ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

9. Неметалічні елементи та їхні сполуки. Неметали

Тести

9.1 Найдешевшим способом добування водню є конверсія (перетворення) метану з водяною парою. Який об’єм суміші газів утвориться при використанні 200 л метану?

А 0,2 м3

Б 0,8 м3

В 2 м3

Г 4 м3

image143

9.2 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Водень можна зібрати витісненням води.

2. Водень збирають витісненням повітря в пробірці, розміщеній дном донизу.

3. Водень збирають витісненням повітря в пробірці, розміщеній дном догори.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В усі твердження є неправильними

Г правильне лише перше і третє твердження

image143

9.3 Водень виявляє окислювальні властивості в реакції, що описують рівнянням

image143

9.4 Укажіть речовину, за допомогою якої визначають чистоту водню

А кисень

Б озон

В хлор

Г азот

image143

9.5 Об’єм водню, необхідний для повного гідрування 2 моль етину, становить

А 89,6 л

Б 44,8 л

В 22,4 л

Г 112 л

image143

9.6 Об’ємне співвідношення водню і кисню в гримучій суміші становить

А 2:3

Б 2:1

В 1:2

Г 1:1

image143

9.7 Укажіть назву нукліда, у ядрі атома якого немає нейтронів

А Дейтерій

Б Оксиген

В Протій

Г Тритій

image143

9.8 Установіть відповідність молярних мас продуктів реакції з такими реагентами

Реагенти:

Молярна маса продукту реакції:

1 азот і водень

А 36,5 г/моль

2 водень і хлор

Б 24 г/моль

3 етен і водень

В 17 г/моль

4 натрій і водень

Г 30 г/моль

Д 28 г/моль

image144

9.9 Укажіть речовину, з якою взаємодіє водень за стандартних умов

А фтор

Б хлор

В бром

Г кисень

image143

9.10 Укажіть найслабший окисник

А І2

Б Вr2

В Сl2

Г F2

image146

9.11 Яку масу спиртового розчину йоду з масовою часткою йоду 5 % потрібно додати до 100 г спиртового розчину йоду з Масовою часткою речовини 12%, щоб одержати йодну настоянкуз масовою часткою йоду 10 %?

А 25 г

Б 30 г

В 40

Г 70 г

image146

9.12 Укажіть назви речовин, які взаємодіють з хлоридною кислотою: 1) купрум(ІІ) оксид; 2) калій нітрат; 3) калій карбонат; 4) мідь; 5) купрум(ІІ) гідроксид; 6) калій сульфат

А 1, 2, 5

Б 1, 3, 5

В 1, 4, 5

Г 2, 4, 5

image146

9.13 Установіть відповідність між назвами сполук та найважливішими галузями їхнього застосування

Назва:

Галузь:

1 калій хлорид

А медицина

2 натрій хлорид

Б дезінфекція води

3 хлор

В добування органічних речовин

4 гідрогенхлорид

Г сільське господарство

Д металургія

9.14 Укажіть формули речовин, які взаємодіють з хлором: 1) KF; 2) MgO; 3) Н2O; 4) КВr; 5) Ag; 6) Zn(NO3)2

А 3, 4, 5

Б 2, 4, 5

В 4, 5, 6

Г 1, 3, 4

image146

9.15 Установіть відповідність між назвами природних сполук галогенів та їхніми формулами

Назва:

Формула:

1 карналіт

A AlF3 · NaF

2 галіт

Б CaF2

3 флюорит

В СаСl2

4 кріоліт

Г КСl · MgCl2 · 2O

Д NaCl

image145

9.16 Установіть послідовність зменшення радіуса атомів елементів, атоми яких мають електронну конфігурацію зовнішнього електронного шару

А ...6s26p5

Б ...2s22p5

В ...4s24p5

Г ...3s23р5

image147

9.17 Укажіть електронну конфігурацію атома Хлору в третьому збудженому стані

A ...3s23p5

Б ...3s13р33d3

В ...3s23p33d2

Г ...3s23p23d3

image146

9.18 Укажіть рівняння хімічної реакції, у якій Хлор виявляє властивості і Окисника, і відновника

image146

9.19 Укажіть галоген, який не виявляє в сполуках ступеня окиснення +7

А Флуор

Б Хлор

В Бром

Г Йод

image146

9.20 Установіть послідовність зменшення хімічної активності галогенів

А бром

Б хлор

В йод

Г фтор

image147

9.21 Укажіть речовини, з яких у лабораторних умовах можна добути сульфур(ІV) оксид:

1) калій і концентрована сульфатна кислота; 2) калій сульфат і нітратна кислота;

3) мідь і розбавлена сульфатна кислота; 4) калій сульфіт і хлоридна кислота;

5) мідь і концентрована сульфатна кислота; 6) сірка і кисень

А 3, 4, 5

Б 4, 5, 6

В 3, 5, 6

Г 2, 5, 6

image146

9.22 Укажіть речовини, з яких у лабораторних умовах можна добути кисень: 1) калій сульфіт; 2) калій хлорат; 3) калій сульфід; 4) калій нітрат; 5) калій перманганат; 6) калій карбонат

А 1, 3, 4

Б 4, 5, 6

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 5

image146

9.23 Укажіть речовини, які можна використати для якісного виявлення сульфід-іона: 1) калій нітрат; 2) аргентум нітрат; 3) цинк сульфат; 4) калій гідроксид; 5) барій оксид; 6) плюмбум(ІІ) нітрат

А 1,3

Б 2,4

В 4,6

Г 2,6

image146

9.24 Укажіть метали, які не взаємодіють з концентрованою сульфатною кислотою за стандартних умов: 1) алюміній; 2) мідь; 3) залізо; 4) хром; 5) цинк; 6) золото

А 2, 4, 5, 6

Б 2, 3, 5, 6

В 1, 3, 4, 6

Г 2, 3, 4, 5

image146

9.25 Укажіть речовини, які взаємодіють з розбавленою сульфатною кислотою: 1) барій карбонат; 2) сульфідна кислота; 3) натрій хлорид; 4) силіцій(ІV) оксид; 5) алюміній; 6) барій нітрат

А 2, 4, 6

Б 1, 5, 6

В 2, 3, 6

Г 2, 4, 5

image146

9.26 На основі наведених схем складіть рівняння реакцій і розташуйте їх у послідовності зменшення суми коефіцієнтів

image147

9.27 Укажіть формули речовин, ступінь окиснення неметалічного елемента в яких становить -1: 1) Сu2O; 2) FeS2; 3) Na2O2; 4) Р2O5; 5) Fe2O3; 6) Н2O2

А 1, 3, 4

Б 2, 3, 6

В 1, 2, 3

Г 3, 4, 5

image146

9.28 Укажіть речовини, які взаємодіють із сульфур(VІ) оксидом: 1) HNO3; 2) NaOH; 3) Zn; 4) NO; 5) K2O; 6) H2O

А 2, 5, 6

Б 2, 3, 6

В 2, 4, 6

Г 4, 5, 6

image146

9.29 Укажіть каталітичні реакції: 1) горіння дигідроген сульфіду; 2) окиснення сульфур(ІV) оксиду; 3) розкладання калій нітрату; 4) розкладання калій хлорату; 5) розкладання дигідрогенпероксиду; 6) окиснення цинк сульфіду

А 3, 4, 5

Б 4, 5, 6

В 1, 3, 5

Г 2, 4, 5

image146

9.30 Укажіть протонне число елемента, який має на 8 електронів більше, ніж йон, утворений Оксигеном

А 17

Б 18

В 19

Г 20

image146

9.31 Установіть відповідність між назвами природних сполук Сульфуру та їхніми формулами

Назва:

Формула:

1 пірит

A CaSO4 · 2O

2 гіпс

Б Na2SO4 · 10Н2O

3 глауберова сіль

В PbS

4 свинцевий блиск

Г FeS2

Д FeS

image145

9.32 Установіть послідовність збільшення міцності хімічних зв’язків у молекулах сполук елементів головної підгрупи VI групи з Гідрогеном

A H2S

Б Н2O

В Н2Те

Г H2Se

image147

9.33 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Високу температуру кипіння води пояснюють ковалентною природою хімічних зв’язків у іі молекулах.

2. Високу температуру кипіння води пояснюють здатністю молекул води утворювати міжмолекулярні водневі зв'язки.

3. Високу температуру кипіння води пояснюють здатністю молекул води до дисоціації.

А правильні всі твердження

Б правильне лише перше твердження

В правильне лише друге твердження

Г усі твердження є неправильними

image146

9.34 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Продукт окиснення сірки киснем може виявляти лише окисні властивості.

2. Продукт окиснення сірки киснем може виявляти лише відновні властивості.

3. Продукт окиснення сірки киснем може виявляти і відновні, і окисні властивості.

А правильне лише друге твердження

Б правильне лише третє твердження

В правильне лише перше твердження

Г усі твердження є неправильними

image146

9.35 Укажіть електронну конфігурацію зовнішнього електронного шару йонів, утворених елементами VIA групи

A ns2np3

Б ns2nр4

В ns2np5

Г ns2np6

image146

9.36 На основі наведених схем складіть рівняння реакцій і розташуйте їх у послідовності зменшення суми коефіцієнтів

image148

9.37 Укажіть суму коефіцієнтів хімічного рівняння термічного розкладання алюміній нітрату

А 18

Б 21

В 22

Г 24

image146

9.38 Укажіть послідовність утворення сполук під час добування кальцій нітрату

А NO

Б NH3

В NO2

Г HNO3

image148

9.39 Укажіть іон, валентність Нітрогену в якому становить IV, а ступінь окиснення -3

А нітрат-іон

Б нітрит-іон

В іон амонію

Г іон гідроксонію

image146

9.40 Укажіть формулу сполуки, валентність Нітрогену в якій становить IV, а ступінь окиснення — +5

A NH4OH

Б HNO3

В HNO2

Г N2O

image146

9.41 Реакція азоту з воднем є

А гетерогенною, екзотермічною, необоротною, окисно-відновною

Б гомогенною, екзотермічною, оборотною, каталітичною, окисно-відновною

В гетерогенною, каталітичною, екзотермічною, необоротною, окисно-відновною

Г гомогенною, ендотермічною, необоротною, каталітичною

image146

9.42 Укажіть дуже отруйні речовини: 1) NaNO3; 2) Р4; 3) NO; 4) (NH4)2CO3; 5) NO2

А 1, 4, 5

Б 2, 3, 5

В 2, 4, 5

Г 3, 4, 5

image146

9.43 Укажіть речовини з молекулярними кристалічними ґратками: 1) білий фосфор; 2) калій ортофосфат; 3) фосфор(V) оксид; 4) амоній нітрат; 5) нітроген(IV) оксид; 6) червоний фосфор

А 1, 2, 4

Б 2, 3, 5

В 1, 3, 5

Г 1, 3, 6

image146

9.44 Установіть послідовність речовин відповідно до збільшення ступеня окиснення Фосфору

А фосфор(ІІІ) оксид

Б калій метафосфат

В калій фосфід

Г білий фосфор

image148

9.45 Укажіть формули сполук, які відносіть до несолетвірних оксидів: 1) NO; 2) NH3; 3) NO2; 4) N2О; 5) N2О5

A 1,3

Б 1,4

В 2,5

Г 3,5

image146

9.46 Яка дія сприятиме зміщенню хімічної рівноваги реакції, термохімічне рівняння якої: у бік утворення реагентів?

А зниження температури

Б зниження тиску

В підвищення концентрації азоту

Г зниження концентрації аміаку

image146

9.47 Укажіть формулу оксиду, який, взаємодіючи з лугом, диспропорціонує, тобто і окислюється, і відновлюється

A N2О

Б NО2

В N2O5

Г NO

image146

9.48 Укажіть схему хімічної реакції, у якій Нітроген є відновником

image146

9.49 Укажіть масу купрум(ІІ) нітрату, при дисоціації якої утворюється 0,05 моль нітрат-іонів, якщо ступінь дисоціації становить 100 %

А 1,88 г

Б 3,4 г

В 4,7 г

Г 18,8 г

image146

9.50 Напишіть рівняння реакції добування фосфору згідно зі схемою: . Укажіть коефіцієнт перед відновником

А 2

Б 8

В 10

Г 12

image146

9.51 Укажіть речовину, яку зберігають у герметично закритій посудині

А калій нітрат

Б калій ортофосфат

В кальцій ортофосфат

Г фосфор(V) оксид

image146

9.52 Установіть послідовність утворення сполук під час добування кальцій нітрату з азоту

A NO2

Б NO

В NH3

Г HNO3

image148

9.53 Напишіть рівняння реакції добування фосфору згідно зі схемою: . Укажіть коефіцієнт перед окисником

А 6

Б 5

В 4

Г 3

image146

9.54 Укажіть речовини, які використовують при виробництві сірників: 1) фосфор(V) оксид; 2) бертолетова сіль; 3) калійна сіль; 4) сірка; 5) червоний фосфор; 6) білий фосфор

А 2, 4, 5

Б 1, 4, 5

В 2, 3, 4

Г 4, 5, 6

image146

9.55 Установіть відповідність між назвами сполук та найважливішими галузями їхнього застосування

Назва:

Галузь:

1 натрій нітрит

А виробництво барвників, кіно- і фотоплівки

2 калій нітрат

Б як розпушувач тіста в харчовій галузі

3 нітратна кислота

В виготовлення вибухових речовин

4 амоній карбонат

Г як консервант у харчовій галузі

Д будівництво

image149

9.56 Укажіть речовину, яка розкладається згідно зі схемою:

А амоній хлорид

Б амоній карбонат

В калій нітрит

Г амоній нітрат

image146

9.57 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Нашатирний спирт — це водний розчин амоній хлориду.

2. Нашатирний спирт — це водний розчин амоній карбонату.

3. Нашатирний спирт — це водний розчин аміаку.

А правильне лише перше твердження

Б правильне лише друге твердження

В правильне лише третє твердження

Г усі твердження є неправильними

image146

9.58 Напишіть рівняння реакції взаємодії кальцію з нітратною концентрованою кислотою. Укажіть коефіцієнт перед окисником

А 10

Б 9

В 8

Г 6

image146

9.59 Напишіть рівняння реакції взаємодії міді з розбавленою нітратною кислотою. Укажіть коефіцієнт перед відновником

А 3

Б 5

В 7

Г 8

image146

9.60 Установіть відповідність між назвами сполук та найважливішими галузями їхнього застосування

Назва:

Галузь:

1 ортофосфатна кислота

А виробництво товарів побутової хімії

2 барій нітрат

Б виробництво сірників

3 амоній дигідрогенортофосфат

В виробництво мінеральних добрив

4 червоний фосфор

Г виробництво кормових добавок

Д компонент піротехнічних сумішей

image150

9.61 Укажіть пару речовин, при взаємодії яких один з одержаних продуктів є сіллю амонію

А срібло і концентрована нітратна кислота

Б алюміній і дуже розбавлена нітратна кислота

В мідь і концентрована нітратна кислота

Г магній і концентрована нітратна кислота

image146

9.62 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Максимальна валентність Нітрогену — V, а найвищий ступінь окиснення — +5.

2. Максимальна валентність Нітрогену — IV, а найвищий ступінь окиснення — +5.

3. Максимальна валентність Нітрогену — V, а найвищий ступінь окиснення — +3.

А правильне лише друге твердження

Б правильне лише перше твердження

В правильне лише третє твердження

Г усі твердження є неправильними

image146

9.63 Укажіть метал, з якого можна виготовити цистерну для транспортування концентрованої нітратної кислоти

А магній

Б цинк

В свинець

Г залізо

image146

9.64 Хімічна реакція між калій гідроксидом і карбон(ІV) оксидом, кількості речовин яких співвідносяться як 1:1, є реакцією

А обміну

Б сполучення

В заміщення

Г розкладу

image146

9.65 Укажіть електронну конфігурацію зовнішнього електронного шару атома Силіцію в збудженому стані

A 2s22p2

Б 3s22

В 3s23p4

Г 3s13р3

image146

9.66 Установіть відповідність між алотропною видозміною Карбону та її будовою

Алотропна видозміна:

Будова:

1 фулерен

А тетраедрична

2 графіт

Б пірамідальна

3 алмаз

В сферична

4 карбін

Г лінійна

Д шарувата

image150

9.67 Установіть послідовність зменшення радіусів атомів елементів, користуючись електронними конфігураціями зовнішнього електронного шару їхніх атомів

A 4s22

Б 5s25p2

В 6s26p2

Г 3s23p2

image151

9.68 Установіть послідовність послаблення неметалічних властивостей, користуючись електронними конфігураціями зовнішнього електронного шару

А 5s25p2

Б 3s23p2

В 2s22p2

Г 4s24p2

9.69 Під час розчинення 32,4 г гідрогенкарбонату двовалентного елемента у хлоридній кислоті виділилось 8,96 л карбон(ІV) оксиду (н. у.). Укажіть протонне число невідомого елемента у складі солі

А 30

Б 20

В 12

Г 4

image152

9.70 Установіть послідовність зменшення відносної густини за неоном газоподібних речовин

А чадний газ

Б вуглекислий газ

В метан

Г силан

image151

9.71 Напишіть рівняння реакції відновлення ферум(ІІІ) оксиду чадним газом до заліза. Укажіть коефіцієнт біля відновника

А 3

Б 4

В 5

Г 6

image152

9.72 Укажіть речовину, яку використовують як адсорбент

А сажа

Б графіт

В активоване вугілля

Г кокс

image152

9.73 Установіть відповідність між назвами сполук та найважливішими галузями їхнього застосування

Назва:

Галузь:

1 натрій карбонат

А виробництво вапна

2 натрій гідрогенкарбонат

Б у металургії як відновник

3 кальцій карбонат

В виробництво пластмас

4 карбон(ІІ) оксид

Г виробництво скла

Д як розпушувач тіста в харчовій галузі

image150

9.74 Укажіть речовини, які реагують з коксом: 1) купрум(І) оксид; 2) кисень; 3) калій гідроксид; 4) калій хлорид; 5) карбон(ІV) оксид; 6) купрум(ІІ) хлорид

А 1, 2, 3

Б 1, 2, 5

В 1, 3, 5

Г 2, 4, 5

image152

9.75 Сіль А становить основу породи, яку використовують як оздоблювальний матеріал у будівництві. Під час термічного розкладання солі А утворюється газ Б, який бере участь у фотосинтезі. Укажіть хімічні формули речовин А і Б

А Са(НСO3)2, СO2

Б СаСO3, СO2

В СаО, СO2

Г CaSiO3, SiH4

image152

9.76 Визначте та вкажіть формулу речовини X у схемі перетворень:

А К2СO3

Б КНСО3

В Н2СO3

Г CO2

9.77 Позначте формули речовин, які взаємодіють з натрій карбонатом: 1) ВаО; 2) ВаСO3; 3) Ва(ОН)2; 4) НСl; 5) КСl; 6) HNO3

А 1, 3, 4

Б 3, 4, 6

В 1, 3, 6

Г 2, 4, 6

image152

9.78 Установіть відповідність між реагентами і продуктами реакцій

Реагенти:

Продукти реакції:

А кальцій гідрогенкарбонат

Б кальцій гідрогенкарбонат і вода

В кальцій карбонат і вода

Г кальцій карбонат

Д кальцій карбонат, карбон(ІV) оксид і вода

image150

9.79 Укажіть формулу кристалічної соди

A Na2CO3 · Н2O

Б К2СO3 · 2Н2О

В Na2CO3 · 5Н2O

Г Na2CO3 · 10Н2O

image152

9.80 Укажіть рівняння реакції, яке відповідає скороченій йонній формі

image152

9.81 Позначте речовини, які використовують для виробництва звичайного скла

А кварц або пісок, кальцій карбонат і натрій карбонат

Б магній карбонат, пісок, калій гідрогенкарбонат

В силіцій(ІV) оксид, кальцій карбонат, натрій гідрогенкарбонат

Г кальцій карбонат, магній карбонат, силіцій(ІV) оксид

image152

9.82 Позначте формули речовин, які взаємодіють з амоній карбонатом: 1) H2SO4; 2) КОН; 3) СuО; 4) NaCl; 5) ВаСl2; 6) СаСO3

А 1, 2, 4

Б 2, 4, 6

В 3, 4, 5

Г 1, 2, 5

image152

9.83 Установіть послідовність використання реагентів, необхідних для здійснення таких перетворень:

чадний газ карбон(ІV) оксид кальцій карбонат карбон(ІV) оксид кальцій гідрогенкарбонат

А кальцій гідроксид

Б кальцій оксид

В кисень

Г хлоридна кислота

image151

9.84 Укажіть формулу реактиву, за допомогою якого можна розпізнати розчини калій хлориду, калій броміду, калій йодиду і калій флуориду

A Ba(NO3)2

Б Cu(NO3)2

В KNO3

Г AgNO3

image152

9.85 Укажіть формулу кислоти, яка реагує із силіцій(ІV) оксидом

A HF

Б НСl

В НВr

Г HNO3(конц.)

image152

9.86 Укажіть речовину, взаємодію якої з хлором відносять до реакцій заміщення

А Аl

Б Р

В KF

Г КВr

image152

9.87 Укажіть молярну масу продукту реакції фосфору з надлишком галогену, йон якого містить на 18 електронів менше, ніж елемент 5-го періоду із завершеним електронним шаром

А 271 г/моль

Б 431 г/моль

В 137,5 г/моль

Г 208,5 г/моль

image152

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити