Економіка - Великий довідник школяра - 2019

Основні поняття ринкової економіки
Приклади розв’язування задач - Гроші

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:

✵ витрати виробництва — всі витрати фірми на виробництво та реалізацію продукції;

✵ зовнішні (явні) витрати — платежі фірми постачальникам факторів виробництва і проміжних товарів;

✵ внутрішні (неявні) витрати — вартість ресурсів, що використовуються у виробництві й не купуються ззовні; доходи, якими жертвує підприємець, використовуючи ресурси для власного виробництва;

✵ бухгалтерський прибуток — різниця між виторгом від продажу продукції і зовнішніми (явними) витратами;

✵ економічний прибуток — різниця між виторгом і всіма (зовнішніми і внутрішніми) витратами;

✵ нормальний прибуток — винагорода підприємцю, ціна його присутності в даній діяльності;

✵ чистий прибуток — частина економічного прибутку, що залишилася після виплати податків і платежів.

Задача 1

Коваленко має невелику гончарну фірму. Він наймає одного помічника і платить йому 6000 грн на рік. Щорічна оренда приміщення складає 2500 грн. На сировину витрачається 10 000 грн. Коваленко інвестував в устаткування (гончарні кола, печі та ін.) власні заощадження в розмірі 20 000 грн, що могли б йому приносити 10 % річних за умови вкладення їх у банк. Конкурент пропонував Коваленкові 7500 грн на рік за місце гончаря в його фірмі. Свої підприємницькі здібності Коваленко оцінює в 3500 грн на рік. Загальний виторг від продажу гончарних виробів склав 60 000 грн.

Визначити: розмір бухгалтерського, економічного й чистого прибутку, якщо податки і платежі складають 30 %.

Розв’язання

Насамперед необхідно визначити зовнішні й внутрішні витрати.

До зовнішніх витрат належать: зарплата найманого робітника, оренда приміщення, плата за сировину, устаткування. Таким чином, зовнішні витрати дорівнюють

6000 + 2500 + 10 000 + 20 000 = 38 500 грн.

До внутрішніх витрат слід віднести можливі доходи Коваленка: відсоток — 2000 грн, зарплата — 7500 грн, а також вартість підприємницьких здібностей — 3500 грн. Отже, внутрішні витрати = 2000 + 7500 + 3500 = = 13 000 грн.

Бухгалтерський прибуток дорівнює

60 000 – 38 500 = 21 500 грн.

Економічний прибуток дорівнює

60 000 – (38 500 + 13 000) грн.

Податки і платежі складають 30 % від бухгалтерського прибутку, тобто

0,3 • 21 500 = 6450 грн.

Чистий прибуток = 8500 – 6450 = 2050 грн.

Для розв’язання задачі 2 необхідно знати:

✵ пропозиція — кількість товарів і послуг, які виробник готовий поставити на ринок по кожному рівню цін у даний період часу;

✵ величина пропозиції — кількість блага, яку виробник готовий поставити на ринок за визначеною (конкретною) ціною;

✵ збільшення податків зсуває криву пропозиції вліво, у бік зменшення, а виділення дотацій — управо, у бік збільшення.

Задача 2

Функція пропозиції задана рівнянням

QS = 3P – 50.

Запишіть рівняння пропозиції, якщо:

а)  уряд вводить дотації в розмірі 5 грн на одиницю товару;

б)  уряд вводить дотації в розмірі 15 % від ціни товару;

в)  уряд збільшує податок на 2 грн з одиниці товару;

г)  урядом уведений податок у розмірі 20 % від ціни товару.

Побудуйте відповідні графіки.

Розв’язання

а)  Уведення дотацій означає збільшення пропозиції і зменшення ціни. Щоб одержати нове рівняння, необхідно виразити стару ціну через нову: P = P1 + 5.

  Отже, QS = 3(P1 + 5) – 50 = 3P1 – 35. Графік S зсувається вправо, до S1.

б)  Аналогічна ситуація, тільки P = P2 • 1,15;

  QS = 3 • 1,15P2 – 50 = 3,45P2 – 50. Крива S зсувається вправо, до S2.

в)  Уведення податку зменшує пропозицію і збільшує ціну. Графік S зсувається вліво, до S3.

У вихідне рівняння пропозиції підставляємо P = P3 – 2.

Одержуємо QS = 3(P3 – 2) – 50 = 3P3 – 56.

г)  Ситуація схожа на попередню, але , тому графік зсувається вліво, до S4, а функція пропозиції матиме вигляд

.

Побудова графіків

Оскільки рівняння характеризує лінійну залежність Q від P, то лінія пропозиції буде прямою. Для побудови графіків узято значення QS в кожному випадку при P = 20 грн і P = 30 грн.

Вихідні умови:

для функції QS= 3P – 50

при P = 20 QS= 10;

при P = 30 QS= 40.

  Рис. 20  Рис. 21

a) QS= 3P1 – 35  б) QS= 3,45 P2 – 50 при P = 20 QS= 25;  при P = 20: QS= 19; при P = 30 QS= 55. при P = 30 QS= 53,5.

  Рис. 22  Рис. 23

в) QS= 3 P3 – 56  г) QS= 2,5 P4 – 50

при P = 20 QS= 4;  при P = 20 QS= 0;

при P = 30 QS= 34. при P = 30 QS= 25.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити