Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

ОСНОВИ ТЕРМОДИНАМІКИ

 

Внутрішня енергія

U — внутрішня енергія, [Дж];

m маса речовини, [кг];

М — молярна маса, [кг/моль];

R універсальна газова постійна, R = 8,31 Дж/(моль · К);

Т — температура, [K];

Р — тиск, [Па];

k —постійна Больцмана, k = 1,38 · 10-23 Дж/К);

ν — кількість речовини, [моль];

ΔT — зміна температури;

ΔU — зміна внутрішньої енергії.

 

Робота

A = PΔV

А = -А'

A - робота газу, [Дж];

A’ - робота над газом, [Дж].

 

Кількість теплоти

 

Q — кількість теплоти, [Дж];

t2 — кінцева температура тіла, [°С];

t1 — початкова температура тіла

m маса тіла, [кг];

с — питома теплоємність речовини, тобто кількість теплоти, що віддає або одержує 1кг речовини при зміні температури на 1 °С (або 1 K), [Дж/(кг · К)];

 

Рівняння теплового балансу

Q1, Q2,…, Qn —кількість теплоти, отриманої або відданої кожним тілом.

 

Кількість теплоти, що виділяється при спалюванні палива

Q = qm

Q — кількість теплоти, що виділяється при спалюванні палива, [Дж];

q — питома теплота згоряння палива, [Дж/кг];

m — маса палива , [кг].

 

Перший закон термодинаміки

ΔU = A + Q

ΔU = Q - A'

Q = ΔU + A'

ΔU — зміна внутрішньої енергії, [Дж];

А — робота зовнішніх сил, [Дж];

А' — робота системи над зовнішніми тілами, [Дж];

Q — кількість теплоти, переданої системі, [Дж];

 

Адіабатний процес

Q = 0; ΔU = A

 

ККД теплового двигуна

η — ККД теплового двигуна;

А' — робота газу при розширенні, [Дж];

Q1 — кількість теплоти, що виділяється в нагрівачі, [Дж];

Q2 — кількість теплоти, що передається холодильнику, [Дж];

ηmах — максимальний ККД

Т1 температура нагрівача, [K];

Т2 — температура холодильника, [K].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити