третє твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильне лише третє твердження

Г правильні всі твердження

image103

8.44 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні: Один виріб із заліза вкритий шаром магнію, а інший — цинку. Який метал буде окислюватися при корозії в разі руйнування поверхні Металу?

1. Будуть руйнуватися обидва метали, з яких виготовлено покриття.

2. У першому виробі буде окислюватися залізо, а у другому цинк.

3. У першому виробі буде окислюватися магній, а у другому залізо.

А правильне лише перше твердження

Б правильні всі твердження

В всі твердження є неправильними

Г правильне лише друге твердження

image103

8.45 Укажіть назву речовини X у схемі реакції:

А ферум(ІІ) нітрат

Б ферум(ІІ) нітрит

В ферум(ІІІ) нітрат

Г ферум(ІІІ) нітрит

image103

8.46 Укажіть електрохімічний спосіб захисту металу від корозії:

А покриття поверхні металу лаком (фарбою, смолою)

Б пасивація поверхні металу кислотою

В підключення до джерела слабкого постійного струму

Г приєднання деталі, виготовленої з активнішого металу

image103

8.47 Укажіть назву і формулу речовини X у схемі реакції:

А магній нітрат Mg3N2

В магній нітрит Mg2N

Б магній нітрид Mg3N2

Г магній нітрат Mg2N3

image103

8.48 Укажіть електронну формулу атома Магнію

image104

8.49 У вузлах кристалічних ґраток металів містяться

А катіони, а між ними вільно переміщаються аніони

Б катіони, а між ними вільно переміщаються аніони

В катіони, а між ними вільно переміщаються електрони

Г катіони й аніони, а між ними вільно переміщаються електрони

image104

8.50 Електрохімічна корозія — це руйнування металу внаслідок

А його контакту з водою

Б пропускання через нього змінного струму

В взаємодії з йонами, що є в повітрі

Г контакту з електролітом, що супроводжується виникненням струму

image104

8.51 Укажіть чинник, який посилює електрохімічну корозію металу

А використання інгібіторів

Б домішки в металі інших речовин

В покриття поверхні лаком

Г покриття його поверхні іншим металом

image104

8.52 Укажіть електронну формулу йона, утвореного атомом Алюмінію

image104

8.53 Укажіть масову частку Феруму в залізній окалині

А 72,4 %

Б 74,55 %

В 70 %

Г 73,44 %

image104

8.54 Укажіть продукти взаємодії барію з водою

А ВаН, Н2

Б Ва(ОН)2, Н2

В ВаО, Н2

Г ВаО, Н2О2

image104

8.55 Укажіть формулу речовини X у схемі перетворень:

А СаН2

Б СаС2

В СаО2

Г СаО

image104

8.56 Установіть відповідність між електронною формулою атома та символом елемента

Формула:

Символ:

A Na

Б Mg

В Sc

Г Са

Д К

image105

8.57 Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення: . Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях

А 20

Б 21

В 22

Г 23

8.58 Калій гідроксид і натрій гідроксид під час нагрівання

А не розкладаються навіть за високих температур

Б розкладаються з утворенням оксидів і води

В розкладаються з утворенням металів, кисню й водню

Г розкладаються з утворенням пероксидів і води

image104

8.59 Укажіть загальну формулу зовнішнього електронного шару атомів лужноземельних елементів

А ...ns2

Б ...ns2np1

В ... ns1

Г ...ns2np2

image104

8.60 Укажіть формулу речовини X у схемі реакції:

А СаS

Б Са(OH)2

В СаО

Г Са

image104

8.61 Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в схемі окисно-відновної реакції . Укажіть коефіцієнт перед відновником у рівнянні реакції

А 2

Б 3

В 4

Г 5

image104

8.62 Установіть відповідність між тривіальними назвами речовин та їхніми формулами

Назви речовин:

1 палене вапно

2 гашене вапно

3 кальцит

4 доломіт

Формула:

A Na2SO4 · 10Н2O

Б СаСO3 · MgCO3

В СаО

Г Са(ОН)2

Д СаСO3

image105

8.63 Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення: . Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях

А 30

Б 28

В 26

Г 24

image104

8.64 Під час взаємодії 9,2 г лужного металу з водою виділилось 4,48 л водню (н. у.). Назвіть метал

А калій

Б цезій

В літій

Г натрій

image104

8.65 Укажіть формули речовин, які взаємодіють з натрій гідроксидом: 1) FeCl3; 2) MgO; 3) Fe(OH)2; 4) Н2O; 5) H2SO3; 6) KHSO3

A 1, 4, 5

Б 1, 5, 6

В 2, 4, 6

Г 2, 3, 4

image104

8.66 Укажіть рівняння окисно-відновної реакції

image104

8.67 Укажіть речовини, взаємодією яких з водою можна одержати кальцій гідроксид

А Са, СаО

Б СаСО3, СаО

В Са, CaSiO3

Г Са3O4)2, Са

image104

8.68 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

Реагенти:

Продукти реакції:

8.69 Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення . Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях

А 21

Б 22

В 23

Г 24

image104

8.70 Під час взаємодії 9,2 г лужного металу з водою утворилось 16 г лугу. Укажіть протонне число металу

А 7

Б 11

В 19

Г 37

image104

8.71 Укажіть основний промисловий спосіб добування натрію

А електроліз розчину NaCl

Б електроліз розплаву NaCl

В електроліз розчину NaOH

Г електроліз розплаву Na2SO4

image104

8.72 Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в схемі окисно-відновної реакції:

А 4

Б 3

В 2

Г 1

image104

8.73 Установіть відповідність між електронною формулою іона та його символом

Електронна формула:

Символ:

A Be2+

Б Mg2+

В Sr2+

Г Cs+

Д К+

image106

8.74 Складіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення: . Укажіть суму коефіцієнтів в усіх рівняннях

А 17

Б 18

В 19

Г 20

image108

8.75 Під час взаємодії 2,74 г лужноземельного металу з водою виділилось 0,448 л (н. у.) водню. Укажіть протонне число металу

А 12

Б 20

В 38

Г 56

image108

8.76 Укажіть символ елемента, атом якого містить стільки ж електронів, скільки йон Аl3+

A Na

Б Ne

В Сl

Г Р

image108

8.77 Укажіть формулу речовини, яка утвориться під час сплавляння алюміній оксиду з їдким калі

А К[Аl(OН)42O)2]

Б К3l(ОН)6]

В КАlO2

Г К[Аl(ОН)4]

image108

8.78 Укажіть назви речовин, які взаємодіють з алюміній гідроксидом: 1) нітратна кислота; 2) хлоридна кислота; 3) мідь; 4) натрій гідроксид; 5) ферум(ІІІ) оксид; 6) силіцій(ІV) оксид

А 2, 3, 6

Б 2, 4, 5

В 1, 2, 6

Г 1, 2, 4

image108

8.79 Визначте об’єм водню (н. у.), що утворився під час розчинення 10,8 г алюмінію в розбавленій сульфатній кислоті

А 13,44 л

Б 5,6 л

В 2,24 л

Г 16,8 л

image108

8.80 Установіть відповідність між назвою мінералу та його хімічною формулою

Назва мінералу:

Формула:

1 корунд

2 боксит

3 кріоліт

4 каолін

image106

8.81 Укажіть речовину X, яку потрібно використати, щоб здійснити перетворення:

А Н3РО4

Б НСl

В КОН

Г Н2O

image108

8.82 Укажіть речовини, які взаємодіють з алюмінієм за стандартних умов

А HNO3 (конц.), С

Б H2SO4 (конц.), N2

В НСl, H2SO4 (конц.)

Г Br2, HNO3 (розбавл.)

image108

8.83 Укажіть речовини, які необхідно використати, щоб довести амфотерність алюміній гідроксиду

А Ва(ОН)2, АlСl3

Б НСl, H2SO4

В КОН, НСl

Г Mg(OH)2, MgO

image108

8.84 Укажіть речовину, яка не взаємодіє з алюмінієм

A ZnSO4

Б MgSO4

В CuSO4

Г NaOH

image108

8.85 Укажіть формулу речовини, яка у водному розчині дисоціює з утворенням йона Аl3+

А АlСl3

Б АlРO4

В Аl(ОН)3

Г Аl2O3

image108

8.86 Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції відновлення хром(ІІІ) оксиду алюмінієм

А 5

Б 6

В 7

Г 8

image108

8.87 Укажіть формули речовин, які взаємодіють з алюміній гідроксидом

А СO2, КОН, НСl

Б NaOH, H2SO4, SO3

В КОН, НСl, HNO3

Г K2O, НСl, SO3

image108

8.88 Установіть відповідність між назвою солі та її типом

Назва солі:

Тип солі:

1 алюміній гідроксохлорид

2 алюміній дигідрогенортофосфат

3 алюмокалієвий галун

4 натрій гексагідроксоалюмінат

А подвійна

Б комплексна

В основна

Г середня

Д кисла

image109

8.89 Укажіть речовину, термічним розкладом якої можна отримати ферум(ІІ) оксид

А ферум(ІІ) нітрат

Б ферум(ІІІ) гідроксид

В ферум(ІІІ)сульфат

Г ферум(ІІ) гідроксид

image108

8.90 Укажіть формули речовин X і X1 у схемі реакції:

А Н2, Н2О

Б О2, Н2О

В Н2О, Н2

г О2, Н2

image108

8.91 Установіть відповідність між назвами речовин та їхніми формулами

Назва речовини:

Формула:

1 залізний купорос

A FeS2

2 бурий залізняк

Б FeSО4 · 2О

3 пірит

В 2Fe2О3 · 2О

4 магнітний залізняк

Г FeO

Д Fe3О4

8.92 Укажіть формулу сполуки, у якій ступінь окиснення Феруму дорівнює +2

A Fe(OH)3

Б FeCО3

В KFeO2

Г Fe2(SiО3)3

image108

8.93 Укажіть формулу речовини X у схемі перетворень:

A FeCl3

Б Fe2О3

В Fe2(SО4)3

Г Fe

image108

8.94 Установіть послідовність перетворення речовин для отриманння ферум(ІІІ) гідроксиду

A FeCl3

Б Fe2О3

В Fe

Г FeCl2

image110

8.95 Укажіть метал, який можна відновити з водного розчину солі відповідного металічного елемента за допомогою заліза

А магній

Б алюміній

В цинк

Г срібло

image108

8.96 Установіть відповідність між формулами природних сполук Феруму та їхніми назвами

Формула:

Назва природної сполуки Феруму:

1 FeCО3

А червоний залізняк

2 Fe3О4

Б магнітний залізняк

3 Fe2О3

В бурий залізняк

4 2Fe2О3 · 3H2О

Г залізний колчедан

Д сидерит

image109

8.97 Установіть послідовність використання реагентів, необхідних для здійснення перетворення:

залізо ферум(ІІ) хлорид ферум(ІІІ) хлорид ферум(ІІІ) гідроксид ферум(ІІІ) нітрат

А Сl2

Б НСl

В HNO3

Г КОН

image110

8.98 Установіть відповідність між реагентами та продуктами реакцій

Реагенти:

Продукти реакції:

A FeCl3 + Н2

Б FeCl2 + Н2

В FeCl3

Г Fe(OH)3

Д Fe(OH)3 + КСl

image109

8.99 Установіть послідовність використання речовин під час добування ферум(ІІ) хлориду з оксиду, який виявляє слабо виражені амфотерні властивості

A Fe

Б Fe3O4

В FeO

Г Fe2O3

image108

8.100 Укажіть формулу речовини X у схемі перетворень:

A FeCl3

Б FeO

В FeCl2

Г Fe3O4

image110

8.101 Установіть послідовність розміщення речовин за ступенем окиснення Феруму, починаючи з найнижчого

A K2FeO4

Б Fe

В Fe(OH)3

Г FeSO4

image110

8.102 Укажіть назву сплаву, який переробляють на сталь

А нейзільбер

Б латунь

В мельхіор

Г чавун

image108

8.103 Укажіть суму коефіцієнтів у рівнянні реакції відновлення купрум(І) оксиду чаним газом

А 3

Б 4

В 5

Г 6

image108

8.104 Укажіть сполуку, яка за наявності кисню змінює свій колір на іржаво-коричневий

A Fe2O3

Б Fe(OH)2

В Fe2(SO4)3

Г Fe(OH)3

image108

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити