Матеріали для Нової української школи 1 клас - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити

ІСТОРІЯ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Акты Западной России: В 5 т. СПб., 1893.

2. Антонович В. Б. Раскопки в стране древлян. — М., 1893. — Т. 2.

3. Антонович О. М. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії. 50-70 рр. XVII ст. — К., 1961.

4. Аркас М. Історія України-Руси. — К., 1992.

5. Артамонов М. И. История хазар. — Л., 1962.

6. Афанасьев В. А. Українське радянське мистецтво 1960-1980 років. — К., 1984.

7. Багалій Д. І. Історія Слобідської України. — Харків, 1918.

8. Баран В. Д. Черняхівська культура. — К., 1981.

9. Безсонов С. Архитектура Западной Украины. М., 1946.

10. Білецький П. Український портретний живопис XVII—XVIII століття. — К., 1969.

11. Білецький П. О. Українське мистецтво другої половини XVП—XVШ століть. — К., 1981.

12. Білецький П. У контексті світового авангарду // Всесвіт. — 1990. — № 7.

13. Бокань В. А. Українська графіка. 1960-1970 рр. — К., 1997.

14. Бокань В., Польовий Л. !сторія культури України. — К., 1998.

15. Брайчевський М. Ю. Походження Русі. — К., 1963.

16. Брайчевський М. Ю. Утвердження християнства на Русі. — К., 1988.

17. Виноградова 3. Т. Українське радянське мистецтво 1918-1920 рр. — К., 1980-1984.

18. Высшее образование в Украинской ССР. К., 1983.

19. Галич О. Сповідь перед історією // Вітчизна. — 1994. — № 11-12.

20. Говдя П. Українське мистецтво другої половини XIX — початку XX ст. К., 1964.

21. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. — К., 1957.

22. Голубинский Е. История русской церкви. --------------------------- К., 1901-1904. Т. 1, 2.

23. Гольденберг Л. У дзеркалі бібліографії // Всесвіт. — 1991. — № 11.

24. Гординський С. Українські художники в Канаді // Всесвіт. — 1991. — № 11.

25. Греков Б. Д. Культура Киевской Руси. М., 1953.

26. Гречанюк С. Осмутна слава Олександра Кошиця // Всесвіт. — 1989. — № 11.

27. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. — Львів, 1925.

28. Грушевський М. Історія України-Руси: У 10 т. Львів—Відень. — К., 1898— 1937.

29. Даревич Д. Віхи творчості Мирона Левицького // Всесвіт. — 1991. — № 11.

30. Дзюба И. Осознаем ли мы национальную культуру как целостность? // Коммунист. — 1989. — № 18.

31. Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? // Вітчизна. — 1990. — № 5-8.

32. Дмитриева Н. А. Краткая история искусств. — М., 1987. —Вып. 1.

33. Довнар-Запольский М. В. История русского народного хозяйства. — К., 1905. — Т. 1.

34. Документы Богдана Хмельницкого (1648-1657) / Упор. І. Крип’якевич, І. Бутич. — К., 1961.

35. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923. Т. 1 // Прапор. — 1990. — № 11-12; Березіль. — 1991. — № 1, 3.

36. Дорошенко Д. Нарис історії України: В 2 т. — К., 1992.

37. Драгоманов М. Твори: В 2 т. — К., 1970.

38. Ефименко А. Н. История украинского народа. — К., 1990.

39. Єфремов С. Біля початків українства. Генезис ідей Кирило-Мефодіївсько- го братства. — К., 1924. — Т. 1, 2.

40. Жолтовський П. Монументальний живопис на Україні Х'УП—Х'УШ ст. — К., 1988.

41. Жолтовський П. Художнє життя на Україні в Х'УІ—Х'УІІІ ст. — К., 1988.

42. Жулинський М. Із забуття — в безсмертя. — К., 1990.

43. Жулинський М. Міжнародна асоціація українців: історія створення, перспективи діяльності (До конгресу МАУ) // Всесвіт. 1990. №7.

44. Запаско Я. П. Мистецтво книги на Україні в Х'УІ—Х'УШ ст. — Львів, 1971.

45. Запаско Я. П., Ісаєвич Я. Д. Пам’ятки книжкового мистецтва: Каталог стародруків, виданих на Україні. — Львів, 1981. — Кн. 1; Львів, 1984. — Кн. 2. — Ч. 1, 2.

46. Заставний Ф. Українська зарубіжна діаспора//Дзвін.— 1991.— № 8.

47. Затенщький Я. П. Українське мистецтво першої половини ХІХ — початку XX ст. — К., 1964.

48. Злотоверхий І. Д. Становлення української радянської культури (1917—1920 рр.). — К., 1961.

49. Зорівчак Р. Перший науковий бібліографічний покажчик з англомовної літературної хроніки // Всесвіт. — 1989. — № 11.

50. Іларіон, Митрополит (Огієнко). Українська церква: В 2 т. — К., 1993.

51. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI-XVIII ст. — К., 1966.

52. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар !ван Федоров і виникнення друкарства на Україні. — Львів, 1983.

53. Исаевич Я. Д. Украинская культура XVIII столетия // Вопр. истории. 1980. — № 8.

54. Історія Академії наук Української РСР. — К., 1982.

55. История Киева: В 3 т., 4 кн. К., 1986.

56. Історія культури України / В. А. Бокань та ін. — К., 1993. — Ч. I; 1994. — Ч. II.

57. Історія України. — Львів, 1996.

58. Історія України. Нове бачення: В 2 т. — К., 1996.

59. Історія української літератури: У 2 т. — К., 1988.

60. Історія українського мистецтва. — К., 1966-1970.

61. Історія українського мистецтва: В 6 т. — К., 1964-1968.

62. Каргер М. К. Древний Киев. Очерки по истории материальной культуры древнерусского города: В 2 т. — М.; Л., 1958. — Т. 1; 1961. — Т. 2.

63. Книга і друкарство на Україні. — К., 1964.

64. Коленківський М. Василь Курилик — літописець українських поселенців // Всесвіт. — 1991. — № 11.

65. Костомаров М. Книга битія українського народу.— К., 1918.

66. Костомаров М. Твори: У 2 т. — К., 1967.

67. Кримский А. Иоанн Вишенский, его жизнь и сочинения: В 5 т. — К., 1972. — Т. 2.

68. Крип’якевич І. !сторя України. Львів, 1992.

69. Крип’якевич І. !сторія української культури / Видання I. Тиктора. — Львів, 1937.

70. Лазаревский А. Описание старой Малороссии. К., 1983.

71. Ленин В. И. Критические заметки по национальному вопросу // Полн. собр. соч. — Т. 26.

72. Літопис Гадяцького полковника Григорія Граб’янки. — К., 1992.

73. Літопис Руський. — К., 1989.

74. Логвин Г И. По Україні. Стародавні мистецькі пам’ятки. — К., 1968.

75. Логвин Г И. Украинское искусство X—XVII вв. — М., 1963.

76. Марченко М. І. !сторія української культури. З найдавніших часів до середини XVII ст. — К., 1961.

77. Мистецтво Київської Русі / Упор. Ю. С. Асєєв. К., 1989.

78. Народне господарство Української РСР. Стат. щорічник. — К., 1977.

79. Народне господарство Української РСР. Стат щорічник. — К., 1982.

80. Нариси з історії українського мистецтва. — К., 1980-1984.

81. Нариси історії української інтелігенції: У 3 т. — К., 1994.

82. Науменко В. До історії указу про заборону українського письменства // Україна. — 1907. — № 5.

83. Неврлий М. Празька поетична школа // Слово і час. —1995.— № 7.

84. Оглоблін О. Історіографія // ЕУ. — 2-ге вид. — 1950. — Т. 3.

85. Оглоблін О. Нариси історії капіталізму на Україні. — Харків; К., 1931.

86. Оксюта Я. Міжнародні зв’язки СПУ в 1990 році // Всесвіт. — 1991. — №6.

87. Павлуцький Г. Г. Історія українського орнаменту. — К., 1927.

88. Пассек Т. С. Искусство трипольских племен (История искусства народов СССР). — М., 1971. — Т. 1.

89. Пащук А. І. Іван Вишенський — мислитель і борець. Львів, 1990.

90. Петров В. П. Походження українського народу. — К., 1993.

91. Полонська-Василенко Н. Історія України: В 2 т. — К., 1993.

92. Попович М. В. Мировоззрение древних славян. К., 1985.

93. Раппопорт П. А. Русская архитектура Х—ХІІІ вв. — Л., 1982.

94. “Русалка Дністрова”. Документи і матеріали. — К., 1989.

95. “Руська трійця” в історії суспільно-політичного руху і культури України. — К., 1987.

96. Рыбаков Б. А. Ремесло древней Руси. М., 1948.

97. Самовидца Летопись о войнах Богдана Хмельницкого и межусобок, бывших в Малой России по его смерти. — К., 1846.

98. Семчишин М. Тисяча років української культури. — Львів, 1993.

99. Степовик Д. В. Українська графіка Х'УІ—Х'УІІІ ст. — К., 1982.

100. Степовик Д. В. Українське мистецтво першої половини ХІХ ст. — К., 1962.

101. Субтельний О. Україна. Історія. — К., 1992.

102. Таранушенко С. А. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. — К., 1976.

103. Тарас Шевченко. Живопис, графіка. Альбом / Авт.-упор. Д. В. Степовик. — К., 1984.

104. Толочко П. П. Древний Киев. К., 1983.

105. Толочко П. П. Древняя Русь. - К., 1987.

106. Трипільська культура на Україні. — К., 1926. — Т. 1; 1940. — Т. 2.

107. Україна.. Голод 1932—1933 років. За повідомленням британських дипломатів // Всесвіт. — 1989. — № 11.

108. Українська народність. Нариси соціально-економічної і етнополітичної історії. — К., 1990.

109. Франко I. Ыан Вишенський і його твори // Зб. тв.: У 50 т. — К., 1981. — Т. 30.

110. Франко І. кторія української літератури // Зб. тв.: У 50 т. — К., 1983. — Т. 40.

111. Франко І. Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р. // Зб. тв.: У 50 т. — К., 1984. — Т. 41.

112. Хижняк 3. І. Києво-Могилянська Академія. — К., 1981.

113. Хомишин М. Я. Питання етногенезу слов’ян та міжслов’янських зв’язків у львівських хроніках // З історії міжслов’янських зв’язків. — К., 1983.

114. 400 лет русского книгопечатания: В 2 т. М., 1964.

115. Шевчук Г. М. Культурне будівництво на Україні у 1921-1925 роках. — К., 1963.

116. Юрченко П. Дерев’яна архітектура України. — К., 1970.

117. Яворницький Д. І. !сторія запорозьких козаків. — К., 1993.

118. Ясиевич В. Е. Архитектура Украины на рубеже ХІХ-ХХ веков. К., 1988.

загрузка...

Віртуальна читальня освітніх матеріалів для студентів, вчителів, учнів та батьків.

Наш сайт не претендує на авторство розміщених матеріалів. Ми тільки конвертуємо у зручний формат матеріали з мережі Інтернет які знаходяться у відкритому доступі та надіслані нашими відвідувачами. Якщо ви являєтесь володарем авторського права на будь-який розміщений у нас матеріал і маєте намір видалити його зверніться для узгодження до адміністратора сайту.

Дозволяється копіювати матеріали з обов'язковим гіпертекстовим посилання на сайт, будьте вдячними ми затратили багато зусиль щоб привести інформацію у зручний вигляд.

© 2008-2019 Всі права на дизайн сайту належать С.Є.А.