Основи популяційної екології

Розділ 5. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

5.4. Вікова структура популяції


Віковий склад популяції є однією із важливих ознак, від якої залежать ріст її чисельності за здатністю до розмноження. На основі вікової структури судять про перспективність чи безперспективність її існування, про вплив абіотичних умов на індивідуальний розвиток організмів даної популяції.

Основні поняття і терміни :вікова структура, н. циклічніивну і н. циклічніивну стадії популяції, стабільний рівень вікової структури, н. циклічні та н. циклічні популяції, онтогенез, вікові стани.

Вікова структура – це співвідношення кількості особин різних вікових груп і поколінь популяції. Вона виражає здатність популяції до росту і процвітання. В однакових за чисельністю особин та їх плодючістю, але різних за віковою структурою, перевагу має та популяція, в якій більша частина особин, здатних до розмноження. У популяціях, де спостерігається спад чисельності, більше старих особин, які втратили здатність до розмноження. Для кожної сформованої популяції, в якій частка особин у кожній віковій групі залишається постійною, поповнення врівноважується втратами, пов’язаними зі смертю і старінням, характерна стабільна вікова структура.

Американський еколог Боденхеймер виділяє три екологічні вікові стадії популяції: н. циклічніивну, репродуктивну і н. циклічніивну. Тривалість їх коливається у різних видів організмів залежно від їхнього індивідуального розвитку.

У багатьох видів на різних етапах онтогенезу вікові екологічні (морфологічні) відмінності в межах виду виражені значно сильніше, ніж відмінності між видами. Для підтвердження цього достатньо нагадати морфологічні, фізіологічні і поведінкові відмінності на стадії гусениці і метелика, пуголовка і жаби. Вікова структура популяції має пристосувальний характер. Вона формується на основі біологічних властивостей виду, але відображає також вплив дій факторів навколишнього середовища. Якщо умови сприятливі, в популяції присутні всі вікові групи, які забезпечують відносно стабільний рівень її чисельності.

На основі вікової структури виділяють два види популяцій: н. циклічні і н. циклічні.

Моноциклічними називають популяції, які складаються з одновікових особин. Такими є популяції більшості комах і однорічних трав’янистих рослин на різних фенофазах (посіви жита в час цвітіння).

Поліциклічними є популяції, в складі яких у певних співвідношеннях присутні різні вікові групи і покоління. До них належать популяції багаторічних рослин, безхребетних і хребетних тварин, тривалість життя яких більше одного року (рис. 5.13).


Рис. 5.13. Три типи вікової структури популяції:

I - одночасно існує тільки одне покоління (землерийки, комахи);

обміну генами між поколіннями немає;

II - одночасно існує до п’яти поколінь; при цьому можливий обмін генами між двома-трьома

поколіннями (ящірка прудка, миша польова та н..);

III - одночасно існує більше десяти поколінь, можливий обмін генами між багатьма поколіннями (дерева, ссавці).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити