ОЧИЩЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ — в останні роки намітилась тенденція до зменшення обсягів забруднювальних викидів в атм. повітря на території України, насамперед через спад виробництва. Проте їх обсяги досить великі в ряді міст і пром. агломерацій, особливо в Донецько-Придніпровському регіоні. Крім паливно-енергет. комплексу, одне з провідних місць у забрудненні атмосфери посідає транспорт. Так, понад 40 % оксиду вуглецю(ІІ), 46 % вуглеводнів і близько 30 % оксидів азоту від заг. кількості цих речовин, які потрапляють в атмосферу, припадає на транспорт.

З метою очищення атм. повітря потрібно:

— розробити та реалізувати нову концепцію розвитку нар. госп-ва України, визначити розумні обсяги виробництва чавуну, сталі, хім. продукції, розвитку паливно-енерг. комплексу;

— розширити традиційні методи добування енергії;

— застосовувати на автотранспорті альтернативні види моторного палива, зокрема використовувати суміші рідких не етильованих нафтових та газоконденсатних бензинів з газоподібними антидетонаційними добавками (метан, етан, пропан);

— запровадити технології багаторазового використання повітря з очищенням його власне в технол. процесі;

— розробити та налагодити серійний випуск апаратів термічного, термокаталітичного, сорбційно-каталітичного очищення для підприємств видобувної, хім., металургійної, меблевої та ін. галузей;

— запобігання забрудненню атмосфери завдяки рац. розміщенню джерел шкідливих викидів та розширенню площ декоративних насаджень з досить газостійких рослин.

Забруднення повітря значною мірою зумовлюється також транскордонним перенесенням сполук сірки та оксидів азоту із сусідніх держав. З метою зменшення забруднення атмосфери у такий спосіб європейські держави, у т. ч. й Україна, підписали Конвенцію про транскордонне забруднення повітря на великі відстані. Згідно з Конвенцією передбачено зменшити викиди сірчистого ангідриду на ЗО % та стабілізувати викиди оксидів азоту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити