Основи популяційної екології

Розділ 5. СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЇ

Підсумок розділу 5.


Кожна популяція того чи іншого виду складається з особин, що мають свої індивідуальні ознаки як результат безпосереднього пристосування до життя в даній популяції. Структура популяцій різних видів має свої особливості, які визначаються способом життя, розмноження, стосунками з іншими особинами та іншими видами, а також адаптацією до абіотичних факторів.

Розподіл організмів у популяції за екологічною витривалістю, віком, статтю, способом життя, особливістю групової поведінки, добування їжі та розмноження характеризують просторову (топографічну), статеву, вікову, етологічну структуру її. Вона є адаптацією до оптимального використання території та її ресурсів, що виробилось у процесі еволюції. Ріст і розвиток організмів, народження нових, загибель інших з різних причин, збільшення чи зменшення чисельності та щільності, вікові зміни екологічних вимог та умов середовища - все це викликає відповідні зміни в структурі популяції, тому вона динамічна і нестабільна.

Своєрідність структури популяції впливає на її продуктивність, визначає практичне і біосфер не значення, роль у збереженні виду. Тому вивчення структури і динаміки розвитку популяції є першочерговим завданням дослідника у визначенні норм її експлуатації у кожному конкретному регіоні.

Біологічне значення структури популяції полягає у максимальному забезпеченні умов для розселення виду і розширення його ареалу та здатності протистояти несприятливій дії факторів середовища.

Своєрідність структури популяцій рослин, їх відмінностей від структури популяції тварин зумовлена істотними відмінностями між рослинами і тваринами у способі життя, характері живлення, розмноженні та інших біологічних властивостях і екологічних потребах.

Ґрунтовне вивчення цього розділу детальніше розкриє існуючі біологічні і екологічні закономірності будови, розвитку і функціонування популяцій як основної одиниці в структурі живої природи, на яку безпосередньо впливає людина в процесі господарського використання того чи іншого виду.

Дані знання є необхідними для формування ефективних і високопродуктивних агроекосистем з метою створення оптимальних умов для реалізації біотичного потенціалу тієї чи іншої популяції рослин і тварин.

Перевірте себе і поміркуйте.


1. Що таке структура популяції?

2. Якими ознаками зумовлена структура за статтю, віком, використанням простору?

3. Що означає етологічна структура, в чому її суть?

4. Що таке статева структура популяції?

5. У чому суть первинної, вторинної та третинної статевої структури популяції?

6. Які вікові групи властиві рослинам і тваринам?

7. Які вікові групи забезпечують ріст і збереження популяції у випадку дії несприятливих факторів?

8. Які види мають більше шансів на виживання?

9. Яке значення для популяції виду та для практики має характер розподілу рослин і тварин на території популяції?

10. У чому переваги і недоліки осілого і кочового способів життя?

11. Що таке «принцип Оллі» та «ефект групи»? Яке їх значення?

12. Спробуйте скласти схему структури популяції вибраного виду на основі даних про його біологічні особливості і можливостей реалізації генетичної здатності в конкретному (вибраному вами) регіоні з відповідними екологічними особливостями.

13. Які, на вашу думку, популяції за їх структурою і розмірами можна вважати перспективними для даного регіону, а які - безперспективними? Обґрунтуйте чому?

14. Що необхідно враховувати, виходячи з даних про структуру популяції, для планування норм експлуатації людиною популяцій диких рослин і тварин?


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити