Культурологічний словник - 2020


СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Асеев Ю. С. Мистецтво Київської Русі. — К., 1980. — 214 с.

2. Башнякова Н. П. та ін. Російсько-український словник синонімів / Н. П. Башнякова, Г. П. Вишневська, М. М. Пилинський, Л. О. Родіна та ін.; За ред. М. М. Пилинського. — К.: Освіта, 1995. — 265 с.

3. Белогрудов О. А. Культурология: Программа-конспект для студентов и преподавателей технических и гуманитарных вузов России. — М.: ГИС, 1977. — 416 с.

4. Біблія як пам'ятка світової культури: Метод. рекомендації на допомогу вчителю літератури народів світу. — Львів: ЛДУ ім. І. Франка, 1993. — 56 с.

5. Бобахо В. А., Левикова С. И. Культурология: программа базового курса, хрестоматия, словарь терминов. — М.: ФАИР — ПРЕСС, 2000. — 400 с.

6. Бокань В. А. Культурологія: Навч. посіб. — 3-те вид., стереотип. — К.: МАУП, 2004. — 136 с.

7. Бокань В. А., Польовий Л. П. Історія культури України: Навч. по- сібн. — К.: МАУП, 2001. — 2-ге вид., доп. — 256 с.

8. Бродовська В. Й., Патрик І. П., Яблонко В. Я. Тлумачний словник психологічних термінів в українській мові: Словник. — 2-ге видання. — К.: ВД «Професіонал», 2005. — 224 с.

9. Ващенко Г. Виховний ідеал. — Полтава: Ред. газ. «Полтавський вісник», 1994. — 191 с.

10. Ващенко Г. Твори. Том 4. Праці з педагогіки та психології. — К.: «Школяр» — «Фада» ЛТД, 2000. — 416 с.

11. Вишневський О. І., Кобрій О. М., Чепіль М. М. Теоретичні основи педагогіки: Курс лекцій / За ред. О. Вишневського. — Дрогобич: Відродження, 2001. — 268 с.

12. Гіптерс З. В. Короткий культурологічний словник-довідник. — Львів: ЛБІНБУ, 2004. — 127 с.

13. Гіптерс З. Художня самодіяльна творчість студентів як засіб естетичного виховання майбутніх спеціалістів: Метод. посібник. — Львів: Каменяр, 1998. — 144 с.

14. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. — К.: Либідь, 1997. — 376 с.

15. Енциклопедія бізнесмена, економіста, менеджера / За ред. Р. Дякі- ва. — К.: Міжнародна економічна фундація, 2000. — 704 с.

16. Енциклопедія українознавства. — Львів, 1993. — Т. 1. — 400 с.

17. Етнонаціональний розвиток України. Терміни, визначення, персонали / Відп. редактори Ю. І. Римаренко, І. Ф. Курас. — К, 1993. — 800 с.

18. Загородній А. Т., Вознюк Г. Л, Смовженко Т. С. Фінансовий словник. — 4-те вид., випр. та доп. — К.: Т-во «Знання», КОО; Л.: Вид-во Львів. банк, ін-ту НБУ, 2002. — 566 с.

19. Зязюн І. А. Культура в контексті політики й освіти / / Педагогіка і психологія професійної освіти. Спеціальний випуск. — 1997. — № 34. — Ч. 1. — С. 5-16.

20. Історія української культури / За заг. ред. д-ра Івана Крип'якевича. — Нью-Йорк, 1990. — 719 с.

21. Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія: Навч. посібн. / Упор. О. О. Любар; За ред. В. Г. Кременя. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 615 с.

22. Комінко С., Курант Л., Самборська О., Федотюк Т., Ніколенко С. Психологія в менеджменті: Навч. посібн. — Тернопіль, 1999. — 400 с.

23. Короткий тлумачний словник української мови: Близько 7000 слів / За ред. Д. Г. Гринчишина. — К.: Вид. центр «Просвіта», 2004. — 608 с.

24. Кравченко А. И. Культурология: словарь. — М.: Академический Проект, 2000. — 671 с.

25. Крисаченко В. С. Екологічна культура: теорія і практика: Навч. посібн. — К.: Заповіт, 1996. — 352 с.

26. Культура і побут населення України: Навч. посібн. / В. І. Наулко, Л. Ф. Артьох, В. Ф. Горленко та ін. — 2-ге вид., доп. та перероб. — К.: Либідь, 1993. — 288 с.

27. Культурне відродження в Україні. — Львів: Астериск, 1993. — 220 с.

28. Культурология. Краткий тематический словарь. — Ростов-н/Д.: Феникс, 2001. — 192 с.

29. Культурологія. — Курс лекцій (За ред. А. Г. Баканурського, Г. Є. Крас- нокутського, Л. Л. Сауленко). — К.: ВД «Професіонал», 2004. — 208 с.

30. Курляк І. Є. Загальний огляд історичного розвитку зарубіжної освіти (від стародавніх часів до XIX століття): Навч.-метод. посібник. — Львів, 2000. — 70 с.

31. Курс лекцій з української та зарубіжної культури: Навч. посібник / За ред. Л. В. Цубова. — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997. — 203 с.

32. Лановик М. Б., Лановик З. Б. Українська усна народна творчість: Підручник. — К.: Знання-Прес, 2001. — 591 с.

33. Лобас В. Х. Українська і зарубіжна культура: Навч. посібн. — К.: МАУП, 2000. — 224 с.

34. Лозниця В. С. Основи психології та педагогіки: Навч. посібн. — К.: КНЕУ, 2001. — 288 с.

35. Любар О. О., Стельмахович М. Т., Федоренко Д. Т. Історія української школи і педагогіки: Навч. посібник / За ред. О. О. Любара. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. — 450 с.

36. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навч. посібн. — К, 1999. — 318 с.

37. Ничкало С. А. Мистецтвознавство: Короткий тлумачний словник. — К.: Либідь, 1999. — 208 с. — Укр. і рос. мовами.

38. Німецько-українсько-російський словник / Упор. Е. І. Лисенко, М. Р. Корольова, Л. І. Сергеева. — К.: Освіта, 1991. — 240 с.

39. Пагутяк Г. Культурологія епохи глобального потепління // Вища школа. — 2005. — № 3. — С. 73-75.

40. Подольська Є. А., Лихвар В. Д., Іванова К. А. Культурологія: Навч. посібн. — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 288 с.

41. Предмет і проблематика філософії: Навч. посібн. / За заг. ред. М. А. Скринника, З. Е. Скринник. — Львів: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2001. — 485 с.

42. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Педагогика-Пресс, 1996. — 440 с.

43. Психологічний словник / За ред. В. І. Войтка. — К.: «Вища школа», 1982. — 216 с.

44. Психологія: Підручник / Ю. Л. Трофімов, В. В. Рибалка, П. А. Гончарук та ін.; За ред. Ю. Л. Трофімова. — 2-ге вид. стереотип.- К.: Либідь, 2000. — 558 с.

45. Релігієзнавчий словник / За ред. професорів А. Колодного і Б. Лобовика. — К.: Четверта хвиля, 1996. — 394 с.

46. Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. 2-ге видання, фототипне. — К.: АТ «Другарука», МП «Фенікс», 1993. — 550 с.

47. Скуратівський В. Т. Берегиня. Худож. оповіді, новели. — К.: Рад. письменник, 1987. — 278 с.

48. Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів; вступ. стаття А. О. Білецького; відп. ред. А. О. Білецький. — 2-ге вид. — К.: Наук. думка, 1989. — 240 с.

49. Словник іншомовних слів / За ред. О. С. Мельничука. — К., 1974. — 776 с.

50. Словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. — К.: Міленіум, 2002. — 260 с.

51. Тадевосян Э. В. Словарь-справочник по социологии и политологии. — М.: Знание, 1996. — 272 с.

52. Україна: етнонаціональна палітра суспільного розвитку: Словник- довідник / УАДУ при Президентові України; Відп. ред. Ю. І. Римаренко. — К.: Вид-во УАДУ, 1997. — 272 с.

53. Українська душа. — К.: Фенікс, 1992. — 128 с.

54. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібник / За ред. С. О. Черепанової. — Львів: Світ, 1994. — 456 с.

55. Українська культура: Лекції за ред. Дмитра Антоновича / Упор. С. В. Ульяновська; Вст. ст. І. М. Дзюби; Перед. слово М. Антоновича; Додатки С. В. Ульяновської, В.І.Ульяновського. — К.: Либідь, 1993. — 592 с.

56. Українська та зарубіжна культура: Навч. посібн. / М. М. Закович, І. А. Зязюн, О. М. Семашко та ін.: За ред. М. М. Заковича. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2002. — 557 с.

57. Український радянський енциклопедичний словник: У 3-х т. / Редкол.: А. В. Кудрицький (відповід.ред.) та ін. — К.: Голов.ред. УРЕ, 1987.

58. УСЕ Універсальний словник-енциклопедія / Гол. ред. ради чл.-кор. НАНУ М. Попович. — 3-тє вид., перероб., доп. — К.: Всеувито, Новий друк, 2003. — № 7. — 1414 с.

59. Учебный социологический словарь. — Издание 3-е, доп., перераб. — М.: Экзамен, 1999. — 352 с.

60. Фартушний А. Українська культура в контексті світової культури. — Львів: ДУ «Львівська політехніка», 1997. — 29 с.

61. Філософський словник / За ред. В. І. Шинкарука. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Голов. ред. УРЕ, 1986. — 800 с.

62. Цінності освіти і виховання: Наук.-метод. зб. / За заг.ред. О. В. Сухомлинської, ред. П. Р. Ігнатенка, Р. П. Скульського, упор. О. М. Павліченка. — К., 1997. — 224 с.

63. Чорненький Я. Я. Культурологія. Теорія. Практика. Самостійна робота. Навч. посібн. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 392 с.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити