На межі XX і XXI століть екологія перетворилась на одну з найважливіших міждисциплінарних синтетичних наук, а проблема взаємодії людського суспільства та біосфери стала головною проблемою сучасності. Напередодні третього тисячоліття перед людством постала потреба суворо зіставляти й узгоджувати свою повсякденну діяльність із фундаментальними законами загального розвитку життя на Землі. У цій ситуації надзвичайно важливо для кожного бути у всеозброєнні екологічними знаннями.

Актуальність проблеми полягає також у тому, що в суспільстві, на жаль, переважає екологічна неосвіченість, тоді як життя вимагає науково обґрунтованих підходів та конкретних дій у справі раціонального використання природних ресурсів, охорони природи та примноження її багатств.

Всезростаючий інтерес широкого кола громадськості до зазначених проблем зумовлює потребу видання різноманітної навчальної та наукової літератури. Дидактичною основою таких видань має бути їх висока інформативність, доступність викладу та формулювань, лаконічність дефініцій, термінів, науковість.

Враховуючи це, автори пропонованого читачеві видання не лише зібрали картотеку найуживаніших термінів і понять із різних розділів екології, а й намагаються роз'яснити їх зміст. Поряд з тлумаченням галузевих термінів, понять у книзі наведено найважливіші довідкові дані про біосферу Землі, її структуру, взаємозв'язки людини і природи, деякі прикладні питання охорони довкілля. Матеріал словника охоплює всі розділи сучасної екології, основи якої починають вивчати в середній школі; він також стане у пригоді студентам вищих навчальних закладів, які прагнуть поглибити свої знання, фахівцям для продовження післядипломної освіти та екологічного виховання населення. Він відповідає принципу прогресивного ускладнення понять та нарощування інформативності. На думку авторів, подані терміни та поняття характеризують структуру і функції різноманітних екосистем, характер і наслідки впливу на біоту абіотичних та біотичних чинників.

Системою термінів висвітлено концепцію переходу до ноосфери, коло питань соціоекології, природоохоронної політики та законодавства. Крім цього, матеріал насичений відповідною інформацією з питань радіаційної екології, охорони довкілля, що, в свою чергу, допоможе читачам орієнтуватися і визначати свою поведінку на радіаційно забруднених територіях та у створеному самою людиною вкрай технізованому сучасному світі.

Автори намагалися лаконічно подати науково обґрунтоване пояснення змісту термінів і понять екології, що увійшли в українську літературну мову як складова частина загальної наукової термінології. Подекуди автори допускали автентичність визначень, запозичених із певного літературного джерела, керуючись тим положенням, що вільне трактування усталених термінів чи понять є небажаним. Вони також прагнули відбити ті істотні зміни, які відбуваються в біосфері під впливом людської діяльності. Матеріал словника підібрано так, щоб він міг стати джерелом інформації з багатьох екологічних проблем сучасності, засобом оперативного ознайомлення з будь-якою екологічною темою.

У кінці книги наведено список літератури, в який, враховуючи обмежений обсяг цього видання, включено лише найґрунтовніші монографії та довідкові видання.

Все це дає надію, що словник стане дієвим помічником і порадником для всіх небайдужих до екологічних проблем, до довкілля, з яким кожен із нас стикається повсякчасно.

Автори висловлюють щиру подяку ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академіку HAH України В.В. Скопенку за сприяння у роботі над цією книгою.

Автори зібрали, систематизували і розтлумачили близько 4500 термінів і понять, які мають важливе інформаційне та навчально-дидактичне значення і вживаються в сучасній екології. Багатозначність чинних дефініцій певної частини термінів або понять змусила вибирати найбільш уживані, апробовані й достатньою мірою деталізовані, що зумовлено задумом авторів словника створити його як довідковий посібник.

Усі статті словника подаються за абеткою (принцип «слово за словом», тобто спочатку за літерами перших слів, потім, якщо перші слова однакові, — за літерами другого слова і т. ін.). Прийменники впливають на розташування рубрик за абеткою. Слова, які пишуться через дефіс, розглядаються як одне слово.

Словникові статті побудовані традиційно: назва терміна, вживані синоніми (виділено напівжирним шрифтом урозрядку), власне визначення терміна та якомога повніше тлумачення (у разі потреби з прикладами).

Автори намагалися дотримуватися принципу подання однослівних, словосполучних і багатослівних термінів у однині, за винятками, коли слова в однині не вживаються (напр., ВОДИ ВАДОЗНІ, ВОДИ ЛЛЯЛЬНІ) або переважно вживаються у множині.

Значну частину багатослівних термінів подано зі зворотним (інвертованим) порядком слів. Це дало змогу сформувати близькі за змістом терміни в «гнізда», що виправдано з погляду навчального процесу, а також уможливлює їх комп'ютерну обробку (напр., АРЕАЛ ГЕОГРАФІЧНИЙ, ВИД ЕНДЕМІЧНИЙ). Крім того, такий прийом дав змогу відмовитись від великих за обсягом узагальнених статей, у яких близькі за змістом терміни не можуть бути описані достатньо повно або загубляться серед інших.

Якщо в науковій і навчальній літературі більш уживаними є багатослівні терміни з прямим порядком слів, то саме так вони подаються і в словнику (напр., ЗЕЛЕНА КНИГА). Наводяться також варіанти інвертованих термінів з найбільш уживаним порядком слів з відсиланням до відповідної словникової статті (напр. БАЗАЛЬТОВА ОБОЛОНКА — див. Оболонка базальтова).

Поняття-синоніми вміщено в абетковому порядку без тлумачення, але з посиланням на основний термін за допомогою слів «те саме, що й...» або «див».

У разі згадування в тексті статті терміна, описаного в цьому словнику, він виділяється курсивним шрифтом, що полегшує пошук додаткових і пояснювальних понять.

Якщо визначення терміна у різних галузях має різне тлумачення, то це позначається ремаркою — текстом у дужках, набраним урозрядку відразу після терміна (напр., б і о л.).

Істотним доповненням словника є детальний предметний покажчик тлумачених у ньому термінів.
Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити