Культурологічний словник - 2020


СВОБОДА СОВІСТІ

СВОБОДА СОВІСТІ — одна з фундаментальних, загальнолюдських цінностей, важлива філософська, правова, релігієзнавча категорія. У релігієзнавстві С. с. розглядається як право, що гарантує недоторканність совісті людини в питаннях ставлення до релігії, тобто права особистості на свободу мати, приймати, змінювати релігійні вірування за власним вибором або ж дотримуватися нерелігійних переконань; свободу індивідуально або спільно з іншими, публічно або приватно сповідувати свою релігію або вірування, брати участь у богослужіннях, обрядах, ритуалах, вільно поширювати свої релігійні або арелігійні погляди та переконання. Релігієзнавча сутність С. с. розкривається через поняття свободи релігії, свободи віросповідання, свободи в релігії, толерантності. С. с. базується на низці важливих принципів: відокремлення церкви від держави, відокремлення школи від церкви, заборона встановлення обов'язкових переконань і світогляду. Реальне забезпечення С. с. можливе за наявності гарантій економічного, політичного, соціального, духовного, організаційного порядку. Право на С. с. проголошується в конституціях, інших законодавчих актах більшості держав світу. В Україні право на С. с. гарантується Конституцією України, Законами «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про альтернативну (невійськову) службу». Здійснення С. с. в Україні піддається лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадського порядку, безпеки життя, здоров'я, моралі, а також прав і свобод інших громадян.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити