Економіка - Великий довідник школяра - 2019

Основні поняття ринкової економіки
Приклади розв’язування Задач - Форми власності та організаційні типи підприємств

Для розв’язання задач 1 і 2 необхідно знати:

✵ залежно від об’єкта купівлі-продажу розрізняють ринки товарів, ресурсів, землі, трудових ресурсів, грошей, цінних паперів. На кожному ринку ціна встановлюється як рівноважна на основі дії законів попиту — пропозиції;

✵ кожному ринку відповідає певна ринкова інфраструктура (товарні й фондові біржі, банки);

✵ акція — це цінний папір, що надає право власності й можливість одержання доходу у вигляді дивідендів;

;

;

✵ пропозиція землі абсолютно нееластична (рис. 27);

Рис. 27

✵ якщо гроші покладені в банк, то по простих відсотках можна одержати таку суму:

P = S(1 + Ni),

  де S— сума вкладу, N — кількість років, i — відсоток річних нарахувань;

✵ по складних відсотках сума грошей буде

P = S(1 + i)N.

Задача 1

Попит на землю виражається рівнянням QD = 2800 – 4R; площа земельних угідь 2000 га; ставка банківського відсотка — 20 %.

Визначити: 1) рівноважну ренту; 2) ціну 1 га землі.

Розв’язання

Точка рівноваги характеризується рівністю величини попиту й величини пропозиції.

Пропозиція землі нееластична, тому рівняння кривої пропозиції QS = 2000; QD = QS;

2800 – 4R = 2000; 4R = 800; R = 200.

Рівноважна рента дорівнює 200, тобто дохід власника землі складає 200. За якою ціною вигідно продати цю ділянку землі?

.

При розрахунку ціни землі порівнюються дві альтернативи використання грошей: покупка землі чи вкладення в банк.

Задача 2

Акціонерне товариство одержало за рік дохід 500 тис. грошових одиниць. Витрати його склали 320 тис. грошових одиниць. Товариство випустило 5 тис. звичайних акцій номінальною вартістю 100 грошових одиниць кожна і 100 привілейованих акцій номінальною вартістю 400 грошових одиниць. Суспільство розподілило прибуток у такий спосіб: 5 % — по привілейованих акціях, 2/3 решти прибутку — на розвиток виробництва, інший прибуток — виплата дивідендів.

Визначити: який дохід одержить акціонер на одну просту і на одну привілейовану акції? За яку ціну він може продати просту акцію, якщо норма банківського відсотка — 18 %?

Розв’язання

π = TRTC; π = 500 – 320 = 180 тис. грош. од.

Цей прибуток розподілятиметься так:

виплата відсотків по привілейованих акціях:

400 • 0,05 • 100 = 2000 = 2 тис. грош. од., 180 тис. – 2 тис. = 178 тис.;

на дивіденди йде 1/3 цієї суми:

тис. грош. од.

Дивіденд на просту акцію дорівнює

грош. од.

Акціонер одержить на просту акцію 11,8 грош. од., а на привілейовану — 400 • 0,05 = = 20 грош. од., тобто всього 31,8 грош. од.

грош. од.

Для розв’язання задачі 3 необхідно знати:

✵ ступінь конкуренції кожного з чотирьох типів ринкових структур, який можна виразити таким чином:

✵ оптимальний обсяг випуску продукції визначається рівнем, за яким маржинальний (граничний) дохід дорівнює маржинальним (граничним) витратам, тобто MR = MC;

✵ збільшувати випуск продукції фірма повинна доти, поки маржинальний (граничний) дохід перевищує маржинальні (граничні) витрати (MR > MC);

✵ на ринку досконалої конкуренції ціна дорівнює величині маржинального (граничного) доходу (P = MR);

✵ графічно оптимальний випуск продукції на ринку досконалої конкуренції подано на рис. 28;

✵ графічне вираження кривих попиту і маржинального (граничного) доходу на монопольному ринку подано на рис. 29;

✵ ціна на монопольному ринку за будь-якого обсягу виробництва перевищує граничний дохід (P > MR). Крива MR перетинає горизонтальну вісь у точці, де загальний дохід (TR) сягає максимуму;

✵ маржинальні (граничні) витрати розраховуються як похідна від загальних витрат (MC = TC′), а маржинальний (граничний) дохід — як похідна від загального доходу (MR = TR′).

Задача 3

На ринку досконалої конкуренції встановилася ціна, що дорівнює 13 грн. Функція загальних витрат для фірми може бути записана рівнянням TC = 0,5Q2 + 8Q + 6.

Визначити: оптимальний обсяг виробництва і максимальний дохід фірми (Q в тис. шт.).

Розв’язання

1)  Оптимальний обсяг виробництва відповідає економічним умовам, за яких MR = MC, тобто досягається рівність граничного доходу і граничних витрат. Для фірми, що знаходиться на ринку досконалої конкуренції, MR = P; MR = 13; MC = TC′; MC = (0,5Q2 + 8Q + 6) = 8 + Q; 8 + Q = 13; Q = 5.

  Отже, оптимальний обсяг виробництва дорівнює 5 тис. шт.

2)  При оптимальному обсязі виробництва, якщо додержується умова P > ATC, фірма одержить максимальний дохід

TC = 0,5 • 25 + 8 • 5 +6=58,5;

;

P = 14; ATC = 11,7; P > ATC;

TRmax — максимальний загальний дохід

TRmax = PQ; 13 • 5 тис. = 65 тис. грн.

Відповідь: при оптимальному обсязі виробництва 5 тис. шт. фірма одержить максимальний дохід 65 тис. грн; π = TRTC = 65 – 58,5 = = 6,5 тис. грн.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити