Економіка - Великий довідник школяра - 2019

Основні поняття ринкової економіки
Приклади розв’язування задач

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:

✵ ринкова рівновага — ситуація на ринку товару або послуги, за якої величина попиту дорівнює величині пропозиції (QD >QS);

✵ рівноважна ціна — ціна, що врівноважує попит та пропозицію в результаті дії конкуренції;

✵ дефіцит — стан товарного ринку при встановленні фактичної ціни нижче рівня рівноважної, за якої величина попиту більша від величини пропозиції (QD >QS);

✵ надлишок — ситуація на товарному ринку при встановленні фактичної ціни вище рівня рівноважної, за якої величина пропозиції більша від величини попиту (QS >QD).

Задача 1

Функція попиту на товар представлена рівнянням QD = 400 – Р, а функція пропозиції — рівнянням QS = 4Р – 50.

Визначити: 1) параметри точки рівноваги; 2) розміри дефіциту чи надлишку, якщо держава встановлює ціну на даний товар, що дорівнює: а) 85 грн; б) 100 грн; в) побудувати відповідні графіки.

Розв’язання

1)  Оскільки в точці рівноваги QD = QS, а PD = PS, то 400 – P = 4Р – 50. Звідси рівноважна ціна Р0 = 90 грн. Підставивши дану ціну в одне з рівнянь, одержимо рівноважну кількість Q0 = 310 шт.

2)  а) Якщо встановлюється ціна, що дорівнює 85 грн, то це означає, що рівновага за неї відсутня (тому що вона нижча від рівноважної) і виникає ситуація дефіциту, за якої існує умова QD >QS. Величина попиту за ціною Р = 85 грн збільшується, а величина пропозиції зменшується.

  Щоб розрахувати розміри дефіциту, необхідно визначити QD і QS при Р = 85 грн, підставивши її значення у відповідні рівняння:

QD = 400 – 85 = 315 од.; QS = 4 • 85 – 50 = 290 од.

Отже, розмір дефіциту

Q = QDQS = 315 – 290 = 25 од. товару.

  б) Якщо ж встановлена ціна Р = 100 грн, то вона перевищує рівноважну. Рівновага порушується, тепер величина пропозиції збільшується, а величина попиту зменшується. Виникає ситуація надлишку, за якої QS >QD.

  Для розрахунку розміру надлишку товарів необхідно підставити Р = 100 грн у відповідні рівняння. Одержимо

QD = 400 – 100 = 300 од.; QS = 4 • 100 – 50 = 350 од.

Отже, розмір надлишку дорівнює

Q = QSQD = 350 – 300 = 50 од. товару.

3)  Побудова графіка.

Рис. 15

Для розв’язання задач 2 і 3 необхідно знати:

✵ ринкова рівновага — ситуація на ринку товару чи послуги, за якої величина попиту дорівнює величині пропозиції (QD = QS);

✵ рівноважна ціна — ціна, що врівноважує попит та пропозицію внаслідок дії конкуренції;

✵ попит — кількість товарів і послуг, які споживачі бажають і можуть придбати за кожним рівнем цін у певний період часу;

✵ на попит впливають нецінові фактори:

  споживчі смаки й переваги;

  кількість покупців;

  ціни на пов’язані між собою товари;

  доходи споживачів;

  інфляційні очікування;

✵ пропозиція — кількість товарів і послуг, які виробники і продавці бажають і можуть поставити на ринок за кожним рівнем цін у даний період часу;

✵ на пропозицію впливають нецінові фактори:

  наявність ресурсів і їхні ціни;

  кількість виробників і продавців;

  зміна технологій;

  політика уряду (податки і дотації);

  прибутковість галузі;

  інфляційні очікування.

Оскільки блага можуть бути взаємозамінними, такими, що доповнюють одне одного, і зв’язаними в процесі виробництва (наприклад, какао — сировина для виробництва шоколадних цукерок), то існують взаємодія і взаємозв’язок ринків. Унаслідок цього зміни на одному ринку викликають зміни на інших.

Задача 2

У засобах масової інформації з’явилися статті про шкідливість хутряних іграшок для здоров’я дітей. Як ця подія вплине на ринки хутряних іграшок, хутра і хутряних підбійок для курток?

1)  Інформація в пресі про шкідливість хутряних іграшок для дітей викличе зміни в смаках і перевагах покупців, що спричинить зниження попиту на цей товар. Пропозиція в короткостроковому періоді не встигне відреагувати на цю ситуацію й залишиться незмінною. Рівноважна ціна знизиться, рівноважна кількість (обсяг продажів) зменшиться (рис. 16, а).

2)  Оскільки хутро є сировиною для виробництва іграшок, попит на які знизився, це призведе до аналогічних змін і на ринку хутра (рис. 16, б).

3)  Хутро може бути використане і як сировина для пошиття хутряних підбійок. А оскільки сировина подешевшала, пропозиція готового товару збільшиться. При незмінному попиті на підбійки дана подія спричинить зниження рівноважної ціни і збільшення рівноважної кількості (рис. 16, в).

Задача 3

Уряд країни запроваджує обмеження (чи підвищує мито) на імпорт кави. Як це вплине на ринки кави, чаю, кавоварок у країні?

1)  Уведення обмежень на імпорт кави призведе до зменшення пропозиції кави. Рівноважна ціна збільшиться, кількість продажів зменшиться (рис. 17, а, с. 21).

2)  Чай — товар-субститут (замінник) кави, а отже, зменшення пропозиції і подорожчання кави викличе зростання попиту на чай. Рівноважна ціна і рівноважна кількість збільшаться (рис. 17, б, с. 21).

3)  Кава і кавоварки — товари, що доповнюють один одного. Зменшення пропозиції і подорожчання кави викличе зниження попиту на кавоварки. Рівноважна ціна і рівноважна кількість зменшаться (рис. 17, в, с. 21).

Для розв’язання задачі 4 необхідно знати:

✵ ринкова рівновага — ситуація на ринку товару чи послуги, за якої величина попиту дорівнює величині пропозиції;

✵ уведення додаткових податків спричиняє зменшення пропозиції, збільшення рівноважної ціни й зменшення обсягу продажів за інших рівних умов;

✵ уведення дотацій на виробництво спричиняє збільшення пропозиції, зниження ціни й збільшення обсягу продажів за інших рівних умов.

Задача 4

Функція попиту на помідори представлена рівнянням QD = 20 – P, а функція пропозиції QS = 4P – 5. Визначити рівноважну ціну й рівноважну кількість перед та після таких державних рішень:

а)  уведено непрямий податок у розмірі 1,25 грн з кожного проданого кілограма помідорів, який сплачується продавцем;

б)  уведено податок, що сплачується продавцем, у розмірі 25 % від ціни помідорів;

в)  уведено дотації в розмірі 1,25 грн на виробництво 1 кг помідорів;

г)  уведено дотації в розмірі 25 % від ціни помідорів.

Розв’язання

Оскільки в точці рівноваги QD = QS, то

20 – Р = 4Р – 5.

Отже, рівноважна ціна Р0 = 5. Підставивши її в кожне з рівнянь, визначаємо рівноважну кількість Q0 = 15 кг.

а)  Уведення податку спричинить зменшення пропозиції (тобто функція пропозиції зміниться) і збільшення ціни. Щоб визначити нову функцію пропозиції, необхідно в первісне рівняння підставити значення ціни Р (первісної рівноваги), вираженої через нову ціну P1, більшу за попередню на 1,25 грн (тобто P = P1 – 1,25). Отже, нова функція пропозиції

QS = 4(P1 – 1,25) – 5 = 4Р1 – 10.

  Прирівнюємо її доQD, тому що в новій точці рівноваги при P1 вони будуть рівні:

20 – P1 = 4P1 – 10.

  Нові параметри рівноваги:

P1 = 6 грн, Q1 = 14 кг.

б)  Ситуація на ринку буде аналогічною. Тільки первісна ціна , оскільки ціни підвищаться в 1,25 разу (на 25 %). Функція пропозиції буде представлена рівнянням

.

Нові параметри рівноваги:

оскільки 20 – P2 = 3,2P2 – 5, то P2 = 5,95 грн, Q2 = 14,05 кг.

в)  Уведення дотацій спричинить збільшення пропозиції, зниження рівноважної ціни, збільшення рівноважної кількості. Знову зміниться тільки функція пропозиції, тому що нова ціна рівноваги буде меншою за колишню:

QS = 4(P3 + 1,25) – 5 = 4Р3.

Параметри рівноваги:

20 – P2 = 4P3, P3 = 4, Q3 = 16 кг.

г)  Ситуація на ринку нагадує випадок «в». Але ціна рівноваги тепер буде меншою в 1,25 разу.

Функція пропозиції

QS = 4 • 1,25Р4 – 5 = 5Р4 – 5.

Параметри рівноваги:

20 – Р4 = 5Р4 – 5, Р4 = 4,17 грн, Q4 = 15,8 кг.

Задача 5

Показати схематично зміни в попиті на молоко під впливом таких подій:

а)  у пресі з’явилися статті про масові інфекційні захворювання великої рогатої худоби;

б)  ціни на молоко знизилися на 10 %;

в)  підвищилася народжуваність у країні;

г)  знизилися доходи споживачів.

Розв’язання

а)  Попит на молоко знизиться, і крива D0 зміститься в положення D2 (рис. 18).

б)  Величина попиту збільшиться від Q1 до Q2, і відбудеться рух із точки Aу точку B на незмінній кривій попиту D0 (рис. 18).

Рис. 18

в)  Попит збільшиться через зростання кількості споживачів, і крива попиту D0 зміститься в положення D1 (рис. 18).

г)  Попит зменшиться, і крива попиту D0 переміститься в положення D2 (рис. 18).

Задача 6

Визначити коефіцієнт цінової еластичності попиту і зміну витрат споживачів, якщо відомо, що при збільшенні ціни на комп’ютери з 3500 до 4700 грн величина попиту зменшилася від 150 до 80 шт. Охарактеризувати попит на даний товар.

Розв’язання

.

Оскільки , попит на комп’ютери еластичний.

При ціні 3500 грн витрати споживачів на придбання 150 шт. комп’ютерів дорівнювали 3500 • 150 = 525 000 грн; при ціні 4700 грн — 4700 • 80 = 376 000 грн.

Витрати споживачів на придбання комп’ютерів знизилися на 525 000 – 376 000 = = 149 000 грн. Застосовуючи індекси, можна сказати, що витрати знизилися в разу, або на (1 – 0,72) • 100 % = 28 %.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити