ХІМІЯ - Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

 

3. Хімічний зв’язок

Тести

3.1 Укажіть тип хімічного зв’язку в речовині, формула якої NaF

А йонний

Б ковалентний неполярний

В ковалентний полярний

Г металічний

image39

3.2 Укажіть формулу речовини з полярним ковалентним зв’язком

А КВr

Б KF

B N2

Г Н2O

image39

3.3 Укажіть тип хімічного зв’язку в речовині, формулу якої N2H4

А ковалентний неполярний

Б ковалентний полярний

В йонний

Г водневий

image39

3.4 Спільним у будові йонів К+ і Сl- є

А кількість протонів

Б кількість нейтронів

В кількість електронів

Г кількість протонів і нейтронів

image39

3.5 Укажіть формулу молекули, між атомами якої існує ковалентний неполярний зв’язок

А Вr2

Б H2S

В NH3

Г NaCl

image39

3.6 Укажіть кількість електронів, що взяли участь в утворенні зв’язків у молекулі, електронна формула якої

А 2

Б 4

В 8

Г 20

image39

3.7 Укажіть формулу молекули, між атомами якої існує потрійний ковалентний зв’язок

А О2

Б Н2

В М2

Г NH3

image39

3.8 Укажіть групу атомів, які можуть утворювати лише позитивно заряджені йони

А К, Na, Са

Б К, N, Mg

B Cl, K, Na

Г Н, Сl, Вr

image39

3.9 Укажіть тип зв’язку в речовині, формула якої СаВr2

А ковалентний неполярний

Б йонний

В ковалентний полярний

Г водневий

image39

3.10 Укажіть групу атомів, які можуть утворювати лише негативно заряджені йони

A Na, Ва, Вr

Б S, О, F

В S, Na, F

Г Р, І, К

image39

3.11 Укажіть тип зв’язку для речовин, які існують лише у твердому кристалічному стані

А ковалентний полярний

Б ковалентний неполярний

В йонний

Г металічний

image39

3.12 Укажіть, до якого елемента зміщені спільні електронні пари в молекулі ССl4

А до Карбону, оскільки його електронегативність вища, ніж у Хлору

Б до Карбону, оскільки його електронегативність вища, ніж у Хлору

В до Хлору, оскільки його електронегативність нижча, ніж у Карбону

Г до Хлору, оскільки його електронегативність вища, ніж у Карбону

image39

3.13 Укажіть формулу речовини, для якої характерний міжмолекулярний водневий зв’язок

А СН4

Б O2

В Н2O

Г MgO

image39

3.14 Укажіть формулу речовини, для якої характерний міжмолекулярний водневий зв’язок

А Аl2O3

Б СН3ОН

В NO

Г КОН

3.15 Укажіть пару речовин, для яких характерний міжмолекулярний водневий зв’язок

A NH3, К2O

Б РН3, Сl2

В Н2O, С2Н5ОН

Г КСl, Fe2O3

image39

3.16 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1) довжина подвійного зв’язку менша, ніж довжина потрійного зв’язку;

2) довжина одинарного зв’язку більша, ніж довжина подвійного зв’язку.

А правильне перше твердження

Б правильне друге твердження

В обидва твердження правильні

Г обидва твердження неправильні

image39

3.17 Укажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків у молекулі тетрахлорометану

А 8

Б 9

В 10

Г 11

image39

3.18 Укажіть валентність і ступінь окиснення Нітрогену в солі амонію NH4HCO3

А IV; -4

Б III; -4

В III; -3

Г IV; -3

image39

3.19 Укажіть кількість електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків у молекулі етину

А 8

Б 9

В 10

Г 11

image39

3.20 Укажіть кількість p-електронів, які беруть участь в утворенні хімічних зв’язків у молекулі дигідрогенсульфіду

А 2

Б 4

В 6

Г 8

image39

3.21 Металічний зв’язок утворює елемент з електронною конфігурацією атома

А ...3s23р2

Б ...4s2

B ...1s1

Г ...3s23p6

image39

3.22 Речовина, утворена елементами з електронними конфігураціями ...2s1 і 3s23p4, має кристалічні гратки

А йонні

Б металічні,

В молекулярні

Г атомні

image39

3.23 Укажіть кількість p-електронів, які беруть участь в утворенні ковалентних зв’язків у молекулі АlСl3

А 2

Б 3

В 4

Г 5

image39

3.24 Установіть відповідність між хімічним складом сполуки та типом хімічного зв’язку в ній

Хімічний склад:

Тип зв’язку:

1 Сl2

А водневий

2 H2S

Б йонний

3 NH4Cl

В ковалентний неполярний

4 NaCl

Г ковалентний полярний

Д йонний і ковалентний

image40

3.25 Проаналізуйте твердження і вкажіть правильні:

1. Речовини з йонним типом кристалічної гратки відзначаються незначною твердістю.

2. Речовини з молекулярним типом кристалічної гратки відзначаються леткістю.

3. Речовини з молекулярним типом кристалічної гратки відзначаються значною твердістю.

А правильне перше твердження

Б правильне друге твердження

В всі твердження неправильні

Г правильне третє твердження

image39

3.26 Укажіть електронні конфігурації атомів відповідних простих речовин, продукти взаємодії яких із бромом мають іонний тип кристалічних граток: 1) 2s22p5; 2) 2s1; 3) 3s23p4; 4) 3s2; 5)1s1; 6) 5s1

A 2, 4, 6

Б 2, 3, 4

В 2, 4, 5

Г 2, 5, 6

image39

3.27 Установіть відповідність між типом кристалічних ґраток та назвою речовини

Тип граток:

Назва:

1 атомні

А натрій гідроксид

2 молекулярні

Б мідь

3 йонні

В кисень

4 металічні

Г силіцій(ІV) оксид

Д парафін

image40

3.28 Укажіть елементи між атомами яких утворення хімічного зв’язку відповідає схемі:

А Бром і Фосфор

Б Нітроген і Гідроген

В Фосфор і Сульфур

Г Нітроген і Оксиген

image39

3.29 Укажіть тип зв’язку у сполуці, утвореній хімічними елементами з протонними числами 1 і 35

А ковалентний неполярний

Б йонний

В ковалентний полярний

Г водневий

image39

3.30 Речовина, утворена елементами з електронними конфігураціями атомів ...3s2 і ...2s22p5, має кристалічні ґратки

А атомні

Б йонні

В молекулярні

Г металічні

image39

3.31 Речовина, утворена елементами з електронними конфігураціями атомів 1s1 і ...2s25 має кристалічні ґратки

А йонні

Б атомні

В молекулярні

Г молекулярні

image39

3.32 Укажіть речовину, у молекулі якої є потрійний зв’язок

А аміак

Б кисень

В водень

Г азот

image39

3.33 Укажіть схему утворення ковалентного зв’язку в молекулі простої речовини, що містить подвійний зв’язок

image39

3.34 Укажіть тип зв’язку для речовини, утвореній хімічними елементами з порядковими номерами 17 і 19

А ковалентний неполярний

Б ковалентний полярний

В йонний

Г водневий

image39

3.35 Хімічний зв’язок у молекулі аміаку утворюється за рахунок перекриття

А s-орбіталей атомів Гідрогену і s-орбіталей атома Нітрогену

Б s-орбіталей атома Гідрогену і трьох р-орбіталей атома Нітрогену

В трьох s-орбіталей атома Нітрогену і р-орбіталей атома Гідрогену

Г s-орбіталей трьох атомів Гідрогену і трьох p-орбіталей атома Нітрогену

image39

3.36 Укажіть речовину, схема утворення ковалентного зв’язку в якій

А вода

Б метан

В аміак

Г тетрахлорометан

image39

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити