Основи популяційної екології

Розділ 4.ЕКОЛОГІЧНА І БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОПУЛЯЦІЇ

4.5. Смертність

Смертність - це кількість особин, які загинули в певний період часу. Розрізняють мінімальну і екологічну смертність.

Мінімальна смертність - це постійна величина, яка характеризує загибель особин в ідеальних умовах існування, за яких на популяцію не діють лімітуючі фактори. Максимальна тривалість життя особин за таких умов дорівнює її фізіологічній тривалості. Отже, смертність є ознакою популяції, яка детермінується не тільки біологічними властивостями виду, а й залежить від багатьох факторів, у тому числі і від тривалості життя і виживання в різних умовах середовища існування. Тому більшу зацікавленість викликає смертність, виживання і тривалість життя залежно від умов середовища, або екологічна смертність.

Реалізована, або екологічна смертність - це непостійна величина, що характеризує загибель особин у певних умовах середовища. Відповідно, екологічна тривалість життя значно нижча від фізіологічної.

Смертність, як і народжуваність, можна виразити як кількість особин популяції, які померли за певний час:


Специфічну смертність виражають як відсоток числа особин, які загинули за певний час, від початкової чисельності популяції (або на 1000 особин).

У зв’язку з цим велику зацікавленість становить визначення специфічної смертності для окремих вікових груп і стадій розвитку особин популяції. Це дасть можливість визначити стійкість особин виду на різних етапах життєвого циклу та вплив екологічних факторів середовища.

Смертність у популяціях також залежить від багатьох причин: генетичної і фізіологічної повноцінності особин, дії хижаків, паразитів, захворювань, впливу несприятливих умов середовища. Всі вони по-різному діють на різних стадіях життєвого циклу організмів.

Якщо на осі абсцис відкласти інтервали віку особин, а на осі ординат відповідно число (відсоток) особин, що вижили на початку кожного вікового періоду із 1000 новонароджених, то отримаємо на графіку криву виживання. Вона свідчитиме про те, на яких вікових стадіях той чи інший вид найбільше піддається негативному впливу несприятливих факторів (рис. 4.4).


Рис. 4.4. Криві виживання окремих видів тварин на різних етапах життя

(Zweifel , Lowe , 1966; Spinage , 1972).

Важливою для існування популяції є здатність особин до виживання як на ранньому періоді життя, так і в несприятливому середовищі.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити