Хімія - Великий довідник школяра - 2019

Загальна хімія
Основні поняття, закони й теорії хімії
Будова і властивості речовин

Атом — електронейтральна частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Молекула — найменша частинка речовини, яка має її хімічні властивості. Вона може складатися з однакових або різних атомів.

Йон — частинка, що має заряд. Позитивно заряджені йони називаються катіонами, негативно заряджені — аніонами.

Радикал — електронейтральна частинка, що має один або декілька неспарених електронів.

Речовина — сукупність атомів, молекул або йонів, що має певний агрегатний стан.

Агрегатні стани: рідкий, твердий, газоподібний, плазма.

Прості та складні речовини

Речовини поділяються на прості та складні. Прості речовини утворені атомами одного елемента, складні речовини утворені атомами різних елементів. Прості речовини поділяються на метали і неметали, а складні речовини — на неорганічні й органічні. Такий розподіл умовний, оскільки не існує чіткої межі між металами та неметалами. Багато речовин мають і ті, й інші властивості, наприклад графіт, сурма та ін. Також умовним є поділ на органічні та неорганічні речовини.

Чисті речовини та суміші

Чиста речовина — це речовина, що складається з частинок певного виду (атомів, молекул, іонів) і має сталі фізичні властивості.

Суміші речовин складаються з двох або більше чистих речовин. Чисті речовини, що входять до складу сумішей, зберігають притаманні їм властивості.

Фізичні методи дозволяють розділяти суміші на складові частини, тобто на чисті речовини.

Основні способи розділення сумішей

Фізична властивість, яку використовують для розділення сумішей

Основні способи розділення сумішей

Густина

Відстоювання, декантація

Змочуваність

Флотація

Розмір частинок

Просіювання

Магнетизм

Магнітна сепарація

Температура кипіння рідини

Випарювання, дистиляція, сушіння

Розчинність твердої речовини

Кристалізація

Адсорбція — поглинання речовини поверхнею сорбенту (наприклад фільтрувальним папером)

Хроматографія

Маса

Центрифугування

Молекулярна та немолекулярна будова речовин

Речовини, що складаються з молекул, мають молекулярну будову, а ті, що складаються з атомів або іонів (позитивно чи негативно заряджених частинок), характеризуються немолекулярною будовою.

Будова речовин та їх властивості

Молекулярна

Немолекулярна

1. За звичайних умов — гази, рідини або тверді речовини

1. За звичайних умов — тверді кристалічні речовини

2. Слабкі сили притягання між молекулами

2. Великі сили притягання між атомами або іонами

3. Низькі температури кипіння

3. Високі температури кипіння

4. Легкоплавкі, леткі

4. Тугоплавкі

Алотропія

Багато хімічних елементів утворюють декілька простих речовин, які розрізняються за будовою кристалічних ґраток або числом атомів у молекулі. Таке явище називається алотропією, а прості речовини — алотропними видозмінами,або модифікаціями.

Ізомерія

Ізомерія — явище, при якому складні речовини мають однаковий склад і однакову молярну масу, але різну будову молекул, а тому й різні властивості. Такі речовини називаються ізомерами.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити