Основи популяційної екології

Розділ 7. ДИНАМІКА ПОПУЛЯЦІЙ

Підсумок розділу 7.


Зміна у структурі, функціонуванні і розвитку популяції є наслідком впливу біотичних і абіотичних факторів та адаптації до умов існування. В основі змін, що відбуваються в популяції, лежать біологічні особливості виду і його прагнення розширити свій ареал, збільшити чисельність та найефективніше використати біотичний потенціал відповідно до умов середовища.

В розвитку популяцій спостерігаються періоди росту і спаду, а при досягненні оптимальної для місця проживання щільності наступає рівновага, коли народжуваність і смертність майже зрівнюються, чисельність стабілізується, в популяції спрацьовують механізми регуляції чисельності, відповідно до ємності середовища і підтримання стану гомеостазу.

Враховуючи особливості організмів різних видів щодо способу життя і розмноження та їх залежність від умов середовища, популяції окремих систематичних груп чи видів живих організмів характеризується різними змінами - сезонними чи багаторічними.

Загальні зміни популяції залежать, в основному, віл народжуваності, смертності, статевої та вікової структур і ємності середовища, що спонукають до міграції особин. Залежно від цих факторів ріст чисельності популяції носить характер логістичного, циклічного чи стабільного типів, але рідко спостерігається бурхливий ріст експоненціального показникового типу за відсутності в природі відповідних для цього ідеальних умов.

При вивченні динаміки чисельності популяції, що важливе для визначення обсягу її експлуатації, необхідно визначити ті основні показники, що найбільше впливають на її ріст.

Динаміка чисельності популяцій має важливе значення для методів збереження рідкісних та малочисельних видів. Щоб зберегти популяцію, обмежують її використання, видаляють ті види з екосистеми, для яких дана популяція є поживою.

Раціональне використання популяції - це вилучення оптимальної кількості особин, що не порушить її репродуктивну здатність.

Перевірте себе.


1. У чому проявляється динаміка популяції?

2. Які фази розвитку властиві популяціям? Чим вони характеризуються?

3. У чому полягають особливості відносно-спокійного, сезонного і багаторічного типів динаміки популяцій?

4. Що таке спалах розмноження і яке його значення для виду та практики сільського господарства?

5. Назвіть типи росту чисельності популяції, їх особливості.

6. Чому в природі не реалізується біотичний потенціал виду?

7. Які види називають моновольтинними, полівольтинними?

8. У чому суть моноциклічності і поліциклічності розмноження?

9. Які фактори найбільше впливають на чисельність популяції?

10. Що таке дисперсія популяції?

11. У чому суть міграції? Як вона відбувається?

12. Що таке гомеостаз і яке його значення для популяції і виду ?

13. Назвіть основні механізми, якими в природі підтримується гомеостаз популяції.

14. Обґрунтуйте, за яких умов можна експлуатувати популяцію: а) досить інтенсивно; б) помірно і періодично; в) не можна зовсім використовувати?

15. Що означає раціональне використання популяції?

16. Що необхідно враховувати при плануванні експлуатації популяцій та охороні цінних і рідкісних видів у природі та порід тварин і сортів рослин (малочисельних)?


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити